Vnitřní řád školní jídelny

Informace pro rodiče – VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

 

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Výdej obědů do jídlonosiče : 11.30 – 11.45 hod

 

Obědy v době nemoci : strávník může odebrat oběd pouze v první den nemoci

 

Odhlašování obědů : obědy se odhlašují den předem do 13.00 hod (výjimečně do 16.00 hod), pondělí do 7.00 hod.

 

Platba obědů: do 10. dne v měsíci musí být platba na našem účtu

 

Cena obědů , dle věkových kategorií: (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1.9.2020 - 31.8.2021 , příklad : dovrší-li dítě věku 7 let 27.8.2021  celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let  - Vyhláška 107/2005 Sb. ) 

Platba stravného a školného:

Číslo účtu školy: 33334621/0100

trvalým příkazem z běžného účtu. Variabilní symbol Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. .Variabilní symbol je číslo důležité, identifikuje strávníka, pokud toto číslo zadáte nesprávně, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka. Dalším vodítkem pro identifikaci je už jen příjmení strávníka (dítěte), které bývá mnohdy nečitelné (doporučuji zadávat bez diakritiky). Trvalý příkaz - od září do června - prázdniny neplatit!!!

  • poštovní poukázkou , která je vydávána do 3 dnů po skončení měsíce

 

Pokud se rozhodnete během roku pro jinou platbu, informujte prosím vedoucí školní jídelny.

 

Ceny oběda:

Děti 3-6 let 34,- / trvalým příkazem 720- Kč/

Děti 7-10 let 38,- / trvalým příkazem 800,- Kč/

 

Přeplatky stravy vracíme na účet 1 x ročně (srpen, září )

(Změnu bankovního účtu je nutné oznámit vedoucí školní jídelny, aby nevznikl problém při vracení přeplatků)

 

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zák. č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1. písm. b) a c).

Dítě (strávník), které se z důvodu nepřítomnosti v mateřské škole nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den předem do 13 hod. (výjimečně do 16.00 hod), telefonicky na tel.: 547 240 809, 730 807 463 či písemně ve školce. Rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče, nikoli jiných nádob pouze v první den nemoci. Za neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

 

Při opakovaném neuhrazení stravného, má ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon §35 odst. 1, písm.d.).

 

MŠ poskytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny mají být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Pokud si dítě přináší vlastní stravu z důvodu diety, školní jídelna nezodpovídá za nezávadnost této stravy. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, zákonní zástupci budou o této záležitosti předem upozorněni.

 

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 547 240 809, 730 807 463

 

PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ ODEVZDEJTE V MŠ. Informace pro rodiče si ponecháte.

 

Cena školného 480,-.

 

V případě, že dítě platí i školné, trvalý příkaz zadejte s cenou oběda jednou částkou.

TRVALÝM PŘÍKAZEM 1200,-.

Kuncová Lenka

V Brně dne 1.9.2020 vedoucí školního stravování