Vnitřní řád školní jídelny

VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

PŘI MŠ POHÁDKA, BĚLORUSKÁ 4, 625 00  BRNO

V MŠ se mohou stravovat děti přijaté k předškolní docházce do MŠ a zaměstnanci MŠ a ŠJ.

Platby stravného        Strávníci 3-6 let            41,-- Kč

                                      Strávníci 7-10 let         45,-- Kč

                                   

Poplatky za stravné je možné hradit složenkou nebo bankou. Úhrada platby je do 10. dne v měsíci. Je-li dítě nemocné, nebo z jiného důvodu nepřítomné v době hrazení poplatků, je nutné kontaktovat vedoucí ŠJ a dohodnout termín uhrazení dané částky. Přeplatky stravného sjou vždy vráceny po ukončení školního roku nebo při ukončení školní docházky. Při opakovaném neuhrazení stravného má ředitelka MŠ, po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. Školský zákon § 35 odst. 1 písmeno d.).

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zákona č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle § 117 odst. 1 písmeno b. a c. Dítě (strávník), které se z důvodů nepřítomnosti v mateřské škole nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den  předem do 13. hodiny (vyjímečně do 16 hodin), v podnělí do 7. hodiny, telefonicky na čísle 547 240 809, 730 807 463 či písemně ve školce. 

Neodhlášený oběd si mohou rodiče vyzvednout pouze první den absence do jídlonosiče nikoliv do jiných nádob v kuchyni od 11.30 do 11.45 hodin. Strava je určena pro okamžitou spotřebu a nelze ji uchovávat. Za neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 547 240 809, 730 807 463

Rodiče mohou vznášet připomínky ke stravování dětí u vedoucí ŠJ. Mateřská škola učí děti správným stravovacím návykům a tomu je přizpůsobena skladba jídelního lístku. Je dodržován pitný režim. MŠ poskytuje dietní stravování. Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy, je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti a dorost, kde je vymezeno, které potraviny majíí být vyloučeny z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí ŠJ a vedoucí kuchařkou. Pokud si dítě přináší vlastní stravu z důvodu diety, školní jídelna nezodpovídá na nezávadnost této stravy. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, zákonní zástupci budou o této záležitosti předem upozorněni.

Časový rozvrh výdeje stravy

rozvoz nápoje                        přesnídávka                oběd                    svačina

od 6.30                                    od 8.45                       od 12.00               od 14.30

Zaměstnanci ŠJ se řídí danými hygienickými vyhláškami, vnitřními předpisy a směrnicemi.

V Brně dne 1. 9. 2021                                                    Kuncová Lenka

                                                                                        vedoucí ŠJ