Školní řád MŠ

Š k o l n í ř á d m a t e ř s k é š k o l y

 

Á D K A

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává

ředitelka mateřské školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Závaznost školního řádu

Školní řád mateřské školy je určen rodičům , jejichž děti navštěvují mateřskou školu „Pohádka“ a

Chaloupka“/i zmocněným osobám/.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli seznámeni

všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

1.3 Obsah školního řádu

1. Vydání, závaznost a obsah školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání, přijímání dětí, povinné předškolní vzdělávání, podpora vzdělávání

dětí se speciálními potřebami, vzdělávání nadaných dětí

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Pouční o povinnosti dodržovat školní řád

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém

citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních

hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve

vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání

a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní podle se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání,

který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na

přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami

s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího

a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Kritéria elektronického přijímacího řízení pro následující školní rok stanoví Odbor školství Magistrátu

města Brna. V  určeném termínu si rodiče po přihlášení do programu stáhnou „Žádost o přijetí k

předškolnímu vzdělávání“ /případně vyzvednou v MŠ/ a vrátí vyplněnou do vybrané mateřské školy.

Přijetí či nepřijetí do MŠ sledují po přihlášení do programu. Do 30 dnů informuje ředitelka rodiče dítěte

e-mailovou poštou o termínu převzetí „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“ nebo „Rozhodnutí o nepřijetí

dítěte do MŠ a domluví se s rodiči na osobním vyzvednutí nebo zaslání poštou.

Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte, který nesmí přesáhnou 3 měsíce.

Děti se přijímají do MŠ i během školního roku, je-li volné místo

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má

doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato

informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností

jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou

státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně

podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte

povinen předložit při zápisu do MŠ.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku,

kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí

dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě

také registrujícího lékaře.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období od 2.května do 16.května. Přesný termín

a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je formou

propagačních materiálů na vývěsce mateřské školy, zveřejněním na www stránkách mateřské školy,

na www stránkách Magistrátu města Brna, na www stránkách MČ Bohunice a v Informačním bulletinu

Městské části /Naše Bohunice/, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

1) Počínaje 1. lednem 2017 bude předškolní vzdělávání „povinné od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,

není-li dále stanoveno jinak“.

2) Povinné předškolní vzdělávání bude stanoveno v rozsahu 4 hodin denně.

3) Ředitel mateřské školy stanoví u povinného předškolního vzdělávání začátek doby podle odst.2

v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin.

4) Povinné předškolní vzdělávání se nebude vztahovat na děti s hlubokým mentálním postižením.

5) Povinné předškolní vzdělávání se bude vztahovat na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR

déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než

90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání bude vztahovat na jiné cizince, kteří jsou opráněni

pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení

mezinárodní ochrany.

6) Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání řeší § 34a a 34b školského zákona.

7) Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného

předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni

základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou

z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole,

do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě

povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

 

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné

číslo, místo trvalého pobytu), období po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro

individuální vzdělávání.

 

Po tom co ředitel obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti

z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

 

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti)

v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností,

pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání í, aby jejich dítě bylo co

nejlépe podpořeno.

 

Ověřování dovedností, vědomostí a návyků v určených oblastech při individuálním předškolním

vzdělávání dítěte bude prováděno po výzvě rodiče nebo zákonného zástupce. Zákonný zástupce se

musí ve stanoveném termínu dostavit s dítětem do MŠ. Doba ověření je stanovena v tříměsíčních

intervalech( třetí týden v listopadu, nebo náhr.termín), vždy po dohodě s rodiči dítěte.

 

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu,

ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské

školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání

odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě

opětovně individuálně vzdělávat.

 

Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností

nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí

podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských

službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření

mateřskou školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze

použít , shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb

dítěte nebo k průběhům a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná

opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte a uplatnění jeho

práva na vzdělání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní

předpis. Vyžaduje-li to zájem dítěte, doporučí MŠ nebo školské zařízení jeho zákonnému zástupci,

aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení spolupracuje před

přiznáním podpůrného opatření dítěti zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem,

lékařem a orgánem sociálně – právní ochrany dětí.

 

Vzdělávání nadaných dětí

 

Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Ředitelka mateřské školy může s písemným

doporučením školského poradenského zařízení povolit dítěti se speciálními potřebami nebo s

mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího

plánu.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • Vzhledem k heterogenním třídám v MŠ jsou podmínky pro vzdělávání dětí dvouletých postupně dotvářeny dokupováním vhodných hraček a specifických  pomůcek pro zajišťování pocitu bezpečí a jistoty.

 • Hračky pro dvouleté děti jsou umístěny v dolních poličkách, starší děti mají hračky umístěny výše.

 • Pedagogové  uplatňují laskavě důsledný přístup, respektující věk dítěte a větší emoční podporu. Děti nejsou nuceny při řízených činnostech do aktivit pokud samy nechtějí.

 • Pedagogové ponechávají co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity dvouletých dětí.

 • Ve třídě , kde se netříleté děti nacházejí mají pedagogové pro pomoc s těmito dětmi k dispizici školního asistenta , který je zaměřený na práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho

schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

. na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

. na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

. zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho

zdravotní stav.

. při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní

zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější

postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte

 

dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

šetrné zacházení s hračkami a učebními pomůckami

. vzájemně si pomáhat a neubližovat si

. dodržovat osobní hygienu

oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání nebo potřebu

oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní,

a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

. dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo

 

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech

týkajících se vzdělávání jejich dítěte

. na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy

spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

. přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

. projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 

3.4 Povinnosti zákoných zástupců

 

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných

závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělání

oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte

a změny v těchto údajích

řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy

provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel

zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé

. oznámí ihned infekční onemocnění dítěte

. mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště,

telefony, zdravotní stav…..)

rodiče, zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni v případě

nepřítomnosti dítěte v MŠ, zajistit včasnou písemnou omluvu omluvenkou (nepřítomnost

delší 5 dnů), která je k dispozici na okně před vstupem do každé třídy a zapsat do omluvenkového sešitu

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o

dítěti (zdravotní způsobilost…..) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí novým nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, memorandum GDPR je k dispozici na webových stránkách školy.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které

bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných

organizačních opatření.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

Provoz a vnitřní režim školy

Pohádka, Běloruská 4, má provoz od 6.15 do 16.30 hod. Do 7.30 hod. se děti schází v přízemí v A třídě,

od 7.30 hod.ve svých třídách. Od 15.30 jsou děti třídy spojeny v přízemí v A třídě nebo na školní

Zahradě.

Chaloupka, Běloruská 4a má provoz od 6,30 do 16,15 hodin.

 

Nevyzvednutí dítěte do 16,30 je vážné narušení provozu MŠ.

Pro vstup do budovy mají rodiče k dispozici čipy k otevření vstupních dveří v době od 6,15/6,30/hod.

do 8,30 hod., od 12,30 hod. do 13,00 hod. a od 15,00 hod. do 16,30 /16,15/hod. Mimo uvedenou dobu

rodiče nemají volný vstup do MŠ umožněn. Po obědě mohou rodiče děti odvádět z MŠ od 12,30 hod. do

13,00 hod., odpoledne od 15,00 hod. Pokud chtějí rodiče odvést dítě v jinou dobu, uvědomí písemně

učitelku zápisem do sešitu na okně v předšatně třídy. Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ je hrubým porušením školního řádu.

Rodiče zodpovídají za dítě v šatně a převlečené osobně předají učitelce. Učitelky zodpovídají za

bezpečnost dětí od doby převzetí dětí od rodičů nebo jimi pověřené osoby, až do doby předání rodičům

nebo pověřeným osobám. Rodiče, jejichž dítě bude z MŠ odvádět dítě mladší 15 let nebo jiná pověřená

osoba,:15 odevzdají v MŠ „Pověření“. Je-li manželství rozvedeno , předloží rodič k nahlédnutí ředitelce

MŠ rozsudek s rozhodnutím svěření dítěte do péče a určením kontaktu s druhým rodičem. Rodiče

oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte známá předem, učiní tak

neprodleně.Zprávy pro učitelky zapisují rodiče do sešitu v předšatně jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních údajů a nařízení GDPR prosíme rodiče aby při zapisování do omluvných sešitů psali jen křestní jména dětí a počáteční zkratku příjmení nebo značku ( např.Eva S.půjde po obědě).

 

N á p l ň d n e: P O H Á D K A

C H A L O U P K A

6:15-7:30 - scházení dětí A, B, C tř. v A třídě

od 6,30 - scházení dětí

- volné spontánní hry hry dětí

- individuální, skupinová nebo řízená činnost(didaktický styl s nabídkou)

 • Do 8.30 - scházení dětí v jednotl.třídách

- volné spontánní hry hry dětí

- individuální, skupinová nebo řízená činnost(didaktický styl s nabídkou)

 • Do 8.30 - scházení dětí v D.třídě

od 8:30-8:45- hry,pohybové aktivity, spontánní pohyb

od 8:30-8:45- hry,pohybové aktivity, spontánní pohyb

Od 8:45-9:15 - dopolední postupná svačina

s ovocem, zeleninou

Od 8:45-9:15 - dopolední postupná svačina

s ovocem, zeleninou

Od 9:15 -práce s předškoláky,

spontánní, řízené činnosti

Od 9:15 práce s předškoláky,

spontánní, řízené činnosti

10:00 – 12:00 - pobyt venku, volné hry

10:00 – 12:00 - pobyt venku, volné hry

12,00 – 12,45 - oběd

 

odpoledne - odpočinek

odpoledne - odpočinek

- individuální práce s předškoláky

- individuální práce s předškoláky

od 14,30 - svačina

od 14,30 - svačina

do 16,30 - pohybové aktivity, volné hry dětí

do 16,30 - zájmová činnost nebo

pobyt venku podle počasí

do 16,30 - pohybové aktivity, volné hry dětí

do 16,15 - zájmová činnost nebo

pobyt venku podle počasí

 

 

 

Třída MŠ se naplňuje do 28 dětí /na základě povolení výjimky/ Smyslově, tělesně a duševně zdravých ve

věku zpravidla od tří do šesti let , nejdříve však pro děti od dvou let – hygienicky soběstačné a schopné

předškolního vzdělávání.

Při nástupu dítěte do MŠ se mohou rodiče dohodnout s třídními učitelkami na vhodném adaptačním

postupu.

Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí,

nepřijmou do MŠ dítě s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.

Dítě v MŠ potřebuje – hrací kalhoty, tričko s kr. rukávem, ponožky a papuče, sportovní oblečení na

Školní zahradu, pyžamo s poutky, náhradní oblečení, pláštěnku. Je vhodné všechny osobní věci dětí

označit jménem dítěte. Ztrátu podepsaných osobních věcí dítěte oznámí rodiče ihned učitelce třídy.

Zprávy pro učitelky zapisují rodiče do sešitu v předšatně jednotlivých tříd.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého

dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny .

V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty po - 10oC).

V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány

jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje

individuální potřeby dětí.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných mateřskou

školou … (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením

pedagogickým pracovníkem).

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím

stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

 

Organizace stravování dětí

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte rozsah

stravování tak, aby se dítě je- li v době podávání jídla v mateřské škole stravovalo vždy.

 MŠ Pohádka se děti stravují:

 

před 8,00 hod. - čaj, ovoce nebo zelenina

od 8,45 hod. - postupná svačina /mléčná nebo čaj, pečivo s pomazánkou, ovoce nebo zelenina/

od 12,00 hod. - oběd

od 14,30 hod. - svačina

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka nalít pití.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je

zveřejněn na okně v předšatně každé třídy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu,oběd a odpolení svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové - 7 -

nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole

v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu

Přihlašování a odhlašování obědů zajistí rodiče předem do 13,00 hod. zápisem do sešitu na okně

v předšatně každé třídy nebo telefonicky na telefonních číslech:

 

 

547 240 809, 730 807 463 školní kuchyně

547 210 876, 731 595 071 mateřská škola Pohádka

730 807 462 odloučené pracoviště Chaloupka

 

 

Nestačí-li rodiče oběd odhlásit, lze oběd 1. Den vyzvednout ve školní kuchyni /hlavní vchod do MŠ/

od 11,30 – 11,45 hod. do přinesených jidlonosičů. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd je započítáván

do poplatků za stravné.

Přihlášku na stravné vyplňují rodiče při nástupu dítěte do MŠ. Stravné je splatné převodem z účtu

Nebo složenkou za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 10.dne v měsíci. Složenku si rodiče vyzvednou

po 1. dni v měsíci i v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte.

 

Děti, které v příslušném školním roce dovrší 7 let věku /školním rokem se rozumí období od 1.září

do 31. srpna/, platí po celý školní rok vyšší částku z důvodu zařazení do věkové skupiny 7 – 10 let.

 

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci

dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání na základě § 35 odst.1 písm. A) až d) z.č.

561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu

delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, opakovaně porušuje školní řád

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo úplatu za školní

stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní

vzdělávání povinné.

 

Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a

Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy,

oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona č.106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů a v době vánočních

prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitel zákonným zástupcům dětí nejméně

2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

Provoz v měsíci červenci a srpnu bude oznámen dle dohody se zřizovatelem a ostatními MŠ v obci

Bohunice. Omezení bude rodičům oznámeno na třídních schůzkách nebo vývěsce nejméně 2 měsíce

předem. Docházku do náhradní MŠ si rodiče zajistí sami ve spolupráci s ředitelkou náhradní MŠ.

 

 

Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“, která je

vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ.

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce

povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole

je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky

dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst.1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 33334621/0100 do 15. dne

příslušného měsíce nebo v hotovosti po nedodržení data splatnosti.

Osvobozen od úplaty bude:

 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže každé čtvrtletí ředitelce mateřské školy.

6. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí od zákonného zástupce

nebo jím pověřenou osobou do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě.

Dítě předá učitelka pouze pověřené osobě zákonným zástupcem dítěte /viz.Zmocnění/. Při hře

a pohybových aktivitách dětí dbá učitelka na bezpečnost dětí, upozorňuje děti na nebezpečí a vede je

k předcházení konfliktů. Seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici. V případě úrazu poskytne

kterákoliv pracovnice MŠ dítěti první pomoc.

 

Rodiče nepouštějí do budovy ani z budovy cizí lidi, dbají na uzavření dveří při příchodu i odchodu z

budovy a na uzavření branky vedle budovy. Ztrátu čipu zákonný zástupce oznámí neprodleně učitelce.

Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem prstýnky, řetízky a jiné ozdoby, které mohou způsobit

zranění samotnému dítěti nebo jiným dětem. Za ozdoby /zvláště z drahých kovů/ nenese mateřská

škola odpovědnost. 

 

 

Zajíždění osobních automobilů k mateřské škole Pohádka ani Chaloupka z důvodu přivážení a odvážení

dětí je zakázáno městskou policií, jelikož se obě budovy MŠ nachází v klidové zóně bez přístupové

silnice. Povolen je pouze vjezd dopravní obsluze.

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 

Děti jsou přiměřenou formou průběžně seznamovány se zdravým životním stylem, nebezpečím úrazů

a nemocí a s prevencí sociálně patologických jevů /příloha č.5 Školního vzdělávacího programu/.

 

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Děti jsou vedeny k ohleduplnému zacházení s majetkem mateřské školy, k bezpečnému zacházení

s hračkami, hlavně sportovním nářadím a náčiním. Úmyslně poškozený nebo zničený majetek mateřské

školy bude předložen rodičům k opravě nebo přiměřené úhradě vzniklé škody. Veďte i vy své děti

k ohleduplnosti.

 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

Je žádoucí, aby se rodiče seznámili s programem dětí v mateřské škole a respektovali ho. Rodiče mohou

kdykoliv během dne přijít do mateřské školy a seznámit se s organizací pobytu dětí v MŠ, rovněž se

zúčastňují schůzek a besídek pořádaných výborem SRPMŠ a ředitelstvím MŠ. Připomínky a stížnosti

rodičů je vhodné řešit prostřednictvím ředitelky MŠ, případně členů výboru SRPMŠ.

 

Rodiče se stávají členy „Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka, Běloruská 4, Brno přijetím

Jejich dítěte do MŠ a zaplacením členského příspěvku.

 

Konzultační hodiny ředitelky – aktuálně na vývěsce, předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci

školy.

Tento „Školní řád“ ruší „Školní řád“ ze dne 24.8.2017

Účinnost „Školního řádu“ od 1.9.2020.

Aktualizován dne 26.8.2020

Školní řád“ projednán na pedagogické radě dne 28.8.2020

 

 

V Brně dne 28.8.2020 Simona Ulbrichová

ředitelka MŠ

 

Dodatek č.1 ke školnímu řádu MŠ Pohádka,Brno, Běloruská 4, přísp.org.

vypracoval:Ulbrichová Simona

dne: 14.5.2020

účinnost od :18.5.2020

Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu 

 

Změny v podmínkách pobytu dítěte v MŠ při epidomiologickém nebezpečí šíření onemocnění nemoci COVID 19 zpracované dle metodiky MŠMT 2019/2020 ze dne 30.4.2020

 

1.Podmínky přijetí dítěte do MŠ

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou :

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

 • Porucha imunitního systému, např.

 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,

  2. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

2.Povinnosti zákonného zástupce dítěte:

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny .

 

a).Upravená organizace provozu MŠ

 • provoz MŠ Pohádka je zajištěn v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hodin

 • provoz ve třídě Veverek Chaloupka pracovní dny od 6:30 do 16:15 hodin

 • děti odevzdáváte i vyzvedáváte ve své třídě, kde zůstávají po celý den se svými kmenovými učitelkami (odpoledne každá třída na své školní zahradě-podle počasí)

b)Příchod do školky:

 • Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod).

 • Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy

 • Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavek zaměstnanců mateřské školy.

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem

   

3.Organizace předškolního vzdělávání v prostorách mateřské školy

 • Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.(podle podmínek počasí)

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška 

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

4.Preventivní hygienické opatření v MŠ

 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

 • zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).

 • každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 • Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

 • Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

5.Provozní informace

 

 • Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)

 • Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)

 • Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku a dotyk

 • Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu

 • Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích

 • Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice

 

 

 

 

Aktualizováno : 14.5.2020

ředitelka MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o.Simona Ulbrichová

 

Dodatek č. 1 ke školnímu řádu je odvolán  dni 1. 7. 2020

Aktualizováno 1. 7. 2020

ředitelka MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4, p.o. Simona Ulbrichová

 

 

TOPlist