Zápis do MŠ

ZÁPIS DO MŠ POHÁDKA ,BRNO, BĚLORUSKÁ 4,p.o.

na školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří pro veřejnost: čtvrtek 9.5. 2024 od 8:00 – 10:30

I.Fáze -VYDÁVÁNÍ PŘIHLÁŠEK

A) Elektronické vydání přihlášky Přihlášku do MŠ lze generovat samostatně na internetové adrese zapisdoms.brno.cz nebo

B) Vyzvednutí v MŠ , mohou kontaktovat ředitelku MŠ Pohádka na tel.č. 547 210 876 nebo 730 807 464 a domluvit si přesný termín a způsob vydání přihlášky v MŠ v termínu od 15.4. – 14.5.2024, nebo na OŠML MMB

Důležité informace:

· Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

· Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

· Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

· Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2024 plnit povinné předškolní vzdělávání.)Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny. · Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

II.Fáze SBĚR PŘIHLÁŠEK v MŠ Pohádka :

PONDĚLÍ : 13.5.2024 8:00- 12:00 hod. a 12:30 – 16:00 hod.

ÚTERÝ : 14.5.2024 8:00 – 13:00 hod.

a) osobní podání: 13. 5. 2024 – 14. 5. 2024 na konkrétní MŠ.Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

b) e-mailem ms_pohadka@volny.cz e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

c) datovou schránkou školy ( ID 556kw7r)

d) poštou na adresu MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

Doklady k zápisu:

· Rodný list

· Místo trvalého pobytu dítěte

· Doložení řádného očkování dítěte – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře

· V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento

doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka1554/115b, Brno.

· Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

Další informace

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

III. Fáze – Přijímací řízení od 23. května 2024- TISK A VYDÁNÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

· Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.

· Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

o e-mailem

o telefonicky, prostřednictvím sms

o doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí

· Od 23. května 2024 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.

· Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.

· Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

· Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložíte vlastní podpisem v určené době a po dohodě s ředitelem MŠ.

Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.