Obecné informace

se svojí vizí “návrat k tradiční rodinné výchově“ a filozofií MŠ „Šťastné děti – spokojení rodiče“ je otevřená rodičům a jejich spojení s prostředím a životem mateřské školy.

Mateřská škola „Pohádka“ je čtyřtřídní účelová sídlištní škola, umístěná uprostřed sídliště Bohunice, v těsném sousedství základní školy a zdravotního střediska, v blízkosti nákupního střediska a Úřadu městské části Brno – Bohunice. Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu. Původně trojtřídní mateřská škola zvýšila kapacitu v březnu 2010 otevřením čtvrté třídy, která vznikla rekonstrukcí bývalé kotelny, vzdálené zhruba 30 m od mateřské školy se jménem „Chaloupka“.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s celodenní docházkou s názvy – zajíčci, myšky, žabky a veverky. Každou třídu mateřské školy naplňujeme do počtu 28 dětí, podle kapacity MŠ a s ohledem na platnou legislativu při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V každé třídě se věnují dětem dvě učitelky a podle potřeby asistent pedagoga, případně školní asistent. Dále se na péči o děti podílí školnice a provozní pracovnice, o dobré jídlo se starají zkušené kuchařky spolu s vedoucí školní kuchyně.

Zaměření mateřské školy je prostřednictvím pohádkových hrdinů budovat mravní základy. Na těchto základech byl vytvořený i Školní Vzdělávací Program s názvem „Pojďte s námi za pohádkou“ se záměrem využívat estetických aktivit k rozvoji dětské tvořivosti, fantazie a talentu ve výtvarných a pohybových činnostech. Učit děti poznávat okolní svět, své kamarády, vést děti k samostatnosti. Uplatňujeme didaktický styl s založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dětí. Využíváme moderní metody a formy práce – kooperativní učení hrou a činností dětí, založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dětí z učení. Návrat k tradiční rodinné výchově.

Upřednostňujeme prožitkové učení hrou a nápodobou, pozorujeme přírodu a dáváme prostor pro pokusy a objevování. Denně zařazujeme pro děti motivovaná zdravotní cvičení a relaxaci jako prevenci vadného držení těla, pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin.

Co nabízíme:

Kroužek Povídálek probíhá formou logopedických cvičení a slovních her pro děti s vadami výslovnosti 1x týdně. Je veden kvalifikovaně pod vedením logopedického asistenta ve spolupráci s LOGOPEDIÍ LÍSKOVEC. Toto centrum zabezpečuje pravidelnou depistáž našich dětí se souhlasem rodičů.

Keramické tvoření z hlíny: využíváme pro rozvoj jemné motoriky a tvořivosti dětí ve spolupráci s CVČ Lány.

Kroužek Tvořílek: výtvarné a kreativní tvoření pro děti z každé třídy.

Hra s anglickými slovíčky: hravé seznamování s cizím jazykem pro děti, 1x týdně – lektorka anglického jazyka.

Kroužek joga pro nejmenší vedená zkušenou lektorkou 1x týdně.

S předškoláky navštěvujeme ZŠ Arménská a Vedlejší, kde se seznamují s prostředím školy a tříd, pedagogy ZŠ i způsobem výuky v 1. třídě.

Podle zájmu rodičů pořádáme 1x ročně školu v přírodě.

Toulky za poznáním: nepravidelné, společné výlety učitelek s dětmi po zajímavých místech Brna a okolí .

Odpolední tradiční posezení s rodiči zaměřené na společné tvoření dětí a rodičů s různou tematickou náplní 3-4x ročně.

Vánoční a velikonoční jarmarky , zahradní slavnosti „ Dýňování a štrúdlování“ a „Den rodiny“

Pestrá nabídka kulturních akcí, návštěvy divadelních představení, výstav a výletů.