Vnitřní řád školní jídelny

V MŠ se mohou stravovat děti přijaté k předškolní docházce do MŠ a zaměstnanci MŠ a ŠJ.

Platby stravného:

Strávníci 3-6 let 46,– Kč
Strávníci 7-10 let 50,– Kč

Poplatky za stravné je možné hradit složenkou nebo bankou. Úhrada platby je do 10. dne v měsíci. Je-li dítě nemocné, nebo z jiného důvodu nepřítomné v době hrazení poplatků, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky. Přeplatky stravného jsou vždy vráceny po ukončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Při opakovaném neuhrazení stravného má ředitelka MŠ, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon § 35 odst. 1 písmeno d.).

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písmeno b. a c. Dítě (strávník), které se z důvodů nepřítomnosti v mateřské škole nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den předem do 13. hodiny (vyjímečně do 16 hodin), v pondělí do 7. hodiny, telefonicky na čísle 547 240 809, 730 807 463 či písemně ve školce.

Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout pouze první den absence do jídlonosiče nikoliv do jiných nádob v kuchyni od 11.30 do 11.45 hodin. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat. Za neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 547 240 809, 730 807 463

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ. Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Je dodržován pitný režim. MŠ poskytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny majíí být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou. Pokud si dítě přináší vlastní stravu z důvodu diety, školní jídelna nezodpovídá na nezávadnost této stravy. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, zákonní zástupci budou o této záležitosti předem upozorněni.

Časový rozvrh výdeje stravy

rozvoz nápoje: od 6.30

přesnídávka: od 8.45

oběd: od 12.00

svačina: od 14.30

Zaměstnanci ŠJ se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi.

Kuncová Lenka
vedoucí ŠJ

V Brně dne 1. 9. 2023