Školní řád MŠ

Š k o l n í ř á d m a t e ř s k é š k o l y

 

Á D K A

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
vydává 
ředitelka mateřské školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Závaznost školního řádu

Školní řád mateřské školy je určen rodičům , jejichž děti navštěvují mateřskou školu „Pohádka“ a

Chaloupka“/i zmocněným osobám/.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním byli
seznámeni 
všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce
nezletilých dětí.

 

1.3 Obsah školního řádu

1. Vydání, závaznost a obsah školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání, přijímání dětí, povinné předškolní vzdělávání, podpora
vzdělávání 
dětí se speciálními potřebami, vzdělávání nadaných dětí

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany dětí

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Pouční o povinnosti dodržovat školní řád

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho
zdravém 
citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování,
základních životních 
hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní
předpoklady pro pokračování ve 
vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí
před vstupem do základního vzdělávání 
a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se
speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní podle se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání, 
který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání a je zveřejněn na 
přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými
osobami 
s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení
vzdělávacího 
a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

 

Kritéria elektronického přijímacího řízení pro následující školní rok stanoví Odbor školství

Magistrátu města Brna. V  určeném termínu si rodiče po přihlášení do programu stáhnou „Žádost

o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ /případně vyzvednou v MŠ/ a vrátí vyplněnou do vybrané

mateřské školy.

Přijetí či nepřijetí do MŠ sledují po přihlášení do programu. Do 30 dnů informuje ředitelka rodiče

dítěte e-mailovou poštou o termínu převzetí „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“ nebo „Rozhodnutí

o nepřijetí dítěte do MŠ a domluví se s rodiči na osobním vyzvednutí nebo zaslání poštou.

Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte, který nesmí přesáhnou 3 měsíce.

Děti se přijímají do MŠ i během školního roku, je-li volné místo

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním,

má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí

k předškolnímu vzdělávání.

 

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní

příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také

děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají

na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR

je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu do MŠ.

 

Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační

schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

 

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek

pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského

zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání

 

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období od 2.května do 16.května. Přesný termín

a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je formou

propagačních materiálů na vývěsce mateřské školy, zveřejněním na www stránkách mateřské

školy, na www stránkách Magistrátu města Brna, na www stránkách MČ Bohunice a v 

Informačním bulletinu Městské části /Naše Bohunice/, v tom kalendářním roce, ve kterém

následující školní rok začíná.

 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

 

1) Počínaje 1. lednem 2017 bude předškolní vzdělávání „povinné od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte,

není-li dále stanoveno jinak“.

2) Povinné předškolní vzdělávání bude stanoveno v rozsahu 4 hodin denně.

3) Ředitel mateřské školy stanoví u povinného předškolního vzdělávání začátek doby podle odst.2

v časovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin.

4) Povinné předškolní vzdělávání se nebude vztahovat na děti s hlubokým mentálním postižením.

5) Povinné předškolní vzdělávání se bude vztahovat na státní občany ČR, kteří pobývají

na území ČR déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území

ČR pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání bude vztahovat na jiné

cizince, kteří jsou opráněni pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší

než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

6) Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání řeší § 34a a 34b školského zákona.

7) Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného

předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném

stupni základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne

pro některou z alternativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit

mateřské škole, do které je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku,

ve kterém se má dítě povinně vzdělávat (tzn. do konce května).

 

Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné

číslo, místo trvalého pobytu), období po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro

individuální vzdělávání.

 

Po tom co ředitel obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci

oblasti z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě

rozvíjeno.

 

Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti)

v doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a

dovedností, pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání,

aby jejich dítě bylo co nejlépe podpořeno.

 

Ověřování dovedností, vědomostí a návyků v určených oblastech při individuálním předškolním

vzdělávání dítěte bude prováděno po výzvě rodiče nebo zákonného zástupce. Zákonný zástupce

se musí ve stanoveném termínu dostavit s dítětem do MŠ. Doba ověření je stanovena

v tříměsíčních intervalech( třetí týden v listopadu, nebo náhr.termín), vždy po dohodě s rodiči

dítěte.

 

Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu,

ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské

školy, ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání

odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě

opětovně individuálně vzdělávat.

 

Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 

Dítětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními

potřebuje poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy

ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo

jiným životním podmínkám dítěte.

Děti se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných

opatření mateřskou školou a školským zařízením.

Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího

stupně lze použít , shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních

vzdělávacích potřeb dítěte nebo k průběhům a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných

opatření by podpůrná opatření nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností

dítěte a uplatnění jeho práva na vzdělání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů

stanoví prováděcí právní

předpis. Vyžaduje-li to zájem dítěte, doporučí MŠ nebo školské zařízení jeho zákonnému

zástupci, aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení

spolupracuje před přiznáním podpůrného opatření dítěti zejména se školským poradenským

zařízením, se zřizovatelem, lékařem a orgánem sociálně – právní ochrany dětí.

 

Vzdělávání nadaných dětí

 

Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Ředitelka mateřské školy může

s písemným doporučením školského poradenského zařízení povolit dítěti se speciálními

potřebami nebo s mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacíhoplánu.

 

Vzdělávání dětí od dvou do tří let:

 • Vzhledem k heterogenním třídám v MŠ jsou podmínky pro vzdělávání dětí dvouletých postupně dotvářeny dokupováním vhodných hraček a specifických  pomůcek pro zajišťování pocitu bezpečí a jistoty.

 • Hračky pro dvouleté děti jsou umístěny v dolních poličkách, starší děti mají hračky umístěny výše.

 • Pedagogové  uplatňují laskavě důsledný přístup, respektující věk dítěte a větší emoční podporu. Děti nejsou nuceny při řízených činnostech do aktivit pokud samy nechtějí.

 • Pedagogové ponechávají co největší prostor pro volné hry a pohybové aktivity dvouletých
  dětí.

 • Ve třídě , kde se netříleté děti nacházejí mají pedagogové pro pomoc s těmito dětmi
  k dispizici školního asistenta , který je zaměřený na práci s dětmi ohroženými školním neúspěchem
  .

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 

na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho

schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

. na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

. na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

. zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho

zdravotní stav.

. při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační režim (zákonní

zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější

postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte

 

dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

šetrné zacházení s hračkami a učebními pomůckami

. vzájemně si pomáhat a neubližovat si

. dodržovat osobní hygienu

oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání nebo potřebu

oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní,

a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

. dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví

a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo

 

na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich

dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

. na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech

týkajících se vzdělávání jejich dítěte

. na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy

spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

. přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

. projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy

 

 

3.4 Povinnosti zákoných zástupců

 

informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte a jiných

závažných skutečnostech, které by mohli mít vliv na průběh vzdělání

oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte

a změny v těchto údajích

řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy

provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel

zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé

. oznámí ihned infekční onemocnění dítěte

. mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště,

telefony, zdravotní stav…..)

rodiče, zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni v případě

nepřítomnosti dítěte v MŠ, zajistit včasnou písemnou omluvu omluvenkou (nepřítomnost

delší 5 dnů), která je k dispozici na okně před vstupem do každé třídy a zapsat do omluvenkového
sešitu

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření

partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.

 

Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti
ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace
dítěti (zdravotní způsobilost…..) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí novým nařízenímEvropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů, memorandum GDPR je k dispozici na webových stránkách
školy.

Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny,
které 
bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

Provoz a vnitřní režim školy

Pohádka, Běloruská 4, má provoz od 6.15 do 16.30 hod. Do 7.30 hod. se děti schází v přízemí
A třídě, od 7.30 hod.ve svých třídách. Od 15.30 jsou děti třídy spojeny v přízemí v A třídě
nebo na školní

Zahradě.

Chaloupka, Běloruská 4a má provoz od 6,30 do 16,15 hodin.

 

Nevyzvednutí dítěte do 16,30 je vážné narušení provozu MŠ.

Pro vstup do budovy mají rodiče k dispozici čipy k otevření vstupních dveří v době
od 6,15/6,30/hod. 
do 8,30 hod., od 12,30 hod. do 13,00 hod. a od 15,00 hod. do 16,30 /16,15/hod.
Mimo uvedenou dobu 
rodiče nemají volný vstup do MŠ umožněn. Po obědě mohou rodiče děti
odvádět z MŠ od 12,30 hod. do 
13,00 hod., odpoledne od 15,00 hod. Pokud chtějí rodiče odvést
dítě v jinou dobu, uvědomí písemně učitelku zápisem do sešitu na okně v předšatně třídy.
Opakované pozdní vyzvedávání dítěte z MŠ je hrubým porušením školního řádu.

Rodiče zodpovídají za dítě v šatně a převlečené osobně předají učitelce. Učitelky zodpovídají za

bezpečnost dětí od doby převzetí dětí od rodičů nebo jimi pověřené osoby, až do doby předání
rodičům 
nebo pověřeným osobám. Rodiče, jejichž dítě bude z MŠ odvádět dítě mladší 15 let nebo jiná pověřená osoba,:15 odevzdají v MŠ „Pověření“. Je-li manželství rozvedeno , předloží rodič
k nahlédnutí ředitelce 
MŠ rozsudek s rozhodnutím svěření dítěte do péče a určením kontaktu
s druhým rodičem. Rodiče 
oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost
dítěte známá předem, učiní tak 
neprodleně.Zprávy pro učitelky zapisují rodiče do sešitu v předšatně
jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních údajů a nařízení GDPR prosíme rodiče aby při zapisování do omluvných sešitů psali jen křestní jména dětí a počáteční zkratku příjmení nebo značku
( např.Eva S.půjde po obědě).

 

N á p l ň d n e: P O H Á D K A

C H A L O U P K A

6:15-7:30 - scházení dětí A, B, C tř. v A třídě

od 6,30 - scházení dětí

- volné spontánní hry hry dětí

- individuální, skupinová nebo řízená činnost(didaktický styl s nabídkou)

 • Do 8.30 - scházení dětí v jednotl.třídách

- volné spontánní hry hry dětí

- individuální, skupinová nebo řízená činnost(didaktický styl s nabídkou)

 • Do 8.30 - scházení dětí v D.třídě

od 8:30-8:45- hry,pohybové aktivity, spontánní pohyb

od 8:30-8:45- hry,pohybové aktivity, spontánní pohyb

Od 8:45-9:15 - dopolední postupná svačina

s ovocem, zeleninou

Od 8:45-9:15 - dopolední postupná svačina

s ovocem, zeleninou

Od 9:15 -práce s předškoláky,

spontánní, řízené činnosti

Od 9:15 práce s předškoláky,

spontánní, řízené činnosti

10:00 – 12:00 - pobyt venku, volné hry

10:00 – 12:00 - pobyt venku, volné hry

12,00 – 12,45 - oběd

 

odpoledne - odpočinek

odpoledne - odpočinek

- individuální práce s předškoláky

- individuální práce s předškoláky

od 14,30 - svačina

od 14,30 - svačina

do 16,30 - pohybové aktivity, volné hry dětí

do 16,30 - zájmová činnost nebo

pobyt venku podle počasí

do 16,30 - pohybové aktivity, volné hry
dětí

do 16,15 - zájmová činnost nebo

pobyt venku podle počasí

 

 

 

Třída MŠ se naplňuje do 28 dětí /na základě povolení výjimky/ Smyslově, tělesně a duševně

zdravých ve věku zpravidla od tří do šesti let , nejdříve však pro děti od dvou let – hygienicky

soběstačné a schopné předškolního vzdělávání.

Při nástupu dítěte do MŠ se mohou rodiče dohodnout s třídními učitelkami na vhodném

adaptačním postupu.

Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních

dětí, nepřijmou do MŠ dítě s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.

Dítě v MŠ potřebuje – hrací kalhoty, tričko s kr. rukávem, ponožky a papuče, sportovní oblečení

na Školní zahradu, pyžamo s poutky, náhradní oblečení, pláštěnku. Je vhodné všechny osobní

věci dětí označit jménem dítěte. Ztrátu podepsaných osobních věcí dítěte oznámí rodiče ihned

učitelce třídy.

Zprávy pro učitelky zapisují rodiče do sešitu v předšatně jednotlivých tříd.

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu

celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně

2 hodiny .

V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty po - 10oC).

V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou

respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne.

Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných

mateřskou školou … (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním

sdělením pedagogickým pracovníkem).

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím

stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

 

Organizace stravování dětí

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte
rozsah 
stravování tak, aby se dítě je- li v době podávání jídla v mateřské škole stravovalo vždy.

 MŠ Pohádka se děti stravují:

 

před 8,00 hod. - čaj, ovoce nebo zelenina

od 8,45 hod. - postupná svačina /mléčná nebo čaj, pečivo s pomazánkou, ovoce nebo zelenina/

od 12,00 hod. - oběd

od 14,30 hod. - svačina

 

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka nalít
pití.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny,
který je 
zveřejněn na okně v předšatně každé třídy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č.107/2005 Sb., o školním stravování a
řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední
svačinu,oběd a odpolení svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy,
vitamínové 
nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu
v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu

Přihlašování a odhlašování obědů zajistí rodiče předem do 13,00 hod. zápisem do sešitu na okně

v předšatně každé třídy nebo telefonicky na telefonních číslech:

 

 

547 240 809, 730 807 463 školní kuchyně

547 210 876, 731 595 071 mateřská škola Pohádka

730 807 462 odloučené pracoviště Chaloupka

 

 

Nestačí-li rodiče oběd odhlásit, lze oběd 1. Den vyzvednout ve školní kuchyni /hlavní vchod
do MŠ 
od 11,30 – 11,45 hod. do přinesených jidlonosičů. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd je započítáván do poplatků za stravné.

Přihlášku na stravné vyplňují rodiče při nástupu dítěte do MŠ. Stravné je splatné převodem z účtu

Nebo složenkou za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 10.dne v měsíci. Složenku si rodiče

vyzvednou po 1. dni v měsíci i v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte.

 

Děti, které v příslušném školním roce dovrší 7 let věku /školním rokem se rozumí období od 1.září

do 31. srpna/, platí po celý školní rok vyšší částku z důvodu zařazení do věkové skupiny 7 – 10 let.

 

 

Ukončení docházky dítěte do MŠ

 

 

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému
zástupci 
dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání na základě § 35 odst.1 písm. A)

až d) z.č. 561/2004 Sb. Školský zákon ve znění pozdějších předpisů, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu

delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy,

opakovaně porušuje školní řád

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělání v mateřské škole nebo úplatu

za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní

vzdělávání povinné.

 

Evidence dítěte (školní matrika)

 

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a

Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu

školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy a pro potřebu uplatnění zákona

č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

 

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

 

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů a v době

vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitel zákonným

zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

 

Provoz v měsíci červenci a srpnu bude oznámen dle dohody se zřizovatelem a ostatními MŠ

v obci Bohunice. Omezení bude rodičům oznámeno na třídních schůzkách nebo vývěsce

nejméně 2 měsíce předem. Docházku do náhradní MŠ si rodiče zajistí sami ve spolupráci

s ředitelkou náhradní MŠ.

 

 

Platby v mateřské škole

 

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“, která

je vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ.

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce

v šatně MŠ.

 

Způsob platby

 

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné

zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb

v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem

pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35,

odst.1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 33334621/0100 do 15. dne

příslušného měsíce nebo v hotovosti po nedodržení data splatnosti.

Osvobozen od úplaty bude:

 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky

pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže každé čtvrtletí ředitelce mateřské školy.

6. Podmínky a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

 

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí od zákonného

zástupce nebo jím pověřenou osobou do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím

pověřené osobě.

Dítě předá učitelka pouze pověřené osobě zákonným zástupcem dítěte /viz.Zmocnění/. Při hře

a pohybových aktivitách dětí dbá učitelka na bezpečnost dětí, upozorňuje děti na nebezpečí a

vede je k předcházení konfliktů. Seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici.

V případě úrazu poskytne kterákoliv pracovnice MŠ dítěti první pomoc.

 

Rodiče nepouštějí do budovy ani z budovy cizí lidi, dbají na uzavření dveří při příchodu i odchodu

budovy a na uzavření branky vedle budovy. Ztrátu čipu zákonný zástupce oznámí neprodleně

učitelce. Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem prstýnky, řetízky a jiné ozdoby, které mohou

způsobit zranění samotnému dítěti nebo jiným dětem. Za ozdoby /zvláště z drahých kovů/ nenese

mateřská škola odpovědnost. 

 

 

Zajíždění osobních automobilů k mateřské škole Pohádka ani Chaloupka z důvodu přivážení a

odvážení dětí je zakázáno městskou policií, jelikož se obě budovy MŠ nachází v klidové zóně

bez přístupové silnice. Povolen je pouze vjezd dopravní obsluze.

 

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

 

Děti jsou přiměřenou formou průběžně seznamovány se zdravým životním stylem, nebezpečím

úrazů a nemocí a s prevencí sociálně patologických jevů /příloha č.5 Školního vzdělávacího

programu/.

 

 

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

 

Děti jsou vedeny k ohleduplnému zacházení s majetkem mateřské školy, k bezpečnému

zacházení s hračkami, hlavně sportovním nářadím a náčiním. Úmyslně poškozený nebo zničený

majetek mateřské školy bude předložen rodičům k opravě nebo přiměřené úhradě vzniklé škody.

Veďte i vy své děti k ohleduplnosti.

 

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

Je žádoucí, aby se rodiče seznámili s programem dětí v mateřské škole a respektovali ho. Rodiče

mohou kdykoliv během dne přijít do mateřské školy a seznámit se s organizací pobytu dětí v MŠ,

rovněž se zúčastňují schůzek a besídek pořádaných výborem SRPMŠ a ředitelstvím MŠ.

Připomínky a stížnosti rodičů je vhodné řešit prostřednictvím ředitelky MŠ, případně členů výboru

SRPMŠ.

 

Rodiče se stávají členy „Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka, Běloruská 4, Brno

přijetím jejich dítěte do MŠ a zaplacením členského příspěvku.

 

Konzultační hodiny ředitelky – aktuálně na vývěsce, předem lze domluvit schůzku se všemi

zaměstnanci školy.

Tento „Školní řád“ ruší „Školní řád“ ze dne 24.8.2017

Účinnost „Školního řádu“ od 1.9.2020.

Aktualizován dne 26.8.2020

Školní řád“ projednán na pedagogické radě dne 28.8.2020

 

 

V Brně dne 28.8.2020 Simona Ulbrichová

ředitelka MŠ

 

 

Dodatek ke školnímu řádu : č.1

Vypracoval: Simona Ulbrichová, ředitelka MŠ

Dne: 24.8.2020

Schválil: 27.8.2020

Účinnost od: 1.9.2020

Změny ve směrnici jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu.

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY – dodatek č.1

 

Příloha k mimořádným opatřením v souvislosti S Covid 19)

Obecné informace k provozu mateřské školy Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o.

 

Při zahájení školního roku škola aktualizuje kontakty na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců dětí a žáků a zaměstnanců školy (telefonní čísla a e-maily).

 

Škola vhodným způsobem informuje o stanovených hygienických a protiepidemických pravidlech zaměstnance

školy, děti a jejich zákonné zástupce.

 

Škola průběžně dětem i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat

a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

 

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

 

Pobyt zákonných zástupců dětí a dalších osob uvnitř budovy školy je omezen na nezbytně dlouhou dobu
pro předání a vyzvednutí dítěte. Nastavení příslušných protiepidemických opatření se řídí podle pravidel vyplývajících
ze semaforu (vstup do budovy, užití roušek a dalších ochranným prostředků)

 

Škola v průběhu školního roku zváží nutnost konání těch aktivit ve vnitřních prostorách, které nejsou pro naplnění školního vzdělávacího programu nezbytné a dochází při nich ke koncentraci vyššího počtu lidí a pokud možno takové aktivity omezí. Konání venkovních aktivit není omezeno; s přihlédnutím k výše uvedenému je možné organizovat
školní výlety, školy v přírodě, apod. (v závislosti na aktuální epidemiologické situaci podle nařízení MZd; přičemž epidemiologická situace v době plánování (objednání) akce může být rozdílná s epidemiologickou situací v době
konání akce).

 

Při střídání provozů zajišťuje škola řádné provětrání, úklid a dezinfekci všech užívaných prostor.

 

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou

KHS nebo plošně MZd.

 

Kroky školy při podezření na výskyt onemocnění

 

Škola má povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí, včetně covid-19. Tuto povinnost naplňuje podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že je povinna zajistit „oddělení dítěte, které vykazují známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a zajistit pro ně dohled zletilé fyzické osoby (§7 odst. 3 zákona o ochraně ve-řejného zdraví).

 

Stejnou povinnost předcházet vzniku a šíření infekčních nemocí mají i zákonní zástupci dětí, kterou naplňují podle zákona o ochraně veřejného zdraví tím, že do školy nevodí děti nemocné, ani spříznaky infekčních onemocnění.

 

Škola nemá povinnost aktivně zjišťovat u jednotlivých dětí příznaky infekčního onemocnění (jako je např. zvýšená teplota, horečka, kašel, rýma, dušnost, bolest v krku, bolest hlavy, bolesti svalů a kloubů, průjem, ztráta chuti a čichu apod.), ale je vhodné

těmto příznakům věnovat zvýšenou míru pozornosti a při jejich zjištění (objevení) je nutné volit tento postup:

 

a) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte do mateřské školy -dítě není vpuštěno do budovy školy; v případě
dítěte za podmínky, že je přítomen jeho zákonný zástupce,

 

b) příznaky jsou patrné již při příchodu dítěte a není přítomen zákonný zástupce dítěte na tuto skutečnost
oznámit zákonnému zástupci neprodleně a informovat ho o nutnosti bezodkladného vyzvednutí/převzetí/odchodu z mateřské školy; pokud toto není možné, postupuje se podle následujícího bodu,

 

c) příznaky se vyskytnou, jsou patrné v průběhu přítomnosti dítěte ve škole; neprodleně dojde k poskytnutí roušky a umístění do předem připravené samostatné místnosti nebo k jinému způsobu izolace od ostatních přítomných
ve škole a současně informování zákonného zástupce dítěte s ohledem na bezodkladné vyzvednutí dítěte, přičemž
po vyzvednutí opustí v nejkratším možném čase budovu školy.

 

Ve všech uvedených případech škola informuje zákonného zástupce o tom, že má telefonicky kontaktovat
praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu.

 

V izolaci pobývá dítě až do odchodu ze školy nebo do doby převzetí zákonným zástupcem. Při péči o nemocného
nebo podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky dítětem i zaměstnancem školy.

 

Pokud lékař neurčí individuálně jinak, je odbornou lékařskou společností doporučováno léčení běžného respiračního onemocnění v domácím prostředí po dobu 10 dní. Je-li dítě

Po té bez příznaků je považováno za zdravé a může do kolektivu.

 

V souladu s doporučením odborné lékařské společnosti je za normální tělesnou teplotu obecně považována
hodnota do 37 °C
.

 

V případě pouhého podezření na výskyt nákazy covid-19 ve škole škola sama KHS nekontaktuje.

 

Pokud se u zaměstnance školy objeví příznaky infekčního onemocnění (včetně covid-19), školu nebo aktivitu
opustí
v nejkratším možném čase s použitím roušky a dodržením dalších obecně známých pravidel chování a jednání
při podezření na nákazu tímto virem.

 

Dítěti (popřípadě zaměstnanci školy) s přetrvávajícími příznaky infekčního onemocnění, které jsou projevem chronického onemocnění, včetně alergického onemocnění (rýma, kašel), je umožněn vstup do školy pouze v případě, prokáže-li, že netrpí infekční nemocí.

 

Pokud u dítěte nebo zaměstnance školy přetrvávají příznaky jako rýma a kašel, které jsou projevem alergického
nebo chronického onemocnění, potvrzuje tuto skutečnost praktický lékař pro děti a dorost (u zaměstnanců školy
lékař v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel pracovně lékařských služeb).

 

Výskyt onemocnění covid-19 u dítěte nebo zaměstnance školy

 

Školu v případě výskytu onemocnění zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta pro-vádí epidemiologické šetření a
sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě, že se ředitel školy dozví o výskytu onemocnění covid-19 dříve, kontaktuje zaměstnance protiepidemického odboru nebo odboru hygieny dětí a mladistvých místně příslušné KHS. Seznam kontaktů je uveden na webových stránkách KHS.

 

V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu.
O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS na základě protiepidemického šetření. Při svém rozhodování přihlíží mimo jiné k délce kontaktu,

vzdálenosti osob, k zavedeným opatřením atd. Každá situace je jiná, protože každý kolektiv v sobě zahrnuje více proměnných –např. velikost školy, členění objektu (samo-statná budova, pavilony), počet dětí ve třídě, způsob
školního stravování, pobyt v zájmových kroužcích, sportovní aktivity, způsob dopravy do školy a především místní epidemiologickou situaci.

 

Škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy stanovených KHS a o případné úpravě způsobu vzdělávání děti, zákonné zástupce nezletilých dětí a svého zřizovatele.

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZd) nebo z důvodu nařízení karantény
znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí alespoň jedné třídy.

Mateřská škola má povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné, za předpokladu, že chybí většina dětí třídy, která je organizována výlučně pro tyto děti, nebo chybí většina těchto dětí z celé mateřské školy nebo z celého odloučeného pracoviště.

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky
pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. Preferuje se,
aby zároveň zůstávaly součástí jedné skupiny. U dětí mateřských škol se povinnost týká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Škola je povinna přizpůsobit distanční vzdělávání podmínkám dětí.

 

V ostatních případech škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem. Škola pak postupuje obdobně jako v běžné situaci, kdy děti nejsou přítomny ve škole. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, udržuje škola alespoň částečně distanční vzdělávání dotčených dětí, a to na základě jejich dobrovolnosti a s ohledem na jejich individuální podmínky.

 

Poučení o povinnosti dodržovat školní řád (§ 22 odst. 1 písm. b), § 30 odst. 3 školského zákona)

 

Školní řád platí do odvolání.

 

Školní řád byl projednán Pedagogickou radou dne 27.8.2020