Školní vzdělávací program

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

 

 

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

Za vrátky naší zahrádky

 

č.j.: Běl/56/19

.

Vydala ředitelka MŠ dne: 28. 2. 2019 razítko, podpis ředitelky

 

Projednáno na pedagogické radě dne: 16. 1. 2019

 

Platnost do: 31. 8. 2022

 

 

OBSAH

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

 

SEZNAM PŘÍLOH

 

příloha č. 1 Preventivní program

 

příloha č. 2 Struktura organizačního schématu MŠ

 

příloha č. 3 Kriteria přijímacího řízení.

 

příloha č. 4 Personální zajištění

 

 

 

IIDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O MATEŘSKÉ ŠKOLE

 

 

zřizovatel: Statutární město Brno, Městská část Brno – Bohunice, Dlouhá 3, 625 00 Brno

 

ředitelka: Simona Ulbrichová

 

právní forma: příspěvková organizace

 

telefon MŠ: 547 210 876 mobil: 608 477 394 mobil Chaloupka: 730 807 462

telefon ŠJ: 547 240 809 mobil: 730 807 463

ředitelka: mobil: 730 807 464

 

 

e-mail ms_pohadka@volny.cz ms_pohadka.sj@volny.cz

 

www stránky: www.pohadka-skolka.cz

 

 

zpracovatelé: Simona Ulbrichová, Zdeňka Dvoranová a kolektiv MŠ

 

název programu: „POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

Za vrátky naší zahrádky

 

 

 

 

II. OBECNÁ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

 

 

Mateřská škola „Pohádka“ je čtyřtřídní účelová sídlištní škola, umístěná uprostřed sídliště Bohunice, v těsném sousedství základní školy a zdravotního střediska, v blízkosti nákupního střediska a Úřadu městské části Brno – Bohunice. Od 1. 1. 2003 má škola právní subjektivitu. Původně trojtřídní mateřská škola zvýšila kapacitu v březnu 2010 otevřením čtvrté třídy, která vznikla rekonstrukcí bývalé kotelny, vzdálené zhruba 30 m od mateřské školy. Pojmenovali jsme ji „Chaloupka“.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s celodenní docházkou. Mateřskou školu navštěvuje celkem 112 dětí, pod vedením sedmi učitelek, ředitelka MŠ, 3 asistenti pedagoga , kteří se věnují  dětem v podpůrném opatření a dětem ohroženým školním neúspěchem   nerovnoměrnostmi ve vývoji . Dále se na péči o děti podílí 4 provozní pracovnice a o dobré zdravě stravování se starají 3 kuchařky spolu s vedoucí školní kuchyně.

Třídy jsou velké, dělené na učebnu se stolečky a hernu s kobercem, která slouží po obědě jako lehárna. Lehátka se denně rozkládají a opět ukládají do vestavěných skříní. U každé třídy je malá místnost, využívaná jeko počítačová učebna. Vybavení tříd dětským nábytkem je nové od roku 2004. V roce 2009 se po havárii topení a zaplavení třídy částečně vybavila novým nábytkem jedna třída, v roce 2014 se kompletně vybavila další třída. Ve třetí třídě je nábytek nový,v roce  2017 byla dovybavena novým nábytkem i poslední třída Zajíčků.Nyní je třeba doplnit třídy hračkami pro děti 2-leté a vytvořit jim nové hrací koutky a dokoupit didaktický materiál pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami a děti nadané. K těmto účelům současně využíváme i nově vybudovanou místnost určenou na výuku kroužků a nadstardantních aktivit (tzv.keramickou dílnu) , která nám slouží jako místo , kde se mohou vzdělávat děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Mateřskou školu obklopuje velká zahrada, vybavená novými dřevěnými i kovovými průlezkami a houpačkami, zahradním nábytkem a zahradním domečkem, který je využíván k úschově hraček, koloběžek, trojkolek a ostatního sportovního náčiní. Pro děti z Chaloupky jsme v roce 2012 rozšířili stávající školní zahradu o přilehlé prostory, původně patřící městu a postupně vybavili.

Vybavení tříd je spíše nadstandardní, každá třída má klavír, radiomagnetofon, televizi, DVD, notebook ,  v Chaloupce je k dispozici interaktivní tabule , tablety pro integrované děti. Hračky a učební pomůcky doplňujeme průběžně, děti mají velký výběr mezi klasickými i novinkami.

V sousedství mateřské školy je základní škola Arménská, kterou navštěvují naši předškoláci a připravují se hravou formou s prostředím ZŠ. Druhá ZŠ je v blízkém okolí, kam chodíme na vánoční besídky a akademie. V nedalekém Centru volného času starší děti navštěvují keramický kroužek . Od konce roku 2016 máme přímo v MŠ k dispozici keramickou dílnu, kterou využívame k realizaci kroužků, nový kroužek Tvořílek.

 

 

Historie MŠ

 

Historie mateřské školy není příliš dlouhá, byla postavena v roce 1977. Provoz mateřské školy byl zahájen v říjnu téhož roku. MŠ má vlastní kuchyni a keramickou dílnu přebudovanou ze školnického bytu v roce 2016. Od 26. 1. 1999 se mateřská škola jmenuje „Pohádka“. Po přechodu do právní subjektivity od 1. 1. 2003 se školní jídelna a MŠ sloučily v jeden právní subjekt. 15. 3. 2010 byla otevřena čtvrtá třída – odloučené pracoviště vzniklo přebudováním nedaleké kotelny a dostalo jméno „Chaloupka“.

 

 

 

III. PODMÍNKY VZDĚLÁVÁNÍ

 

Věcné podmínky:

 • Škola je vybavena novým moderním nábytkem , audiovizuální technikou, keramickou pecí, interaktivní
  tabulí v budově Chaloupka a pomůckami a hračkami  na velmi dobré úrovni, které postupně
  dokupujeme tak , aby byly co nejvíce přístupné  i potřebám  dětí netříletých.

Záměr: Doplnit keramickou dílnu nábytkem a pomůckami pro děti se speciálními vzdělávacími 
potřebami.
 • Hračky jsou umístěny tak, aby byly dětem volně přístupné, mohly si je samostatně brát dobře 
  a se orientovaly v jejich uložení. Děti pro předškoláky jsou umístěny v horních policích.
		Záměr: Dovybavit třídu novým nábytkem a najít řešení a možnosti uspořádání stávajícího 	
prostoru tak, aby vyhovovala podmínkám pro děti netříleté a děti se speciálními vzdělávacími potřebami 
 • Všechny třídy jsou heterogenní.
 • Děti se svými pracemi významně podílejí na výzdobě interiéru mateřské školy a rodiče mohou tyto 
  práce shlédnout jak v prostorech celé budovy MŠ , tak i na plotě , kde je celoročně obnovovaná a 
  vystavovaná „Galerie na plotě“.Výkresy všech dětí naší mateřské školy jsou tématicky průběžně 
  obměňovány.
 • K odpolednímu odpočinku jsou ve třídách využívaná pohodlná rozkládací a plastová lehátka, 
  každodenně uklízená do úložných prostor v každé třídě. Každé dítě .má své povlečení označené svojí 
  značkou a ukládá se v podobě balíčku do oddělených polic úložných skříní.
 • Ve třídě není dostatečný prostor, volný pohyb je z důvodu bezpečnosti dětí omezen.
		Záměr: Uspořádání třídy nábytkem a hracími kouty neumožňuje spontánní běhání, proto je nutné 
        spolu s dětmi vytvořit pravidla, že běhání je možné pouze po uklizení hraček v prostoru herny a vést děti 
        k jejich dodržování.
 • Vybavení hračkami, pomůckami, náčiním, materiály a doplňky je průběžně doplňováno 
Záměr: Ve využívání pedagogy jsou rezervy, hlavně nové učitelky seznámit s nabídkou 
didaktického materiálu v MŠ a vést k využívání těchto pomůcek při práci s dětmi.Postupně 
doplňovat materiály a pomůcky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 
dětí mimořádně nadané a děti netříleté.
 • Každá třída má svou část školní zahrady s pískovištěm pro každou třídu.Školní zahradu plánujeme zrekonstruovat a začlenit do ní herní a pěstitelské koutky.

 • Na školní zahradě jsou herní prvky odpovídající platným normám a bezpečnostním požadavkům. Spolu s rodiči a na brigádách na školní zahradě pravidelně udržujeme prostor školní zahrady tak , aby byl pro děti bezpečný a zábavný zároveň.

 • Kuchyně a výdejny stravy u jednotlivých tříd mají nadstandartní úroveń jak ve vybavení, tak v přípravě stravy.

Dlouhodobé cíle:

 • architektonické řešení školní zahrady a její realizace

 • obohacení o nové prvky (zahrada)

 • zapojení environmentální výchovy

 • oprava podlah v halách


 


Životospráva:

 • Je zachovávána vhodná skladba jídelníčku a dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů 
  (konvektomat). Jsme zapojeni do rozvojového projektu dietní stravování a zkušené kuchařky 
  spolu s vedoucí školní kuchyně se snaží připravit dětem stravu dle zásad zdravého stravování a 
  připravují i stravu pro děti s možnými intolerancemi na některé potraviny. Každodenně mají děti 
  v nabídce čerstvou zeleninu a ovoce a paní kuchařky připravují jídla tak, aby dětem nejen chutnaly, 
  ale upoutaly je i vizuálně. Pedagogové vedou děti k dodržování pravidelného pitného režimu režimu. 
  Děti pitný režim sice dodržují, ale učitelka musí hlavně u nově příchozích dětí dohlížet na dodržování
   pitného režimu.
Záměr: Motivovat děti a seznamovat s nutností přísunu tekutin pro zdraví člověka.
 Ve spolupráci s ÚMČ zřídit pítko.
Záměr: Motivovat děti k ochutnání jídla, které neznají
Záměr: Ve spolupráci s kuchařkou a vedoucí ŠK hledat nová zdravá a chutná jídla
Záměr: Pro děti se stravovacími omezeními připravovat ve spolupráci s rodiči pestrá 
dietní jídla.Kuchařky absolvovat školení k prohloubení znalostí v oblasti dietního stravování
Záměr: Motivovat děti k ochutnání neoblíbené zeleniny či ovoce 
 • Děti nejsou k jídlu nuceni , ale jsou vedeni k tomu , aby jídlo ochutnaly.
 • Denní rytmus umožňuje organizaci činností v průběhu dne přizpůsobit potřebám dětí i aktuální situaci
 • Denní doba pobytu venku je dvě hodiny volného pohybu.
 • Je respektována individuální potřeba spánku
Záměr: Dodržovat půlhodinovou až tříčtvrtěhodinovou délku odpočinku a promýšlet klidové činnosti pro 
všechny věkové kategorie, s předškoláky využívat tuto dobu pro přípravu na školu.
 • Pedagogové se chovají dle zásad zdravého životního stylu. Jsou příkladem pro děti.

 

Psychosociální podmínky


 

 • Máme k dispozici 3 asistenta pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami s přiznaným 
  podpůrným opatřením a . V MŠ je možnost využití samostatné místnosti pro větší klid pro práci asistenta pedagoga v případě , že dítěti 
  se speciálními vzdělávacími potřebami vadí ruch a hluk v běžném kolektivu dětí třídy MŠ .
	Zaměřit se na bližší seznámení rodičovské veřejnosti s diagnozami tipu PAS a autismus
 • Pro děti mladší tří let je možná postupná adaptace na nové prostředí. Při adaptaci MŠ spolupracuje 
  s rodinou. 
 • Dětem je umožněno používání specifických osobních pomůcek pro zajišťování pocitu bezpečí a jistoty.
 •  Pedagogové respektují individuální potřeby dětí. Informace pedagogové od rodičů získávají 
  ze vstupních formulářů o dítěti a při konzultačních hodinách danných MŠ a prohlubují spolupráci 
  s rodinou neformálními rozhovory na akcích pro rodiče a děti ,přistupují k jednotlivým dětem citlivě 
  a empaticky.
 •  Děti mají vytvořena svá pravidla slušného chování ( ve třídě , v šatně, na zahradě) a snaží se je 
  průběžně doplňovat , učitelky společně dbají na jejich dodržování, tak aby byl vytvořen kolektiv 
  dobrých kamarádů.
 • Záměr:Zaměřit se na důslednost při dodržování pravidel v jednotl.třídách a zapojovat systém 
  autoevaluace dětí v každé třídě, zvolit viditelnou formu autoevaluace především u starších dětí, 
  předškoláků.
 • Dítě s malou potřebou spánku odpočívá půl hodiny a potom se zabývá klidovou činností.
		Záměr: Dodržovat půlhodinovou délku odpočinku a promýšlet klidové činnosti pro všechny 	
        věkové kategorie, s předškoláky využívat tuto dobu pro přípravu na školu.
 • Učitelky se snaží jednat s dětmi citlivě, v klidu a pohodě
Záměr: V každé situaci reagovat přiměřeně, citlivě, v klidu, bez shonu a nestresovat děti 
spěchem, učitelky napomáhají při zvládání zátěžových situací a respektují individuální
potřeby dětí
 • Při práci s dětmi se snažíme uplatňovat pedagogický styl s nabídkou spoluúčasti a samotným 
  rozhodováním dětí (tematické učení, kooperativní učení a prožitkové učení ) Pedagogové zbytečně 
  neorganizijí děti.
Záměr: Využívat a vhodně volit vzdělávací nabídku, která odpovídá potřebám a úrovni dětí
Záměr: Využít školících center s nabídkou seminářů z oblasti metod výchovně vzdělávací 
práce-především školení zaměřené na speciální vzdělávací potřeby dětí, děti mimořádně nadané a 
děti mladší tří let a polytechnické vzdělávání 
 • Učitelka se snaží, aby slovní hodnocení bylo převážně kladné
Záměr: vyhýbat se negativnímu slovnímu hodnocení dětí, děti raději motivovat a vhodně 
oceňovat jejich výkony


 

 • Pedagogické pracovnice se věnují vztahům mezi dětmi , nenásilně je ovlivńují prosociálním směrem 
  (prevence šikany)
Záměr: Citlivě přistupovat k rodičům s návrhy na řešení konfliktů
			
			 Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví :
 • Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají po celou dobu práce s dětmi pedagogičtí pracovníci a to do doby 
  převzetí dětí od jejich zákonných zástupců nebo jím pověřené osoby až do doby předání zástupci dítěte
   nebo jím pověřené osoby.
 • Pedagogický pracovník odpovídá při pobytu dětí mimo území školy (vycházky) za bezpečnost nejvýše 
  20 dětí smyslově , duševně, zdravých starších tří let nebo za skupinu 12 dětí , kde jsou zařazeny děti 
  mladší tří let ( případně děti s přiznaným podpůrným opatřením).
 • Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky , k němuž používají terčík, vedoucí děti nosí reflexní vesty, 
  rovněž děti na konci dvojstupu.
 • Všichni zaměstnanci jsou pravidelně proškolování k poskytnutí první pomoci při jakémkoliv úrazu, v případě
   potřeby přivolají nebo zajistí přepravu do zdravotního zařízení.
 • Ředitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím pedagogů školy dohled nad dětmi a to i při školní a mimo 
  školní výchově a vzdělávání, při všech aktivitách organizovaných školou.
 • Pedagogický pracovník předá dítě jiné osobě jen na základě pověření zákonným zástupcem dítěte.
 • Celá budova je zajištěna čipovým zabezpečením a kódovým systémem , všichni zaměstnanci i zákonní
   zástupci dětí mají čipy , které jim umožńují vstup do budovy MŠ a tím je zamezen vstup cizím osobám. 
  Kliky vstupních dveří jsou v takové výšce , aby je nemohly otevřít samy děti. Brána na školní zahradu je 
  stabilně uzamčená a klíče k ní mají pověření zaměstnanci školy a pedagogové, kteří danný prostor s dětmi 
  navštěvují. 
 • Pedagogické pracovnice se věnují vztahům mezi dětmi , nenásilně je ovlivńují prosociálním směrem 
  (prevence šikany). Při podezření na šikanu v kolektivu třídy využívat „školní program proti šikanování“, 
  domluvit konzultaci s rodinou a případně vyhledat pomoc a radu poradenského zabývající se touto 
  problematikou.
		Záměr: Citlivě přistupovat k rodičům s návrhy na řešení konfliktů. Na základě konzultačních hodin se 
        domlouvat na dalším postupu v danné věci.
			

Organizace:


 

 • Děti se mohou účastnit jak individuální , tak skupinové či frontální činnosti.

 • Pravidelně jsou zařazovány zdravotně preventivní pohybové aktivity a cviky na plochou nohu a správné držení těla.

Záměr: Dle situace v denním režimu zařazovat kromě cviků na plochou nohu a cvičení na správné držení těla, relaxační, psychomotorická, dechová a smyslová cvičení

 • Snažíme se, aby nedocházelo k prostojům (v šatně, u oběda)

Záměr: Promýšlet organizaci činností tak, aby nedocházelo k prostojům, organizovat předávání dětí mezi učitelkami na pobyt venku (učitelka odpolední směny po příchodu přebírá oblečené děti/, čas před podáváním jídla využívat k slovním hříčkám, hře na tělo …)

 • Během dne mají děti dostatek času na spontánní hry, avšak prostory neumožňují ponechat

      	rozehranou hru a pokračovat v ní později (např. odpoledne)
Záměr: Snažit se o umístění nedokončené hry tam, kde nebude překážet organizaci dalších činností a bude 
k dispozici pro dokončení hry dětí
 • Adaptace dětí na režim v mateřské škole pro nové děti a především děti netříleté
Záměr: Pro děti se sníženou adaptabilitou je nabídnuta postupná adaptace dle potřeby i 
za přítomnosti rodičů. Respektujeme režim dětí s přiznaným podpůrným opatřením a děti 
netříleté , podle možností za spolupráce školního asistenta usnadňujeme dětem mladším 
tří let zvykání v naší MŠ. Vše vždy po dohodě s rodiči, připadně asistentem pedagoga, 
či školním asistentem.

Řízení mateřské školy:

 • Vnitřní informační systém je funkční. Všechny učitelky mají na třídě informační techniku v podobě 
  tabtetu , nooteboku, či počítače a je zřízena emailová adresa jednotl tříd, na kterou ředitelka MŠ
   pravidelně posílá informace spojené s chodem, provozem, organizací, nabídkou školení a výtvarných 
  soutěží pro jednotl.pedagogy a třídy. Informační technika je napojena z každé třídy na tiskárnu v dolní 
  části budovy MŠ.
Záměr: Nezapomínat na předávání informací odloučenému pracovišti Chaloupka
Pedagogové , kteří potřebují doplnit ICT vzdělání si vyberou vhodné školení a doplní se potřebné 
znalosti . Pravidelně číst zprávy na emailu třídy.
 • Vnější informační systém je funkční ,rodiče jsou aktuálně informováni o současném dění v MŠ 
  prostřednictvím webových stránek a také na nástěnkách u jednotlivých tříd, na sklech v halách, 
  na úřední desce. /upozornit rodiče na nutnost pravidelného sledování informací/. Každá třída má svoje 
  telefonní číslo na potřebnou komunikaci s rodiči .
Záměr: Rodiče na schůzce upozornit na nutnost pravidelného sledování informací o činnosti a 
akcích MŠ,, rodiče chybějících dětí informovat o akci prostřednictvím písemné zprávy.
 • Pedagogický sbor pracuje společně , zve ke spolupráci rodiče, spolupracuje se ZŠ, PPP, ZUŠ, SVČ. 
  Zpětná vazba od rodičů je podnětem k zamyšlení, co by se dalo zlepšit.
Záměr: Promyslet oprávněné požadavky ze strany rodičů, neoprávněné vysvětlit na schůzce 
SRPMŠ.
 • Podporuje a motivuje spoluúčast všech zaměstnanců na rozhodování a o zásadních otázkách školního 
  programu.Podíl učitelek na tvorbě ŠVP a TVP, vkládání svých námětů, nápadů do TVP , inspirování 
  ostatních novými podněty k vylepšení školního programu TVP. Ředitelka vyhodnocuje práci všech 
  zaměstnanců, podporuje jejich spolupráci.
Záměr: Zapojit nové učitelky do tvorby TVP a spolupráce na ŠVP
Záměr: Přihlásit učitelky na semináře k inovaci, evaluaci ŠVP (zvláště nové p. učitelky), diagnostika dětí,
diagnostický arch. 
 • Spolupráce se spolupracujícími subjekty (zřizovatel, OŠMT MMB, KÚ JMK OŠ, ZŠ ...)
Záměr: Vytvářením dobrých vztahů rozvíjet spolupráci pro přínos mateřské škole

Personální a pedagogické zajištění:

 • Pedagogický sbor funguje na základě jasně vymezených a společně vytvořených pravidel (pracovní náplně, vnitřní předpisy MŠ). Na pracovišti MŠ panuje atmosféra důvěry a vzájemné spolupráce a otevřenosti zaměstnanců navzájem a taktéž k rodičovské veřejnosti.

 • Ve čtyřech třídách pracuje – 7 učitelek SPgŠ, 1 učitelky s vysokoškolským vzděláním (Bc.) a 3 asistenti pedagoga .Práce pedaogů je zorganizovavá takovýn způsobem, aby byla vždy a při všech činnostech zajištěna dětem optimální pedagogická péče. Díky dlouholetým zkušenostem většiny zaměstnanců preferujeme spolu s celým kolektivem laskavý rodinný přístup ve vztahu k dětem. Pedagogové jednají a chovají se a pracují profesionálním způsobem.

Záměr: Zvyšovat kvalifikovanost učitelek účastí na seminářích zaměřených na vzdělávání dětí dvouletých a individualizaci předškolního vzdělávání, dětí nadaných a dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

Záměr: Motivovat učitelky k prohlubování vzdělávání formou seminářů, využít jejich účasti na vzdělávacích akcích k předání informací na pedagogické poradě ostatním.

 • Kvalitní logopedické služby zajišťuje klinický logoped z Logo Vsetínská a věnuje se dětem v určené době každý týden.

Záměr: Nadále prohlubovat spolupráci poskytováním odborných konzultací učitelkám logopedkou a využívat spolupráci se soukromou logopedickou klinikou LOGO (semináře)

Zapojovat více logopedických chvilek na procvičování a gymnastiku mluvidel v běžném dni využít znalostí ze seminářů zaměřených na logopedii v předškolním vzdělávání..


 

Spoluúčast rodičů:

 • Pedagogové se snaží o spolupráci s rodiči na základě partnerství. Je snaha , aby panovala oboustranná důvěra, vstřícnost,porozumění, respekt a ochota spolupracovat.

 • Logopedická péče ve spolupráci s klinickým logopedem je organizována každý týden pro děti s vadou řeči

Záměr: Od rodičů zajistit potřebné doklady od pediatra a informovat rodiče o možnosti plánovaných
konzultací s logopedkou.

Záměr: Motivovat rodiče ke spolupráci formou účasti při logopedickém cvičení logopedky s dítětem a formou následného domácího procvičování.

 • Dotazník pro zpětnou vazbu je dáván k vyplnění rodičům 1x ročně na zjištění spokojenosti rodičů 
  se školou a personálem, podmínkami vzdělávání.
Záměr: Otázky dotazníku formulovat tak, abychom získali přehled o tom, zda se rodiče se ŠVP 
seznámili, zda dětem i rodičům vyhovuje, zda mají k němu připomínky či náměty pro další
spolupráci, zda poskytuje mateřská škola výchovně vzdělávací proces dle jejich představ, zda 
se děti cítí v MŠ bezpečně a spokojeně.
 • Chráníme soukromí rodiny , zachváváme diskrétnost v jejich vnitřních záležitostech. Jednáme s rodiči 
  taktně, nezasahujeme do života a soukromí rodiny.

 • Tvořivá odpoledne a setkávání s rodiči organizujeme 4x až 5x ročně, prohlubujeme tímto partnerské 
  vztahy s rodiči a zlepšujeme spolupráci s rodinou. 
Záměr: Promýšlet nabídku činností tak, aby byla pro rodiče a děti zajímavá, poutavá.
 • Výbor SRPMŠ je funkční, rodiče se aktivně podílejí na dění v MŠ , přispívají svými nápady a pomocí 
  dle svých možností. 
Záměr: Pravidelně se scházet s výborem a prohlubovat spolupráci, získávat sponzorské 
finanční dary nebo jiné aktivity pro děti, plánovat společné akce rodičů s dětmi.
 • Informujeme rodiče o  pokrocích dítěte formou neformálního partnerského rozhovoru a konzultačních 
  hovorových hodin určených školou.
Záměr: Individuálně konzultovat s rodiči pokroky dětí, zvýšenou pozornost věnovat přípravě 
předškolních dětí z důvodu povinné předškolní docházky, omlouvání předškoláků
Záměr: Případné problémy řešit citlivě ve vztahu k dětem i rodičům .Využívat konzultačních hodin 
určených školou.

Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami:

 • Vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami musí odpovídat individuálním potřebám dětí. 
  Podmínky pro vzdělávání dětí s přiznaným podpůrným opatřením stanovuje školský zákon a 
  vyhláška č.27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebama žáků nadaných. 
  Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů:
   - Podpůrná opatření prvního stupně při mírných obtížích dítěte uplatňuje naše škola i bez doporučení 
školského poradenského zařízení na základě plánu pedagogické podpory(PLPP).Tyto postupy konzultujeme 
s rodiči a domlouváme se na dalším pedagogickém postupu. V případě , že tyto opatření nejsou do tří měsíců
 úspěšné, doporučujeme poradu školského poradenského zařízení nebo speciálního pedagogického centra. 
  - Podpůrná opatření druhého až pátého stupně lze uplatnit pouze s doporučením ŠPZ po projednání 
    se školou a zákonným zástupcem dítěte. Na základě tohoto doporučení a žádost rodiče 
    naše škola vypracuje individuálně vzdělávací plán (IVP), který citlivě reaguje 
    na vzdělávací potřeby a možnosti dítěte a seznámí s jeho obsahem všechny pedagogy 
    a pracovníky MŠ, aby působení okolí citlivě reagovalo na osobnost dítěte s přiznaným 
    podpůrným opatřením. Domluvíme se na podmínkách , organizaci vzdělávání a 
    individualizaci vzdělávacího procesu, případné přítomnosti asistenta pedagoga, 
​    úzce spolupracujeme s rodiči a dalšími odborníky. 
 • Respektujeme individuální potřeby a možnosti dítěte. Volíme vhodné metody a formy vzdělávání 
  vhodné pro děti SVP, vždy po poradě s ŠPZ.
 • Vzhledem ke dlouholetým zkušenostem pedagogů se vzděláváním dětí se speciálně vzdělávacími 
  potřebami, přítomnosti zkušené asistentky pedagoga a přítomnosti paní učitelky se vzděláním 
  speciální pedagog, jsou podmínky v naší MŠ pro tyto děti příznivé.
 • V případě přítomnosti dítěte s přiznaným podpůrným opatřením přistupujeme ke snížení počtu dětí 
  ve třídě v souladu s právními předpisy.
          Záměr :Zdokonalit osvětu a diagnozách typu PAS a AUTISMUS , ADHD….mezi rodičovskou veřejnost.
Povinné předškolní vzdělávání
 • Pokud dítě do mateřské školy ještě nedochází , musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové MŠ 
  v době od počátku školního roku , který následuje po dni , kdy dítě dosáhne pátého roku dítěte, 
  do zahájení povinné školní docházky, „není li stanoveno jinak“.
 • Povinné předškolní vzdělávání v naší MŠ je stanoveno v době od 8:30 – 12:30 hodin 
 • Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. 
Individuální vzdělávání
 • Školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou z alterrnativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole,do které ré je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

 • Potom co ředitel obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno a ve školním řádu je určen termín ověřování znalostí

 • Rodič se dostaví s dítětem v předem domluveném termínu a čase na ověřování znalostí a dovedností . Paní učitelka zapojí dítě do probíhajících činností, kdy bude plnit úkoly na zjištění dovedností a znalostí vždy nenásilnou formou, formou hry nebo rozhovoru . Zákonný zástupce obdrží potvrzení o účasti na ověřování dovedností dítěte a o trvání individuálního vzdělávání.

Podmínky vzdělávání dětí nadaných:
 • Dítě , které vykazuje známky nadání je poskytnuta podpora takovým způsobem, aby byl stimulován 
  rozvoj jeho potenciálu, podle jeho individuálních možností, konzultujeme s poradenským zařízením 
  popř.s dětským psychologem
		Záměr:Proškolení pedagogů v oblasti nadaných dětí, zaměřit na tuto oblast DVPP 
Podmínky vzdělávání dětí od dvou do tří let:
 • Vzhledem k heterogenním třídám v MŠ jsou podmínky pro vzdělávání dětí dvouletých postupně 
  dotvářeny dokupováním vhodných hraček a specifických pomůcek pro zajišťování pocitu bezpečí a jistoty.
 • Hračky pro dvouleté děti jsou umístěny v dolních poličkách, starší děti mají hračky umístěny výše.
 • Pedagogové uplatňují laskavě důsledný přístup, respektující věk dítěte a větší emoční podporu. Děti 
  nejsou nuceny při řízených činnostech do aktivit pokud samy nechtějí.
 • Pedagogové ponechávají co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity dvouletých dětí.
 • Ve třídě , kde se netříleté děti nacházejí je snížený počet dětí podle platné legislativy 

Učitelka mateřské školy:

 • Učitelky mají prostřednictvím ředitelky možnost dalšího vzdělávání učitelek dle potřeb školy a vlastního
   zájmu.
Záměr: Prostřednictvím seminářů prohlubovat znalosti a získávat zkušenosti pro zkvalitnění 
práce s dětmi, naplňování cílů ŠVP i TVP
 • Zaměřujeme se na vzdělávání se zaměřením na děti se speciálními vzdělávacími potřebami , děti 
  nadané, děti netříleté a diagnostiku předškolního dítěte a diagnostické záznamy o dětech a logopedii a 
  vzdělávání v oblasti ICT techniky.
Záměr: Účast na seminářích se zaměřením na osobnostně-sociální rozvoj, matematickou a 
čtenářskou pregramotnost, PAS, vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, děti 
netříleté, děti mimořádně nadané a inkluze ve vzdělávání, Fersteinova metoda,logopedie.

IV. ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ

Rozdělení tříd:

 

A třída Zajíčci 3-7 let 

p.učitelka Jana Bulíčková

p.učitelka Barbora Hájková

 

B třída Myšky 3-7 let

p.učitelka Zdena Dvoranová

 p.učitelka Jana Dostálová

 asistent pedagoga Jiřina Segeďová

 

C třída Žabky 3-7 let

p.učitelka Lucie Krupičková

ředitelka MŠ Simona Ulbrichová

školní asistent Ema Svobodová

 

D třída Veverky 3-7 let

p.učitelka Bc. Michaela Pudilová

p.učitelka Jana Nejedlá

asistent pedagoga Květa Manová

 

Ve třech třídách je 26 dět. Všechny třídy jsou s celodenní docházkou.

 

N á p l ň d n e: P O H Á D K A                                                                      C H A L O U P K A

6:15-7:30 - scházení dětí  z A, B, C tř. v A třídě                        6:30 - 8:30 - scházení dětí  z D.třídy      

- volné spontánní hry hry dětí

- individuální, skupinová nebo řízená činnost(didaktický styl s nabídkou)

Do 8.30 - scházení dětí v jednotl.třídách

od 8:30-8:45- hry,pohybové aktivity, spontánní pohyb

Od 8:45-9:15 - dopolední postupná svačina

s ovocem, zeleninou

Od 9:15 -práce s předškoláky,

spontánní, řízené činnosti

10:00 – 12:00 - pobyt venku, volné hry

12,00 – 12,45 - oběd

odpoledne - odpočinek

- individuální práce s předškoláky

od 14,30 - svačina:

do 16,30 - pohybové aktivity, volné hry dětí                                  děti z Chalpoupky do 16:15                              

                                                do 16,30 - zájmová činnost nebo

                                                    pobyt venku podle počasí

 

Kritéria přijetí: viz příloha č. 3

 

Formy práce:

 • slovní, názorné, praktické

 • individuální, skupinové, frontální

Metody práce:

 • spontánní činnosti, řízené činnosti

 • prožitkové učení,koperativní učení ,spontánní sociální učení. situační učení

 

 

ZÁJMOVÉ ČINNOSTI

 

Keramické tvoření - každá učitelka zajistí pro svou třídu

pondělí 10.00 - 11.00 v CVČ Lány (4 skupiny předškoláků)

- s dětmi v MŠ příležitostně na výstavy a soutěže

 

Předplavecký výcvik - zajišťuje p. uč. Jana Bulíčková

v průběhu dopoledne (10 lekcí)

 

Hrajeme si s anglickými slovíčky - vede lektorka Ing. Milada Vysočanová

- čtvrtek odpoledne

 

Logopedická péče - vede klinický logoped

čtvrtek od 7:30

 

Tvořílek - zajišťují všechny učitelky (v organizaci se střídají)

 

Jóga - zajišťuje Lenka Kuncová

- úterý, středa odpoledne

 

Sportík - zajišťuje paní učitelka Jana Bulíčková II.pol.

středa od 10:00 – 11:00 hod.

 

KULTURNÍ AKCE

- divadla, muzea a výstavy dle nabídky a objednávky, karneval

- setkávání s rodiči:

 • Dýňování a štrúdlování s rodiči

 • Vánoční posezení rodičů s dětmi

 • Velikonoční tvoření rodičů s dětmi

 • Posezení ke Dni Matek

 • Soutěžní odpoledne ke Dni otců

 • Rozloučení s předškoláky

 

 

SPORTOVNÍ AKCE

- plavání

- výlety do lesa, do Obory v Kohoutovicích, do ZOO atd.

- zábavné hry k MDD,zábavné odpoledne ke Dni Otců.

- výlet na konci školního roku, včetně možnosti zimních výletů (např. hrad Špilberk, Veveří, na přehradu, do ZOO atd.)

 


 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

 

 • květen/červen – dle zájmu dětí a rodičů

 

 

V. CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

 

Motto: "Co může být krásnějšího

nežli dětské oči,

jako potůček se lesknou,

jako hvězdy v noci."

 

 

Téma: POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

Za vrátky naší zahrádky

 

Školní vzdělávací program je vlastní, vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Při jeho tvorbě jsme čerpaly rovněž z Manuálu k přípravě ŠVP a Programu Zdravá mateřská škola.

 

Filozofie MŠ: „Šťastné děti – spokojení rodiče“

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

 

Zaměření programu:

Prostřednictvím pohádkových hrdinů budovat mravní základy. Využívat estetických aktivit k rozvoji dětské tvořivosti, fantazie a talentu ve výtvarných a pohybových činnostech. Učit děti poznávat okolní svět, své kamarády, vést děti k samostatnosti.Pro naplňování záměrů školy budeme využívat didaktický styl založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dětí.Zaměříme se na využívání moderních metod a forem práce – kooperativní učení hrou a činností dětí založené na přímých zážitcích dětí , podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dětí z učení.Budeme uplatňovat situační učení, spontánní učení založené na principu přirozené nápodoby.Formy – individuální , skupinové , frontální.

 

Vzdělávací cíle:

 • všestranně rozvíjet dětí v prostředí jim blízkém, plném pohody a porozumění

 • doplňovat rodinnou výchovu a společně usilovat o šťastné a spokojené prožití dětství

 • vést děti k ochraně přírody

 • formou dětské hry připravovat děti na další vzdělávání

 • usilovat o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí

 • využívat přirozené touhy dítěte poznávat, tvořit a učit se nové věci k rozvoji osobnosti

 • zapojit environmentální výchovu

 

Formy práce:

 • slovní, názorné, praktické

 • individuální, skupinové, frontální

Metody práce:

 • spontánní činnosti, řízené činnosti

 • prožitkové učení,koperativní učení ,spontánní sociální učení. situační učení

 

Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání

 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

 

Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo

 2. Dítě a jeho psychika

 3. Dítě a ten druhý

 4. Dítě a společnosti

 5. Dítě a svět

 

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání:

 1. Kompetence k učení

 2. Kompetence k řešení problémů

 3. Kompetence komunikativní

 4. Kompetence sociální a personální

 5. Kompetence činnostní a občanské

 

 

 

 

 

 

VI. VZDĚLÁVACÍ OBSAH

 

Školní vzdělávací program má pro všechny třídy společné cíle a obsah, jednotlivá podtémata a integrované bloky jsou rozpracovány do třídních vzdělávacích programů. Každá třída si vybírá vlastní vzdělávací nabídku a podle potřeby každé třídy třídní si vypracovává třídní vzdělávací program a průběžně dolňuje a obohacuje, vkládá materiály do TVP tak , aby z něj mohly čerpat i ostatní pedagogové. Dopisuje svoje poznatky a současně i hodnotí co se povedlo a co se nepovedlo.

 

Školní vzdělávací program má hlavní téma s názvem:

POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU“

Za vrátky naší zahrádky

 

Integrované bloky:

 • Cesta z prázdnin do školky

 

 • Cesta zapadaná podzimním listím

 

 • Adventní čas, zamrzlá cesta

 

 • Tralala, cesta vede do jara

 

 • Ahoj léto, ahoj prázdniny

 

 

 

 

 

 

 

Integrované bloky obsahují podtémata, které jsou rozpracovány do Třídního vzdělávacího programu.

 

 

 

 

 

Integrovaný blok:Cesta z prázdnin do školky

Podtéma:

 • Poznáváme nové kamarády a prostředí MŠ

 • Kdo jsem já a kdo jsi ty

 

Integrovaný blok: Cesta zapadaná podzimním listím

Podtéma:

 • V jablíčku je malá jabloň

 • Koulela se brambora (Kouzelná dýně na Halloween)

 • Už létají draci

 • Zavírám, zavírám les a zahrádku (Svatomartinská cesta)

 

Integrovaný blok: Adventní čas, zamrzlá cesta

Podtéma:

 • Čert a Mikuláš

 • Vánoce

 • Zimní sporty, zimní radovánky

 • Chci být zdravý

 • Karneval

 

Integrovaný blok: Tralala, cesta vede do jara

Podtéma:

 • Otevírání zahrádky

 • Máme rádi zvířata

 • Velikonoce

 • Maminka má svátek

 • Den Země (země, oheň, voda, vítr)

 • Jsem předškolák

 

Integrovaný blok: Ahoj léto, ahoj prázdniny

Podtéma:

 • Děti mají svátek

 • Těšíme se na prázdniny

 • Rozloučení s předškoláky

 

 

 

 

 

 

 

Tematické části jsou blíže rozpracovány v TVP. Učitelky je volí dle aktuální situace a potřeby (roční období, svátky, aktuální události …). Vzdělávací nabídka není závazná, učitelky ji mohou měnit a doplňovat.

Integrovaný blok: CESTA Z PRÁZDNIN DO ŠKOLKY

 

 

 

Kompetence:

 • odhaduje své síly, učí se hodnotit svoje osobní pokroky i oceňovat výkony druhých

 • řeší problémy, na které stačí, známé a opakující se situace se snaží řešit samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého

 • běžných situacích komunikuje bez zábran a ostychu s dětmi i s dospělými; chápe, že být komunikativní, vstřícné, iniciativní a aktivní je výhodou

 • napodobuje modely prosociálního chování a mezilidských vztahů, které nachází ve svém

okolí

 • spolupodílí se na společných rozhodnutích; přijímá vyjasněné a zdůvodněné povinnosti;

dodržuje dohodnutá a pochopená pravidla a přizpůsobí se jim

 • chápe, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se

nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou; dokáže se bránit projevům násilí

jiného dítěte, ponižování a ubližování

 • svoje činnosti a hry se učí plánovat, organizovat, řídit a vyhodnocovat

 • spoluvytváří pravidla společného soužití mezi vrstevníky, rozumí jejich smyslu a chápe

potřebu je zachovávat

Podtéma: POZNÁVÁME KAMARÁDY A OKOLÍ MATEŘSKÉ ŠKOLKY

 

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj komunikativních dovedností( verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu

 • uvést dítě do společnosti ostatních dětí, lidí a pravidel soužití s ostatními

 • osvojit si základní kulturně spol. návyky a dovednosti dítěte a přizpůsobovat se prostředí

 • posilování přirozených poznávacích citů( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)

 • seznamování s pravidly chování ve vztahu k druhému

 

Očekávané výstupy:

 • navazovat kontakt s dospělým , kterému je svěřeno do péče, respektovat ho

 • zvládat běžné činnosti a požadavky kladené na dítě i jednoduché praktické situace, které se doma i vMŠ opakují, chovat se přiměřeně a bezpečně doma i na veřejnosti...

 • uplatňovat návyky v základních formách společenského chování ve styku s dospělými i s dětmi(pozdravit, poděkovat,poprosit,požádat o pomoc...)

 • dodržovat dohodnutá pravidla vzájemného soužití a chování v MŠ, dodržovat herní pravidla

 • zvládnout sebeobsluhu, hygienické návyky, postarat se o sebe a své věci, jednoduché pracovní úkony (úklid hraček, pomůcek)

 • zacházet s běžnými předměty, hračkami, pomůckami

 

Konkretizované výstupy:

 • výstupy učitelky s loutkou – medvídek, myška

 • kartičky se jmény – děti si je dokreslí, ozdobí

 • medvídek – loutka nechce jíst, uklízet, oblékat se, pláče po mamince – co mu poradíme, jak mu můžeme pomoci

 • plyšoví kamarádi ve školce – přineseme si z domu do školky nejmilejšího plyšáčka

 • PH „Chodí medvěd po zahradě“, „Dobrý den, pojďte ven“

 • pomáháme mladším kamarádům s úklidem, při hře, s oblečením, radou...

 • dodržujeme dohodnutá pravidla při hře, při cvičení, při hygieně a stolování …

 • pomáháme novým dětem zapojit se do života ve třídě

 • „Co už umím, co už znám“ - nakreslit postavu – sebe, kamaráda, v čem jsme stejní, v čem jiní

 • „Co mi dělá radost, starost“ - doma, v MŠ

 • „To jsem já“ - to je moje jméno, tak mi říká maminka, to je moje oblíbená hračka …

 • „Na pošťáka“ - jména, značky

 • „Když jsem smutný, veselý“ - kreslení obličeje

 • cvičení ve skupinách – Na barevné domečky, auta …

 • cvičení ve dvojicích – Škatulata, Na sochy

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: KDO JSEM JÁ A KDO JSI TY

 

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • poznávání pravidel společenského soužítí a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

 • seznamovaní se místam a prostředím , ve kterém dítě žije a vytvářeni pozitivního vztahu k němu

 • osvojení si elementárních poznatků , schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • posilování prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem( v MŠ v kolektivu dětí)

 • poznávání sebe sama , rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat sebeobsluhu , uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky(starat se o osobní hygienu,přijímat potravu a tekutiny, umět stolovat,postarat se o sebe a své věci, oblékat a svlékat se)

 • formulovat otázky , odpovídat,navazovat kontakty s dospělými /v MŠ, komunikovat se zaměstnanci MŠ/

 • postupovat a učit se podle instrukcí

 • přirozeně komunikovat s druhým dítětem

 • začlenit se do třídy mezi své vrstevníky

 

 

Konkretizované výstupy:

 • jak jsme se přes léto změnili – ruce, chodidla, celé tělo, kdo je největší, kdo nejmenší

 • obtisky pravé a levé ruky – dotvoření obrázků, dokreslení kamarádů

 • obkreslení rukou – porovnání s tatínkovou, maminčinou, kamarádovou, která je větší a proč

 • „Paleček a jeho kamarádi“ - veršovaná pohádka, kamarádi si pomáhali /zkuste zvednout šišku jedním prstem/ a co my

 • dramatizace pohádky, hraná s pomocí prstových loutek

 • hra na tělo „Každá ručka má prstíčky“, „Vařila myšička“, „Melu, melu kávu“, „Hlava, ramena“

 • PH „Zlatá brána“, „Kolo, kolo mlýnský“

 • rozlišování prostorových pojmů před, za, vedle

 • znát jména všech prstů

 • modelování z hlíny

 • vyprávění popletené pohádky – děti opravují

 • vyprávění pohádky podle obrázků

 • kreslení ilustrace k pohádce

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Integrovaný blok: CESTA ZAPADANÁ LISTÍM

 

Kompetence:

 • soustředěně pozoruje, zkoumá, objevuje, všímá si souvislostí, experimentuje a užívá při

tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů

 • má elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, který dítě obklopuje,

o jeho rozmanitostech a proměnách; orientuje se v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije

 • všímá si dění i problémů v bezprostředním okolí; přirozenou motivací k řešení dalších

problémů a situací je pro něj pozitivní odezva na aktivní zájem

 • problémy řeší na základě bezprostřední zkušenosti; postupuje cestou pokusu a omylu,

zkouší, experimentuje; spontánně vymýšlí nová řešení problémů a situací; hledá různé

možnosti a varianty (má vlastní, originální nápady); využívá při tom dosavadních

zkušeností, fantazii a představivost

 • průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci

s okolím

 • chápe, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou

přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje

nepříznivé důsledky

Podtéma: V JABLÍČKU JE MALÁ JABLOŇ

 

Dílčí cíle:

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit, ale také poškozovat

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

 • učit se dodržovat pravidla chování v přírodě

 • rozvoj tvořivosti

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • rozvoj užívání všech smyslů

 

Očekávané výstupy:

 • všímat si změn a dění v nejbližším okolí

 • rozlišovat co zdraví prospívá, co mu škodí, chovat se tak abychom chránili životní prostředí

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • zachycovat a vyjadřovat své prožitky(slovně, pohybem,výtvarně, dramatizací)

 • poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno

 

Konkretizované výstupy:

 • co roste na zahradě?

 • výstava ovoce a zeleniny – ochutnávka, jak roste, co se s ní dělá?

 • jablko syrové – sušené, kompot, švestka – sušená, povidla, hruška – kandovaná …

 • ze zahrádky do kuchyně – co všechno se musí udělat, než se dostane mrkev do polévky

 • košík plný ovoce a zeleniny – poznávání po čichu, hmatu, chuti

 • v jablíčku je jabloň, jak se tam dostala – zasadíme semínko

 • co potřebuje rostlina k růstu, jaké podmínky je třeba vytvořit a co je třeba dělat

 • hmyz na zahradě – včela, vosa, čmelák, motýl, šnek, žížala, beruška …

 • co mi chutná – 150 her str. 32

 • výtvarné tvoření:

 • zavařujeme ovoce

 • otisky půlek jablíček – dokreslíme stopky, jadérka

 • jablíčka v košíku, brambory na vozíku – mačkání papíru, dokreslení

 • stříhání plotu na zahrádku

 • otisky z korku, vystřihování

 • otisky listí, frotáž

 • modelování z hlíny – ovoce, zelenina s miskou

 • pohádka „O Sněhurce“ - otrávené jablko pro Sněhurku

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: KOULELA SE BRAMBORA (KOUZELNÁ DÝNĚ NA HALLOWEEN)

 

Dílčí cíle:

 • pochopení , že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj tvořivosti

 • osvojení si některých dovedností a poznatků předcházejících čtení , psaní, zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální

 • rozvoj užívání všech smyslů

 

Očekávané výstupy:

 • osvojovat si elementární poznatky o okolním prostředí, které jsou dítěti blízké, pro ně smysluplné a přínosné, zajímavé a jemu pochopitelné a využitelné pro další učení a životní praxi

 • rozvoj a užívání smyslů

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných technik a dovedností ( přírodniny,pečení štrúdlu, vyrábění z různých materiálů)

 

Konkretizované výstupy:

 • jak brambory rostou, sklizeň brambor na poli, zahradě (bramboráček)

 • brambory jsou k jídlu – co vše se vaří z brambor

 • co ještě roste na poli, v zahradě – řepa, hrášek, kukuřice, obilí, cukety, dýně (strašidlo)

 • výstava polních plodů – ochutnávka, poznávání podle chuti, čichu, hmatu

 • co se dál děje se zeleninou, co se z ní připravuje

 • z pole do kuchyně – brambory (hranolky), kaše, obilí /chleba, buchty, řepa červená x bílá

 • encyklopedie – kombajn, traktor, secí stroj, výroba pečiva

 • co by se stalo, kdyby … (nesvítilo sluníčko, byla tma, nepršelo, hodně pršelo ...)

 • která zvířátka žijí na poli

 • výtvarné tvoření – bramborová tiskátka

 • traktor veze brambory, řepu, zelí – mačkání papíru

 • „Princeznička na bále“ – korále

 • pohádka „O veliké řepě“, dramatizace, veršovaná, ilustrace, modelování postav

 • písnička „Kopu, kopu brambory“, „Šel zahradník“

 • básnička „Koulela se brambora“

 • modelování zeleniny, košíku, ježek s jablíčky

 • PL

 • omalovánky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 • vystřihování

 • vyřezávání dýní, oslava svátku Halloween

Podtéma: UŽ LÉTAJÍ DRACI

 

Dílčí cíle:

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu , k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • seznamování se světem lidí , kultury a umění , osvojení si základních poznatků o prostředí v němž dítě žije

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • rozvoj schpnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • získání záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 

Očekávané výstupy:

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí

 • sledovat očima zleva doprava

 • popsat situaci

 • vyjadřovat svou fantazii ve tvořivých výtvarných činnostech

 • prožívat radost ze zvládnutého , poznaného

 

Konkretizované výstupy:

 • papíroví draci

 • tvoření pohádkových draků z přírodnin

 • tvořivé odpoledne s rodiči – draci

 • PL

 • písničky – „Vyletěl si pyšný drak“

 • básničky „Draku, draku“, „Tenhle drak“

 • četba „Vláďův drak“

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: ZAVÍRÁM, ZAVÍRÁM LES I ZAHRÁDKU – SVATOMARTINSKÁ CESTA

 

Dílčí cíle:

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, Zemí

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto splečenství uznávané

 • rozvoj schpnosti citivé vztahy vytvářet , rozvíjet, a city plně prožívat

 • pochopeni , že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj komunikativních dovedností

 • vytváření základů práce s informacemi

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o významu životního prostředí ( přírody) pro člověka , uvědomovat si, že způsobem, jakým se dítě a ostatní v jeho okolí chovají , ovlivńují vlastní zdraví i životní prostředí

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí

 • spolupracovat s ostatními

 • být citlivé k živým bytostem , k přírodě

 • poznat a pojmenovat většinu toho čím je obklopeno

 

Konkretizované výstupy:

 • podzim klepe na dveře – jak poznáme podzim v lese

 • kdo v lese žije

 • jak se zvířátka na podzim připravují na zimu

 • co do lesa nepatří

 • jak se v lese chovají zvířátka a jak se chováme my

 • sběr přírodnin – tvoření (skřítek Podzimníček)

 • pohádka „3 medvědi“ čtení, vyprávění, dramatizace, ilustrace

 • PH „V každé díře jedno zvíře“, „Zvířátka, hejbejte se“

 • PH se zpěvem, tanečky

 • písničky, básničky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Integrovaný blok: ADVENTNÍ ČAS, ZAMRZLÁ CESTA

 

Kompetence:

 • získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení

 • klade otázky a hledá na ně odpovědi, aktivně si všímá, co se kolem něho děje; chce

porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí; poznává, že se může mnohému

naučit, raduje se z toho, co samo dokázalo a zvládlo

 • při řešení myšlenkových i praktických problémů užívá logických, matematických

i empirických postupů; pochopí jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací

a využívá je v dalších situacích

 • chápe, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení

je naopak výhodou; uvědomuje si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit

 • dokáže se vyjadřovat a sdělovat své prožitky, pocity a nálady různými prostředky

(řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.)

 • ovládá dovednosti předcházející čtení a psaní

 • samostatně rozhoduje o svých činnostech; umí si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej

 • je schopno chápat, že lidé se různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem

a jedinečnostem

 • dbá na osobní zdraví a bezpečí svoje i druhých, chová se odpovědně s ohledem na zdravé

a bezpečné okolní prostředí (přírodní i společenské)

Podtéma: ČERT A MIKULÁŠ, VÁNOCE

 

Dílčí cíle:

 • seznamování se světem lidí , kultury a umění , osvojení si základních poznatků o prostředí , v němž dítě žije

 • rozvoj užívání všech smyslů

 • rozvoj poznatků, schopnosti a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy, prožitky vyjádřit

 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)

 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních( vnímání a naslouchání, porozumění) i produktivních(výslovnost, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

 • sezamování se s místem a prostředím, ve kterém žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • rozvoj kooperativních dovedností

 

 

Očekávané výstupy:

 • učit se zpaměti krátké texty ( reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu

 • zachytit a vyjádřit své prožitky – slovně, výtvarně

 • ovládat dechové svalstvo ,sladit pohyb se zpěvem

 • adaptovat se na život ve škole, aktivně zvládat požadavky plynoucí z prostředí MŠ i jeho běžných proměn a spoluvytvářet v tomto společenství prostředí pohody

 

Konkretizované výstupy:

 • Advent, Čert a Mikuláš, Štědrý den, Nový rok, Tři králové – co to je za svátky

 • adventní věnec – tvořivé odpoledne s rodiči

 • vánoční pranostiky

 • vánoční koledy – seznamování, poslech, zpěv

 • výzdoba třídy a školky dětskými pracemi Čerti, Mikuláši, Andělé, stromeček, řetězy …

 • pečení vánočního cukroví pro rodiče na posezení

 • vánoční posezení s rodiči

 • zážitky ze setkání s Mikulášem doma

 • básničky a písničky

 • tvoření z keramické dílny

 • dopis Ježíškovi

 • zdobení vánočního stromečku

 • PH, tanečky

Podtéma: ZIMNÍ SPORTY, ZIMNÍ RADOVÁNKY

 

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu, k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat,

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti jemné a hrubé motoriky, ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcich

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • popsat situaci

 • rozhodovat o svých činnostech

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 • zvládat základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci , běžné způsoby pohybu v různém prostředí( zvládat překážky, házet, chytat míč , užívat různé náčiní, poybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, vodě)

 

Konkretizované výstupy:

 • změny počasí podle ročních období

 • charakteristické znaky počasí jednotlivých ročních období

 • Globus – odlišnosti počasí dle polohy na zeměkouli

 • jak se oblékáme, když je teplo, zima, když prší, sněží

 • pokusy s ledem, sněhem

 • kalendář počasí

 • výtvarné tvoření – sněhuláci, sněhové vločky, čepice, šály, rukavice

 • pozorování stop na sněhu

 • pohádka „O dvanácti měsíčkách“

 • PL

 • písničky

 • básničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: CHCI BÝT ZDRAVÝ

 

Dílčí cíle:

 • poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě(uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • vytváření základů pro oráci s informacemi

 • vytváření prosociálních postojů

 • vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • uvědomovat si svoje tělo

 • získání schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • osvojit si poznatky o těle a jeho zdraví, pohybových činnostech a jejich kvalitě

 • vytváření zdravých životních návyků a postojů jako základů zdravého životního stylu

 

Očekávané výstupy:

 • rozlišovat co zdraví prospívá, co mu škodí, chovat se tak aby v situacích pro děti běžné a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí, pohodu, svou ani druhých

 • rozlišovat aktivity , které mohou zdraví okolního prostředí podporovat a které je mohou poškozovat, všímat si nepořádků a škod upozornit na ně

 • porozumět běžným neverbálním projevům citových prožitků a nálad druhých

 • vnímat co si druhý přeje či potřebuje, vycházet mu vstříc(nemocný , postižený...)

 • mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy

 • pojmenovat části těla , některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem , sportem

 

Konkretizované výstupy:

 • jak chráníme svoje zdraví a zdraví kamarádů

 • čistíme zoubky v MŠ a proč se zoubky musí čistit

 • které jídlo je zdravé a které ne, nevhodné jídlo pro děti

 • zdravý styl života

 • správné stolování

 • ochutnávka ovoce

 • návštěva lékaře

 • nemocné dítě, úraz – prevence, bezpečná hra

 • ochrana smyslů – zrak, sluch, chuť, čich

 • encyklopedie – kostra, svaly, vnitřní orgány

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: KARNEVAL

 

Dílčí cíle:

 • uvědomění si vlastního těla

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • rozvoj kultivace mravního a estetického vnímání, cítění a prožívání

 • osvojení si elementárních poznatků, schpností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů ditěte k druhým lidem

 • rozvoj poznatků, schopnosti a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • vytvoření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • rozvoj společenského a estetického vkusu

 

Očekávané výstupy:

 • koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou

 • chápat slovní vtip a humor

 • vědomě využívat všechny smysly , záměrně pozorovat,všímat si a vnímat nové

 • těšit se z hezkých příjemných zážitků, setkáváním s uměním, pohybem , hudbou

 • příprava a realizace společných zábav a slavností

 

Konkretizované výstupy:

 • výzdoba školy a tříd

 • výroba masek

 • karnevalový rej

 • zážitky z karnevalu – povídání, kreslení

 • pohádka „Budka“ – vyprávění, dramatizace

 • zhotovení masek zvířátek z pohádky

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 

 

Integrovaný blok:TRALALA, CESTA VEDE DO JARA

 

Kompetence:

 • domlouvá se gesty i slovy, rozlišuje některé symboly, rozumí jejich významu i funkci

 • dovede využít informativní a komunikativní prostředky, se kterými se běžně setkává

(knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.)

 • uvědomuje si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky

 • odhaduje rizika svých nápadů, jde za svým záměrem, ale také dokáže měnit cesty

a přizpůsobovat se daným okolnostem

 • chápe, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také

odpovídá

 • zajímá se o druhé i o to, co se kolem děje; je otevřené aktuálnímu dění

 • ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm

podílí a že je může ovlivnit

Podtéma: OTEVÍRÁNÍ ZAHRÁDKY

 

Dílčí cíle:

 • posilování přirozených poznávacích citů- zvídavost, zájem, radost z objevování

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • rozvoj řečových a jazykových schopností a dovedností receptivních i produktivních

 • rozvoj kooperativních dovedností

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity , získané dojmy a prožitky vyjádřit

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi, společností a planetou

 

Očekávané výstupy:

 • ovládat dechové svalstvo sladit pohyb se zpěvem

 • pojmenovat většinu toho čím je obklopeno

 • projevovat zájem o knížky , soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film.

 • přemýšlet, vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to, o čem přemýšlí

 • těšit se z hezkých a příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkáváním s uměním

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí( dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady, starat se o rostliny, chránit přírodu, živé tvory...)

 

Konkretizované výstupy:

 • pozorujeme zahrádky v okolí MŠ

 • co se mění v přírodě

 • odletěly vrány – přiletěly vlaštovky

 • jarní pranostiky

 • jarní květiny – co potřebují rostliny k růstu

 • změny počasí, prodlužuje se den

 • výlet na Kamenný vrch – koniklece

 • léčivé rostliny, jedovaté

 • probouzí se k životu broučci v trávě – beruška, mravenec, motýli, pavouci, žížala …

 • výukový program v Lesní školce Jezírko – Mravenci

 • pohádka “Jak pejsek s kočičkou uklidili domeček“ – třídění odpadu

 • kytička pro maminku

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: MÁME RÁDI ZVÍŘATA

 

Dílčí cíle:

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním , kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 • osvojení si některých poznatků a dovedností , které předcházejí čtení a psaní, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální( výtvarné, hodební, pohybové, dramatické)

 • posilování přirozených poznávacích citů( zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vytvoření základů aktivních postojů ke světu , k životu, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • učit se zpaměti krátké texty (reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu...)

 • vnímat , že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení

 • být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem

 • spolupracovat s ostatními

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik (kreslit, používat barvy, modelovat, konstruovat, tvořit z papíru, z přírodnin..)

 

Konkretizované výstupy:

 • pozorování domácích zvířátek na vycházce v okolních domech

 • proč je chováme, jaký nám dávají užitek

 • domácí mazlíčci

 • živá kuřátka před Velikonocemi v MŠ

 • ptáci, kteří se vracejí na jaře

 • posloucháme zpěv ptáků na školní zahradě

 • chráníme hnízda ptáků

 • zvířátka z lesa, louky a pole

 • výlet do Obory – divočáci, daňci

 • exotická zvířata v ZOO – proč žijí v ZOO, jak se o ně stará ZOO

 • encyklopedie – odkud zvířata pochází, jak žijí ve svém přirozeném prostředí, čím se živí

 • pravěká zvířata – kdy žila, jak žila, čím se živila

 • encyklopedie, DVD, plastová zvířátka

 • výlet do Dinoparku

 • návštěva muzea Anthropos

 • pohádka „O Budulínkovi“, „O Smolíčkovi“ - poslech, dramatizace, ilustrace pohádky

 • omalovánky

 • PL

 • básničky,písničky,PH se zpěvem,tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 • výlety, ŠvP

 

Podtéma: VELIKONOCE

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj užívání všech smyslů

 • osvojení si některých poznatků a dovedností , které předcházejí psaní, čtení, rozvoj zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální(výtvarné, hudební, pohybové, dramatické)

 • rozvíjet komunikativní dovednosti a kultivovaný projev

 • rozvoj kultivace mravního i estetického vnímání , cítění a prožívání

 

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku( práce stužkami, malování vajíček modelovací hmotou, papírem, barvami, drobnými pomůckami, náčiním ,jednoduchými hudebními nástroji)

 • učit se zpaměti krátké texty(reprodukovat říkanky, pohádky, koledy, dramatickou úlohu..)

 • vnímat , že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušenost k učení

 • těšit se z hezkých příjemnýc h zážitků , z přírodních i kulturních krás i setkáváním se s uměním

 • zachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjydřovat své představy pomocí různých výtvarných dovedností a technik

 • mít povědomí o širším společenském přírodním , kulturním i technickém prostředí i jeho dění v rozsahu praktických zkušeností a dostupných praktických ukázek v okolí

 

Konkretizované výstupy:

 • zvyky – předvelikonoční týden

 • tradice – malování vajíček, pletení mrskaček, vysévání obilí, pečení beránků, zajíček

 • zdobení vajíček různými technikami a materiály

 • kuřátka, zajíčci, beránci z různých materiálů na výzdobu

 • velikonoční pečivo

 • tvořivé odpoledne s rodiči – velikonoční vajíčka z různých materiálů

 • výzdoba třídy a MŠ

 • živá kuřátka v MŠ – pozorování, péče o ně, malování a modelování dle živého vzoru

 • pohádka veršovaná „Kuřátko a obilí“ - poslech, dramatizace, vyprávění na pokračování

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: MAMINKA MÁ SVÁTEK

 

Dílčí cíle:

 • vytváření prosociálního chování ve vztahu k ostatním lidem( v rodině, v MŠ, mezi dětmi)

 • vytváření prosociálních postojů ( rozvoj sociální citlivosti, tolerance , respektu, přizpůsobivosti, ..)

 • rozvoj schopnosti žít ve společenství ostatních lidí( spolupracovat, spolupodílet se)přináležet tomuto společenství( ke třídě , k rodině) a vnímat a přijímat základní hodnoty v tomto společenství uznávané

 • vytváření povědomí o mezilidských ,morálních hodnotách

 

Očekávané výstupy:

 • vědomě napodobovat jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu

 • sladit pohyb se zpěvem

 • sledovat a vyprávět příběh, pohádku, projevovat zájem o knížky, poslouchat četbu, sledovat divadlo

 • přemýšlet vést jednoduché úvahy a také vyjádřit to , o čem přemýšlí

 • prožívat a dětským způsobem projevovat co cítí

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • pochopit , že každý má své společenství( rodinu, třídu, skupina dětí)

 

Konkretizované výstupy:

 • moje maminka – nakreslíme obrázek maminky

 • jak doma pomáháme mamince

 • i maminka byla malá – foto maminky + foto dítěte

 • maminka také má maminku – babička

 • pohádka „O červené Karkulce“, „O perníkové chaloupce“, poslech, dramatizace, prstové loutky

 • dárečky a přáníčka pro maminky z různých materiálů a různými technikami

 • moje rodina – kdo do ní patří

 • u nás doma, náš dům, byt – malování, skládání z papíru

 • kde pracuje máma, táta

 • čím budu, až vyrostu – řemesla

 • „Jak krtek ke kalhotkám přišel“ - čtení pohádky, sledování DVD

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: DEN ZEMĚ (ZEMĚ, VODA, VÍTR, OHEŇ)

 

Dílčí cíle:

 • seznamování s místem a prostředím , ve kterém dítě žije a vytváření pozitivního vztahu k němu

 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturně i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 • pochopení, že změny způsobené lidskou činností mohou prostředí chránit a zlepšovat, ale také poškozovat a ničit

 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 • vytvoření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, se živou a neživou přírodou, lidmi , společností, planetou Zemí

 

Očekávané výstupy:

 • využívání všech smyslů při zkoumání (chtít porozumět tomu, co vidí, slyší, hmatá)

 • mít povědomí o významu životního prostředí pro člověka, rozlišovat , které aktivity našemu okolí prospívají , a které mu škodí

 • pomáhat pečovat o okolní životní prostředí (koutek živé přírody , úklid šk.zahrady, čistota prosředí okolo nás, chránit přírodu , živé tvory...)

 • chovat se a jednat na základě vlastních pohnutek a zároveň s ohledem na druhé

 • spolupracovat s ostatními

 

Konkretizované výstupy:

ZEMĚ

 • mapa x globus – k čemu je, co z nich vyčteme

 • orientace v prostoru

 • jak se jmenuje naše město, čtvrť, ulice, republika (státní znaky)

 • naše Země jako planeta – návštěva Planetária

 • přírodní bohatství

 • jak pečujeme o svou Zemi a proč

 • čistota prostředí x odpady, jak vznikají, proč se třídí

 • výtvarné tvoření – figurky s kamínků

 • modelování z hlíny

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 

VODA

 • když se řekne voda – co nás napadne, co se nám vybaví

 • Globus – prohlížení moří, řek

 • hry s vodou – horká voda /stoupá pára a sráží se na papíru/

 • slaná voda /poléváme černý papír – po zaschnutí kresby solí/

 • pojmy – déšť, liják, bouřka, krupobití, duha, hrom a blesk

 • barvy duhy

 • pohádkový rybníček – vodník z přírodního materiálu, hrníčky na dušičky z hlíny, papíru

 • rybičky do rybníčku

 • lodičky z papíru

 • deštník – vybarvování, stříhání, dokreslení postavy

 • pozorování akvária s rybičkami

 • kde je voda, tam je život, kde není, tam je poušť

 • PL

 • písničky

 • básničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 

VÍTR

 • počasí na podzim – často vítr, je chladněji

 • jak se dá říci jinak vítr – vánek, vichřice, fujavice …

 • foukáme do barevných papírků

 • bublinky bublifuku

 • prohlížení encyklopedie – větrný mlýn, větrné elektrárny, létací balón, padák, draci

 • výtvarné tvoření – větrníky

 • papíroví draci – Tvořivé odpoledne s rodiči

 • keramika – létací balón, parašutista

 • PL

 • PH s nafukovacími míči

 • PH se zpěvem

 • písničky

 • básničky

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 

OHEŇ

 • přísloví „Dobrý přítel, zlý pán“ – co to znamená

 • čím je oheň užitečný – teplo, vaříme, světlo při stanování

 • pohádka „Hrnečku, vař“ – jak se dříve vařívalo

 • říkanka „Vařila myšička“

 • oheň je i nebezpečný – požáry, popáleniny

 • hasiči a jejich práce

 • táborák

 • PL

 • písničky

 • básničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: JSEM PŘEDŠKOLÁK

 

Dílčí cíle:

 • osvojení si některých poznatků a dovedností, které předcházejí čtení, psaní, zájmu o psanou podobu jazyka i další formy sdělení verbální i neverbální (výtvarné, hudební , pohybové , dramatické)

 • vytváření pozitivního vztahu k intelektuálním činnostem a učení, podpora a rozvoj zájmu o učení

 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé a jemné motoriky( koordinace a rozsahu pohybu a dýchání , koordinaci ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

 • rozvoj schopnosti sebeovládání

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými dětmi a dospělými

 

Očekávané výstupy:

 • ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku( práce stužkami, malování vajíček modelovací hmotou, papírem, barvami, drobnými pomůckami, náčiním ,jednoduchými hudebními nástroji)

 • poznat některá písmena , číslice, poznat napsané své jméno,utvořit jednoduchý rým, sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech, poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma a antonyma, vést rozhovor souvislými celými větami

 • vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky

 • záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost, dokončit práci

 • uvědomovat si své možnsti limity

 • bránit se projevům násilí, ubližování , ponižování

 • dodržovat pravidla her , jednat férově a spravedlivě

 

Konkretizované výstupy:

 • návštěva ZŠ – 1. třídy a družiny, seznámení s budovou školy

 • „škola nanečisto“ – seznamování s formou výuky ve škole ve spolupráci s učitelkou ZŠ

 • co má znát předškolák

 • jak se chová předškolák

 • těším se na vše, co se ve škole naučím

 • znát cestu do školy a domů

 • mám sourozence školáka

 • výtvarné tvoření – školák s taškou z papíru

 • omalovánky

 • PL

 • příběh z knihy „Honzíkova cesta“

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 • práce s keramickou hlínou

 

 

Integrovaný blok: AHOJ LÉTO, AHOJ PRÁZDNINY

 

Kompetence:

 • učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si

zapamatuje; při zadané práci dokončí, co započalo; dovede postupovat podle instrukcí

a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům

 • pokud se mu dostává uznání a ocenění, učí se s chutí

 • zpřesňuje si početní představy, užívá číselných a matematických pojmů, vnímá

elementární matematické souvislosti

 • nebojí se chybovat, pokud nachází pozitivní ocenění nejen za úspěch, ale také za snahu

 • rozlišuje řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou; dokáže

mezi nimi volit

 • ovládá řeč, hovoří ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřuje své myšlenky,

sdělení, otázky i odpovědi, rozumí slyšenému, slovně reaguje a vede smysluplný dialog

 • ví, že lidé se dorozumívají i jinými jazyky a že je možno se jim učit; má vytvořeny

elementární předpoklady k učení se cizímu jazyku

 • dětským způsobem projevuje citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpozná

nevhodné chování; vnímá nespravedlnost, ubližování, agresivitu a lhostejnost

 • ve skupině se dokáže prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvá

a spolupracuje; v běžných situacích uplatňuje základní společenské návyky a pravidla

společenského styku; je schopné respektovat druhé, vyjednávat, přijímat a uzavírat

kompromisy

 • při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích se chová obezřetně; nevhodné

chování i komunikaci, která je mu nepříjemná, umí odmítnout

 • dokáže rozpoznat a využívat vlastní silné stránky, poznávat svoje slabé stránky

 • má smysl pro povinnost ve hře, práci i učení; k úkolům a povinnostem přistupuje

odpovědně; váží si práce i úsilí druhých

 • má základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami

a normami, i co je s nimi v rozporu, a snaží se podle toho chovat

 • uvědomuje si svá práva i práva druhých, učí se je hájit a respektovat; chápe, že všichni

lidé mají stejnou hodnotu

Podtéma: OSLAVA SVÁTKU DĚTÍ

 

Dílčí cíle:

 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

 • vytvářet povědomí o existenci ostatních kultur a národností

 • vytváření základů aktivních postojů ke světu , k životu, pozitivních vztahů ke kultuře a umění, rozvoj dovedností umožňujících tyto vztahy a postoje vyjadřovat a projevovat

 • poznávání sebe sama , rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě (uvědomění si vlastní identity, získání sebevědomí, sebedůvěry, osobní spokojenosti)

 • rozvoj tvořivosti( tvořivého myšlení , řešení problémů, tvořivého sebeovládání)

 • rozvoj psychické a fyzické zdatnosti

 

Očekávané výstupy:

 • orientovat se bezpečně ve známém prostředí i v životě tohoto prostředímzachycovat skutečnosti ze svého okolí a vyjadřovat své představy pomocí různých dovedností a technik

 • chápat , že všichni lidé (děti)mají svou hodnotu, přestože je každý jiný( jinak vypadá , jinak se chová, něco jiného umí,), že odlišnosti jsou přirozené

 • vnímat , že svět má svůj řád, že je rozmanitý a pozoruhodný, nekonečně pestrý a různorodý, jak svět přírody – tak svět lidí

   

Konkretizované výstupy:

 • ne všechny děti jsou stejné – barva pleti, jazyk, prostředí, ve kterém žijí, způsob života

 • ale všechny děti na celém světě mají svátek

 • všichni jsme kamarádi a pomáháme si

 • sportovní a kulturní akce pro děti

 • výlet do kouzelného lesa

 • dárečky pro děti

 • vyrábíme dárečky pro kamaráda, sourozence

 • zábavné dopoledne na školní zahradě

 • pohádka „O poslušných kůzlátkách“ – poslouchala maminku a vlka přelstila

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma:TĚŠÍME SE NA PRÁZDNINY

 

Dílčí cíle:

 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví , bezpečí, osobní pohody a pohody prostředí

 • rozvoj komunikativních dovedností a kultivovaného projevu

 • vytváření základů pro práci s informacemi

 • rozvoj schopnosti záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci

 • ochrana osobního soukromí a bezpečí ve vztazích s druhými lidmi

 • seznamování se s prostředím, ve kterém dítě žije a vytváření pozitivnímu vztahu k němu

 

Očekávané výstupy:

 • mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví a bezpečí a o tom, kde v případě potřeby vyhledat pomoc

 • vést rozhovor, naslouchat druhým

 • nalézat nová řešení, nebo alternativní k běžným

 • zachycovat vyjadřovat své prožitky

 • chovat se obezřetně při setkání s neznámými lidmi, v případě potřeby požádat o pomoc druhého( pro sebe , pro druhé dítě)

 • uvědomit si , že ne všichni lidé respektují pravidla chování , že se mohou chovat neočekávaně, proti pravidlům, atím ohrožovat pohodu a bezpečí druhých

 

Konkretizované výstupy:

 • připomenutí bezpečného chování o prázdninách na ulici

 • pozor na neznámé lidi

 • jak pomoci kamarádovi, když se něco stane

 • dopravní prostředky – auta, autobusy, trolejbusy, tramvaje, vlaky, letadla, lodě, motorky, kola

 • bezpečnost při přecházení silnice

 • pravidla jízdy na koloběžce, na kole na školní zahradě i na ulici

 • skládání z papíru

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

Podtéma: ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY

 

Dílčí cíle:

 • rozvoj schopnosti přizpůsobovat se podmínkám vnějšího prostředí i jeho změnám

 • vytváření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

 • vytváření prosociálních postojů( rozvoj sociální citlivosti , tolerance, respektu,přizpůsobivosti…)

 • získání relativní citové samostatnosti

 • rozvoj tvořivosti

 • osvojení si věku přiměřených praktických dovedností

 

Očekávané výstupy:

 • porozumět běžným projevům vyjádření emocí a nálad

 • přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky

 • uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je

 • formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat

 • rozlišovat co zdraví prospívá a co škodí, chovat se tak, aby v běžných situacích nebylo ohroženo zdraví , bezpečí a pohoda dítěte

 

Konkretizované výstupy:

 • grafické napodobování symbolů tvarů čísel a písmen

 • procvičování grafomotoriky

 • smyslové hry

 • prohlížení a „čtení“ knížek

 • přednes, recitace, dramatizace, zpěv

 • návštěva ZŠ

 • návštěva prvňáčků v MŠ

 • Škola v přírodě

 • pozorování nejbližšího okolí

 • orientace v nejbližším okolí

 • cesta do školy

 • tablo s předškoláky

 • táborák s předškoláky

 • artikulační, sluchové, řečové a rytmické hry

 • hry se slovy, slovní hádanky

 • skládání z papíru

 • omalovánky

 • PL

 • básničky

 • písničky

 • PH se zpěvem

 • tanečky

 • logopedická prevence – říkanky, artikulační cvičení, gymnastika mluvidel, dechová cvičení

 • grafomotorická cvičení

 • „Rozloučení s předškoláky“ – pasování, kulturní program pro všechny děti a rodiče

 

 

 

příloha č. 1. Preventivní program

 

 

Zaměření na děti:

 

 • otužování dětí, předplavecký výcvik

 • dostatek pohybu na čerstvé vzduchu

 • zdravá výživa – ve spolupráci s ŠJ nabízet dětem různé druhy ovoce a zeleniny, racionální výživu

 • prostřednictvím příběhů s dětským hrdinou působit na děti:

 • cizí lidé (nebrat si od cizích lidí žádné sladkosti, dárky, nechodit s nimi nikam)

 • léky, drogy (nejíst žádné bonbony, které najdou nebo dostanou od cizích lidí, léky užívat jen s rodiči)

 • kouření (seznamovat děti se škodlivým vlivem kouření na zdraví, i pobytu v zakouřeném prostředí)

 • alkohol (neochutnávat alkohol od dospělých, vysvětlit dětem negativní vliv alkoholu na organismus)

 • nebezpečné předměty (nesbírat na zemi žádné neznámé předměty – injekční stříkačky, zábavná pyrotechnika, nedopalky cigaret, zápalky, zapalovače, dráty...

 • nebezpečí úrazů (dodržovat daná pravidla při hře, nehrát si na staveništích, nevstupovat do oplocených objektů...)

 • negativní chování vůči kamarádům (empatie, přátelství, vzájemná pomoc)

 • účast v projektu „Medvídkova nemocnice“

 • účast v projektu „Medvídek Nivea“

 

 

Zaměření na rodiče:

 

 • seznámit rodiče s Preventivním programem

 • zapojit rodiče do spolupráce při otužování dětí, čištění zubů, pobytu na čerstvém vzduchu o víkendech, protikuřácké prevenci, protialkoholické prevenci

 • působit na rodiče – podporovat projevy empatie u dětí

 

 

Zaměření na zaměstnance MŠ:

 

 • účast na seminářích

 • prostudovat přístupné metodické materiály

 • všechny zaměstnankyně sjednotí výchovné působení na děti v oblasti zdravého způsobu života:

 • ochrana zdraví svého i ostatních

 • otužování

 • zdravá strava

 • příklad dospělých

 

 

VII. EVALUACE

 

Evaluace je proces průběžného vyhodnocování, proces systematický, který poskytuje zpětnou vazbu pro další zkvalitňování práce školy.

 

 

příloha č. 2. 

. Kritéria pro přijímání dětí s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku (přednostní přijetí) 1)

Trvalý pobyt dítěte

 • místo trvalého pobytu dítěte nebo umístění dítěte v dětském domově ve školském obvodu MŠ : 1000 bodů

 • místo trvalého pobytu dítěte mimo školský obvod MŠ : 0 bodů

Věková skupina

 • Pětiletí a starší: 2080 bodů

 • čtyřletí: 2040 bodů

 • tříletí:  2000 bodů

Docházka - tříletí a čtyřletí

 • tříletí a čtyřletí s celodenní délkou pobytu: 20 bodů

 • tříletí a čtyřletí s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

 1) Pozn: Výše uvedená kritéria se uplatní pouze pro děti, které do 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu nebo umístěné v tomto spádovém obvodu v dětském domově. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. Věk dítěte počítán k 31. 8. 2020. V případě nedostatečné kapacity se pořadí přijetí určí losováním za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

II. Kritéria pro přijímání ostatních dětí 2)

Věková skupina

 • sedmiletí: 2160 bodů

 • šestiletí: 2120 bodů

 • pětiletí: 2080 bodů

 • čtyřletí: 2040 bodů

 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2020: 2000 bodů

 • tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020: 1000 bodů

 • dvouletí: 0 bodů

 • jednoletí: nepřijímáni

Trvalý pobyt dítěte  3)

 • trvalý pobyt na území města Brna a v příslušném školském obvodu MŠ: 750 bodů

 • trvalý pobyt na území města Brna a na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ: 250+250= 500 bodů

 • trvalý pobyt na území města Brna: 250 bodů

 • trvalý pobyt mimo město Brno: 0 bodů

  Docházka

 • s celodenní délkou pobytu: 20 bodů

 • s půldenní délkou pobytu: 0 bodů

Sourozenec 4)

 • již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2020): 10 bodů

 • nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku: 0 bodů

  Den věku dítěte v roce

 • za každý den k 31. 8. 2020: 0.02 bodu

 

 2) Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2020, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí. 

3) Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají. 

 4) Kritérium sourozence se uplatní pouze pro děti, které dosáhnou minimálně věku 3 let do 31. 8. 2020.

 Vysvětlivky k pořadí přijímání dětí do MŠ ve městě Brně

- ke kritériím I.:

Dětem s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ, které před 31. 8. 2020 dosáhnou nejméně třetího roku věku budou body přiděleny tak, aby tyto spádové děti měly při přijímání vždy absolutní přednost před všemi ostatními dětmi. Následně budou těmto spádovým dětem přidělovány body tak, aby spádové děti od 5 let věku (s povinností předškolního vzdělávání) měly vždy přednost před spádovými čtyřletými a tříletými. Ze tříletých spádových dětí pak budou upřednostněny ty s celodenní docházkou do MŠ (o volbě docházky rozhoduje zákonný zástupce). V případě nedostatečné kapacity mateřské školy pro přijetí spádových dětí se shodným počtem bodů, se pořadí těchto dětí určí losováním (obdobný postup jako při nedostatečné kapacitě základní školy pro přijetí spádových dětí). Losování proběhne za účasti vedení školy a zástupce zřizovatele.

- ke kritériím II.:

Ostatní děti jsou přijímány v níže uvedeném pořadí s tím, že starší věková skupina má přednost.

 1. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ.

 2. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu na území města Brna.

 3. Věkové skupiny sedmiletých až tříletých (do 31. 8. 2020) s místem trvalého pobytu mimo město Brno.

 4. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu MŠ.

 5. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu na území městské části města Brna, kde je umístěna MŠ.

 6. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu na území města Brna.

 7. Věková skupina tříletých (od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020) s místem trvalého pobytu mimo město Brno.

Následně budou v tomto pořadí přijímáni dvouletí. Vzhledem k tomu, že podle § 34 odst. 1 školského zákona se předškolní vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti od 2 let, není možné jednoleté dětí přijímat. Z tohoto důvodu budou v aplikaci Zápis do MŠ jednoleté děti pouze abecedně seřazeni na konci seznamu přijímaných dětí. Pořadí dětí v rámci věkové skupiny se stejným počtem bodů za trvalý pobyt pak ještě ovlivňuje kritérium délky docházky, sourozence a dne věku dítěte v roce, a to v uvedeném pořadí.

Definice pojmů

Místem trvalého pobytu se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rozumí adresa pobytu občana v České republice, která je vedena v registru obyvatel ve formě referenční vazby (kódu adresního místa) na referenční údaj o adrese v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, kterou si občan zvolí zpravidla v místě, kde má rodinu, rodiče, byt nebo zaměstnání. Občan může mít jen jedno místo trvalého pobytu, a to v objektu, který je podle zvláštního právního předpisu označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním číslem a který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci.

Způsob prokázání:Trvalý pobyt v městské části se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt v dané městské části nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.

Trvalý pobyt ve městě Brně se prokazuje předložením občanského průkazu alespoň jednoho zákonného zástupce, ve kterém má uveden trvalý pobyt ve městě Brně nebo potvrzením z ohlašovny trvalého pobytu.
 

Veškeré další tvrzené skutečnosti, které mají být vzaty v potaz v rámci stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli / ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

 

 


 

příloha č. 3. Struktura organizačního schématu MŠ

Ředitelka – statutární orgán

2. st. řízení

 

 

 

zástupkyně ředitelky učitelka – asist. pg., školnice,

vedoucí ŠJ-

učitelka –  asistent pedagoga

učitelka –  asistent pedagoga

učitelka 1 provozní + 2 provozní

učitelka (Chaloupka) (Pohádka)

učitelka

 

 

kuchařka samostatná 2 zaučené 1 pomocná

kuchařky kuchařka

(Chaloupka)

 

 

ředitelka – statutární orgán

 

 • řídí práci zástupkyně ředitelky /bez příplatku za vedení/

 • řídí práci všech učitelek

 • řídí práci školnice

 • řídí práci vedoucí ŠJ

 • řídí práci asistentek pedagoga

 

zástupkyně ředitelky (bez příplatku za vedení)

 

 • zastupuje ředitelku MŠ v době její nepřítomnosti (viz pracovní náplň)

 • řídí učitelky v oblasti organizační

 

vedoucí ŠJ

 • řídí práci samostatné kuchařky

 • řídí práci zaučené kuchařky

 • řídí práci pomocných kuchařek

 

školnice

 • řídí práci provozních pracovnic

 

učitelka

 • řídí práci asistentky pedagoga

 • řídí práci školní asistentky

 

Pomocné síly z projektu ÚP: 1 pomocná uklízečka

Přesný popis povinností vedoucích i ostatních zaměstnanců obsahují pracovní náplně.

 

 

příloha č. 4

 

 

Personální zajištění

Pedagogičtí zaměstnanci:

Simona Ulbrichová - ředitelka 3 rok praxe, celková délka praxe učitelky MŠ 32 let

SPGš

Zdeňka Dvoranová - učitelka MŠ 37 let praxe

SPGš

- úvazek 1

 

Jana Bulíčková - učitelka, 35 let praxe

- SPgŠ

- úvazek 1

 

Barbora Hájková - učitelka, 15 let praxe

- SPgŠ

- úvazek 1

 

Lucie Krupičková - učitelka, 25 let praxe

- SPgŠ

- úvazek 1

 

Jana Nejedlá - učitelka, 23 let praxe

- SPgŠ

- úvazek 1,0

 

Bc.. Michaela Pudilováučitelka, 9 rok praxe

- PedF MU v Brně

- úvazek 1,0

 

Jana Dostálová - učitelka, 1 rok praxe

- úvazek 1,0

 

Manová Květaasistentka pedagoga

- úvazek 0,75

 

Svobodová Ema - asistentka pedagoga

-úvazek 1,0

 

Jiřina Segeďová -asistentka pedagoga

- úvazek 0,64

 

Provozní zaměstnanci:

 

Helena Dvořáková - školnice - úvazek 1

 

Natalja Klimešová - uklízečka

- úvazek 1

 

Lenka Kuncová - vedoucí školní kuchyně

- úvazek 0,63

 

Eva Sevránková - kuchařka

- úvazek 1

 

Markéta Valentová - zaučená kuchařka

- úvazek 0,97

 

Martina Pláteníková - pomocná kuchařka, školnice

- úvazek 0,75, úvazek 0,25

 

Lenka Šmídková - pomocná kuchařka, uklízečka

- úvazek 0,25 ,úvazek 0,38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 31. 1. 2019

aktualizováno 28.8.2020

projednáno na pedagogické poradě 27.8.2020