ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY POHÁDKA BRNO, KONANÉ DNE  7. 9. 2023

 

PROGRAM

 1. Zahájení , přivítání všech v novém školním roce
 2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ , podpisy všech účastníků
 3. Oznámení o odchodu členů ze SRPMŠ ( paní hospodářky ing Evy Duřpektové  , místopředsedkyni paní Evy Weisové, člena ze třídy žabek paní Mendlové  . Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.
 4. Volba nových členů výboru SRPMŠ – nový hospodář, místopředseda, člen výboru z žabek, stravovací komise
 5. Zvolení nových členů
 6. Informace o hospodaření sdružení (zůstatek na účtě).tabulka
 7. Schválení výše členského příspěvku
 8. Upravený školní řád  a školní vzdělávacím program na základě nové legislativy, provozní záležitosti MŠ.

 

Průběh plenárního zasedání SRPMŠ:

 • Schůze zahájena stávající předsedkyní výboru SRPMŠ. Přivítání členů SRPMŠ proběhlo v 15.30 hod. Zasedání bylo dle prezenční listiny usnášeníschopné.
 • Předsedkyně výboru seznámila členy se:
 • stanovami SRPMŠ
 • seznámila členy SRPMŠ s obsahem členské schůze SRPMŠ .
 • Předseda výboru spolu s hospodářkou výboru SRPMŠ seznámily s návrhem členského příspěvku ve výši 2600,- Kč na školní rok 2023/2024.
 • členka výboru zástupce tř. myšky seznámila členy s projekty ze školního roku 2022/2023 a plánovanými projekty na tento školní rok.
 • hospodářka Eva Duřpektováseznámila členy se stavem pokladny a účtu a plánem rozpočtu na rok 2023/2024.
 • Proběhla nová volba členů výboru SRPMŠ. Všichni přítomní souhlasilI se stávajícím výborem a nově zvolenými členy  výboru:
 • Předseda výboru spolu s hospodářkou výboru SRPMŠ seznámily s návrhem členského příspěvku ve výši 2600,- Kč na školní rok 2023/2024.

 

 • Proběhlo hlasování – všichni přítomní 69 členů souhlasilo s výší  příspěvků ve výši 2600 Kč na rok 2023-2024

 

 • Proběhla nová volba členů výboru SRPMŠ. Všichni přítomní 69 členů souhlasilo se stávajícím výborem a nově zvolenými členy  výboru:
 • Stávající členka výboru ve funkci místopředseda Mgr.AnnaJešetová
 • Nově ve funkci hospodářbyla zvolenaDudová Ivana
 • Nově členka výboru zástupce třídy žabek byla zvolena Mgr. Kristýna Kvapilová
 • Nově zvolená členka revizní komise  Ing Myslínová Lenka
 • Stravovací komise-Halásová Silvie

Nově  zvolený  –Jakúbek Jozef

Termín výběru příspěvků – 31.10.2023 I.pol.2023/2024

                                           –   29.2.2024 II.pol.2023/2024

Další

-seznámení s platbami členského příspěvku bezhotovostní platbou
-odsouhlasení členského příspěvku ve výši 1600 Kč za školní rok: schváleno všemi hlasy přítomných
-zpráva o hospodaření spolku: přijata bez připomínek

Ředitelka  MŠ :Informace z MŠ

 • Výsledky dotazníkového šeření
 • Platby v MŠ , stravování
 • K docházce a organizaci den v MŠ Pohádka i Chaloupka
 • Docházka předškoláků stanovená školním řádem
 • Pokyny pro rodiče
 • Kroužky a zájmové činnosti, placené nadstandartní aktivity:
 • Kulturní akce v MŠ a společné akce pro rodiče s dětmi
 • Poděkováni všem rodičům za spolupráci a dary , finančních dary a jiné
 • Organizace školního roku 2023/2024

 

 

 

Zápis z plenárního zasedání Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka konané dne 7.9.2022.

 

Program:

 • Zahájení
 • Seznámení se stanovami SRPMŠ (dále jen spolek)
 • Volba nových členů spolku
 • Informace o hospodaření spolku za rok 2021/2022
 • Schválení výše členského příspěvku
 • Řád MŠ a ŠVP, provozní záležitosti MŠ, organizační řád MŠ , provozní záležitosti MŠ
 • Řád ŠJ
 • Diskuze

Volby

 • setrvání současných členů výboru SRP MŠ ve funkcích (mimo zástupce třídy žabek a členky
 • stravovací a revizní komise): schváleno všemi hlasy přítomných
 • volba nových členů :
  – zástupce za třídu žabek navržena byla paní Sandra Mendlová
  – zástupce za třídu myšek navržena byla paní Mgr. Anna Ješetová z myšek
  – za člena stravovací komise navržena paní Banáková Magda z myšek
  – za člena revizní komise navržena paní Myslínová Lenka z veverek
  Všichni schváleni všemi ostatními hlasy přítomných.

Další

seznámení s platbami členského příspěvku bezhotovostní platbou
odsouhlasení členského příspěvku ve výši 1600 Kč za školní rok: schváleno všemi hlasy přítomných
zpráva o hospodaření spolku: přijata bez připomínek

Program zasedání spolku rodičů a přátel MŠ Pohádka Brno, konané dne 7. 9. 2022

 1. Zahájení, přivítání v novém školním roce
 2. Seznámení se se stanovami SRPMŠ, podpisy
 3. Oznámení o odchodu členů ze SRPMŠ Poděkování členům za dosavadní práci ve výboru.
 4. Volba členů výboru SRPMŠ
 5. Zvolení nových členů SRPMŠ
 6. Informace o hospodaření sdružení (zústatek na účtě), tabulka za rok 2021/2022
 7. Schválení výše členského příspěvku 1600 Kč za rok
 8. Seznámení s novým školní řádem, novým školním vzdělávacím programem , organizačním řádem MŠ, provozními záležitostmi MŠ