Zápis do MŠ

Zápis do MŠ

 

ZÁPIS DO MŠ POHÁDKA ,BRNO, BĚLORUSKÁ 4,p.o.

na školní rok 2021/2022

(vzhledem k současné situaci nebude Den otevřených dveří)

 

 

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat třemi způsoby v období vydávání přihlášek 

A) Elektronické vydání přihlášky

Na internetové adrese:
www.zapisdoms.brno.cz ve formátu pdf.

nebo

B) Rodiče, kteří nevyužijí možnosti A) a C), mohou kontaktovat ředitelku MŠ Pohádka  na tel.č. 547 210 876 nebo 730 807 464 a domluvit si přesný termín a způsob vydání přihlášky v MŠ v termínu od 1.4. - 20.4.2021

nebo

C) Vyzvednutí na OŠML

Na Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu města Brna, Dominikánské nám. 3, 1. patro, Mgr. Hanáková, dveře č. 104 nebo paní Hofbruckerová, dveře č. 103.

Důležité informace:

 • Po vygenerování přihlášky získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána).

 • Pokud si přihlášku vytisknete sami doma, nemusíte v této fázi MŠ kontaktovat.

 • Pokud nemáte přístup k internetu a chcete přihlášku získat na MŠ, sledujte aktuální informace na těch MŠ, kam chcete svoje dítě přihlásit.

 • Vyplňování přihlášky věnujte náležitou pozornost – dbejte na čitelnost, neopomeňte nechat potvrdit požadované údaje , nezapomeňte na datum a podpisy!

 • Pro získání přihlášky některým z výše uvedených způsobů musíte znát číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na kartičce jeho zdravotní pojišťovny.

II.Fáze - Sběr přihlášek vzhledem k současné situaci s nebezpečím šíření nemoci COVID - 19 v MŠ Pohádka podle nového doporučení vlády bude probíhat  doručováním dokumentů k příjímacímu řízení do MŠ  prostřednictvím

 a)e-mailu   ms_pohadka@volny.cz s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),nebo

  b)datové schránky  ( ID 556kw7r)    nebo

  c)pošty  na adresu MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o. nebo

  d)osobně  vhozením všech dokumentů v zalepené obálce do označené schránky před mateřskou  školou.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů

Doklady k zápisu:

 • Rodný list v prosté kopii

 • Místo trvalého pobytu dítěte , ověřování trvalého pobytu spádových dětí ověří ředitel na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel, u nespádových dětí bude formou čestného prohlášení zákonných zástupců(vzor níže čestné prohlášení o trvalém bydlišti nespádového dítěte)

 • Doložení řádného očkování dítěte,potvrzení od praktického lékaře na přihlášce

  V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

 

Vedle doložení dokladu o očkování zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy nemusí dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

Více zde: https://mssvermova.webnode.cz/pro-rodice/zapis-do-ms/

SBĚR PŘIHLÁŠEK:

Pondělí  :  3.5.  2021   v době od  8:00 -  16.00 hodin

Úterý      :  4. 5.  2021  v době  od 8:00  do 13:30  hodin


 

 • Informujte se na adrese: www.zapisdoms.brno.cz o počtech volných míst na MŠ – můžete pak lépe odhadnout šance na přijetí právě Vašeho dítěte.

 • Zápis bude probíhat vzhledem současné situaci bez přítomnosti dětí

Ředitelce MŠ výše uvedeným způsobem doručte:

 • řádně vyplněnou přihlášku, podepsanou oběma rodiči
 • přihláška bude obsahovat potvrzení od dětského lékaře ,s potvrzením o řádném očkováním
 • kopii rodného listu dítěte
 • doklad o Vašem bydlišti, je-li odlišné od trvalého pobytu uvedeného v OP (např. nájemní smlouva, doklad o doručovací adrese atd.)
 • čestné prohlášení o trvalém pobytu(u nespádových dětí)
 • doklad o  pobytu dítěte na území města Brna (pokud se liší od bydliště zákonných zástupců).

        Po ukončení přijímacího řízení budou nepotřebné dokumenty řádně skartovány.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii!!!

 

 • Dítě můžete přihlásit do libovolného počtu MŠ.

 •  odevzdávání přihlášky bude probíhat bez přítomnosti dětí

 •  Neúplně vyplněná přihláška je důvodem k vyřazení dítěte z přijímacího řízení!


  Další informace

   Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání, i v tomto případě však musí přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Vzor textu  čestného prohlášení k trvalému pobytu

 

                            Čestné prohlášení o trvalém pobytu nespádového dítěte


 

Prohlašuji, že (jméno a příjmení dítěte), nar. (XX.XX. XXXX), má trvalé pobyt na adrese (uvést celou adresu trvalého bydliště dítěte).


 


 


 

Dne ………………………. Podpis zákonného zástupce

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

III. Fáze - Přijímací řízení

Od   17. května 2021

 • Od tohoto termínu očekávejte informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ.

 • Ředitelka MŠ Pohádka Vás bude kontaktovat jedním z níže uvedených způsobů na základě údajů uvedených v přihlášce:

  • e-mailem

  • datovou schránkou ID  556kw7r

  • prostřednictvím sms

  • telefonicky

  • doručením písemného rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.

 • Po celou dobu této fáze můžete na výše uvedených webových stránkách monitorovat průběh přijímacího řízení Vašeho dítěte. Sami takto můžete aktivně sledovat, zda se hranice neposunula tak, že Vaše dítě bude přijato. Podrobnější informace získáte na www.zapisdoms.brno.cz.

 • Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání doložíte vlastní podpisem v určené době a po dohodě s ředitelem MŠ.