Zápis do MŠ

ZÁPIS na školní rok 2023/2024

Den otevřených dveří  5.4. 2023 od 8:00 – 10:30

I. Fáze – Vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek
A) Elektronické vydání přihlášky
Přihlášku do MŠ lze generovat samostatně v termínu od 1.4. do 30.4.2023 na internetové adrese zapisdoms.brno.cz, nebo

B) Rodiče, kteří nevyužijí možnosti A) a C), mohou kontaktovat ředitelku MŠ Pohádka  na tel.č. 547 210 876 nebo 730 807 464 a domluvit si přesný termín a způsob vydání přihlášky v MŠ v termínu od 1.4. – 20.4.2023, nebo

C) Vyzvednutí na OŠML
na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3,  v úřední dny pondělí a středa v době od 8.00 do 17.00hod.
Kontakty:
Bc. Šebestová Yvona : sebestova.yvona@brno.cz, tel. 542 17 2179
Mgr. Irena Hudcová: hudcova.irena.osmt@brno.cz, tel 542 17 2181

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).
 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.
 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.
 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje od dětského lékaře – očkování. (Netýká se dětí, které budou od 1. 9. 2023 plnit povinné předškolní vzdělávání.) Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů je vhodné znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.
 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

II. Fáze – Sběr přihlášek

V MŠ Pohádka podle nového doporučení vlády bude probíhat  doručováním dokumentů k příjímacímu řízení do MŠ  prostřednictvím
a) e-mailu   ms_pohadka@volny.cz e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
b) datové schránky  ( ID 556kw7r) nebo
c) pošty  na adresu MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4, p.o. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
d) osobně  viz informace na konkrétní MŠ. Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
 • V případě cizinců je zapotřebí, aby rodiče dítěte předložili doklad o přechodném pobytu dítěte (z něj vyplývá, která škola je pro dítě spádovou). Pokud doklad nemají, předloží (po domluvě s ředitelem/kou školy) ve lhůtě, kterou ředitelka školy stanoví, své povolení k přechodnému pobytu a vyřídí pro dítě tento doklad na pracovišti Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR, Tuřanka1554/115b, Brno.
 • Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!

 

SBĚR PŘIHLÁŠEK V MŠ Pohádka, Běloruská 4, Brno, p.o.pro české děti
Středa:  3.5.  2023   v době 8:00 – 12:30 hodin a 13:00 – 16.00 hodin
Čtvrtek:  4. 5.  2023  v době 8:00 – 12:00  hodin

Další informace:
Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

 

III. Fáze – Přijímací řízení

 

Od 17. května 2023

 • Od tohoto termínu můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí (případně nutnosti losování pořadí) Vašeho dítěte do MŠ.
 • Odpovědný pracovník MŠ Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:
  ◦ telefonicky
  ◦ prostřednictvím sms
  ◦ e-mailem
  ◦ doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí
 • Od 17. května 2023 můžete sledovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte, např. zda se hranice neposunula tak, že bude Vaše dítě přijato.
 • Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost Vašemu emailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikaci s Vámi.
 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.
 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložíte vlastní podpisem v určené době a po dohodě s ředitelem MŠ.

 

Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.

—————————————————————————————————-

Zápis pro děti z Ukrajiny, které přišly do ČR po 24. 2. 2022 a mají vízum „Strpění“ nebo „Dočasnou ochranu“, se uskuteční dodatečný zápis v termínu:

pondělí :   5.6.2023 10:00-12:00h – vydávání žádostí osobně v MŠ

pondělí : 12.6.2023 10:00-12:00h – zápis se sběrem žádostí osobně v MŠ

Doklady k zápisu:

 • Rodný list
 • Místo trvalého pobytu dítěte
 • Doložení řádného očkování dítěte  – potvrzení o řádném očkování s razítkem lékaře
 •  Dočasné vizum “ Strpění“

S řádně vyplněnými  podpisy , daty a veškerými  uvedený náležitostmi.

Bližší informace na www.pohadka-skolka.cz v sekci  pro rodiče

Mateřská škola POHÁDKA, Brno,Běloruská 4, příspěvková organizace

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2023/2024 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství) a ve znění novely č. 20/2023 Sb.

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» – освіта), 20/2023

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка Simona Ulbrichová

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. a ve znění novely č. 20/2023 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2023/24:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб, 20/2023. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2023/2024:

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 • kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

 • kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

Termín zápisu / Дата та час запису: 12.6.2023 10:00-12:00 osobně v ředitelně školy

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola POHÁDKA, Brno, Běloruská 4, příspěvková organizace

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 0

Organizace zápisu / Порядок запису:

 1. O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 1. Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2023/24 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2023 věku 5 let.

У 2023/24 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2023 року досягла 5-річного віку.

 1. Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

Законні представники зобов’язані подати такі документи:

 1. a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole dne 5.6.2023 v době od 10:00-12:00

заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок доступний у чесько-українській версії або можна забрати її особисто у відповідному дитячому садку) 5.6.2023 10:00-12:00

 1. b) vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

 1. c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

документ, що дає право представляти дитину;

 1. d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovrší k 31.8.2023 5 let))

довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2023 р. досягли 5 років)

 1. O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.
 2. Místo pobytu dítěte

Místo pobytu ve školském obvodu v MČ Brno-Bohunice

Místo pobytu v obvodu v MČ Brno-Bohunice

Místo pobytu v obvodu v jiné MČ Brno nebo obce

 

 1. Věk dítěte

– dítě dovrší do 31.8.2022  5 a více let – 5 bodů

– dítě dovrší do 31.8.2022  4 roky – 4 body

– dítě dovrší do 31.8.2022  3 roky – 3 body

– dítě mladší 3 let   – 0 bodů

Žádosti o předškolní vzdělávání budou seřazeny dle výše získaného bodového ohodnocení a to od nejvyššího k nejnižšímu a v tomto pořadí bude rovněž rozhodováno o přijetí nebo nepřijetí dítěte. V případě stejného počtu bodů bude losováno.

 

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

V /м. Brně dne/дата 20.4.2023

Simona Ulbrichová

Ředitelka mateřské školy / Директор дитячого садка