Organizace stravování

Přihlašování a odhlašování stravy

Nárok na stravu – strávník má nárok na jídlo pouze v případě, že je přítomen ve školním zařízení.

Odhlášky stravy se provádějí písemně v šatnách nebo telefonicky (tel: 730 807 463 – lze i sms,

547 240 809) nejpozději den předem do 13 hod, v pondělí do 7 hod.

Neodhlášený oběd si rodiče mohou vyzvednout pouze 1. den absence do svých jídlonosičů v kuchyni od 11.30 do 11.45 hod.

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

Platba obědů

do 10. dne v měsíci musí být platba na našem účtu

Cena obědů , dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1.9.2023- 31.8.2024, příklad : dovrší-li dítě věku 7 let 31.8.2024 celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let – Vyhláška 107/2005 Sb. )

Platba stravného a školného

Číslo účtu školy: 33334621/0100

  • trvalým příkazem z běžného účtu. Variabilní symbol Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. Variabilní symbol je číslo důležité, identifikuje strávníka, pokud toto číslo zadáte nesprávně, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka. Dalším vodítkem pro identifikaci je už jen příjmení strávníka (dítěte), které bývá mnohdy nečitelné (doporučuji zadávat bez diakritiky). Trvalý příkaz – od září do června – prázdniny neplatit!!!
  • poštovní poukázkou, která je vydávána do 3 dnů po skončení měsíce

Pokud se rozhodnete během roku pro jinou platbu, informujte prosím vedoucí školní jídelny.

Ceny oběda:

Děti 3-6 let 46
Děti 7-10 let 50 Kč

Cena školného 500 Kč měsíčně.
V případě, že dítě platí i školné, trvalý příkaz zadejte s cenou oběda jednou částkou.

TRVALÝM PŘÍKAZEM 1500 Kč.

Přeplatky stravy vracíme na účet 1x ročně (srpen, září).

Změnu bankovního účtu je nutné oznámit vedoucí školní jídelny, aby nevznikl problém při vracení přeplatků.

V Brně, 1.9.2023.