Provoz MŠ od 12.4.2021

Provoz mateřské školy Běloruská 4, Brno , příspěvková organizace pro školní rok 2020/21 v souvislosti s epidemiologickou situací dle manuálu MŠMT vydaného 6.4.2021 s obnovením provozu MŠ Pohádka, od 12.4.2021

Provoz mateřské školy pro všechny určené děti bude upravený takto:

 • Pondělí - pátek : 6:30 – 16:15

Příchod dětí do 8:00 hodin z důvodu povinného testování dětí ,s dostatečnou časovou rezervou na odečet výsledku testu

 

 

Povinné testování dětí za přítomnosti zákonných zástupců a pedagogických pracovníků:

 • Děti podstoupí preventivní test na stanovení přítomnosti antigenu viru Sars-CoV- 2 ,prostřednictvím testu , který lze použít laickou osobou zajištěný MŠ , testovat dítě mohou rodiče za přítomnosti pedagogických zaměstnanců , případně pověření pedagogičtí zaměstnanci.

 • Test se provede dle příslušného návodu určeného výrobcem a výsledek provedeného testu předloží určenému pedagogickému pracovníkovi , který výsledek testu zaeviduje.

 • Testování bude probíhat vždy 2 x v týdnu v pondělí a čtvrtek v době od 6:30 do 8:00 hodin v prostorách keramické dílny, s příchodem z horní zahrady MŠ (bránou u hlavního vchodu u ředitelny ). Rodiče s dětmi budou dodržovat povinné rozestupy 2 m a budou vyzváni pg.pracovníkem k provedení testu.

 • Po provedení testování je nutné počkat 15 minut na výsledek testu, čekat na výsledek testu se bude v prostorách horní školní zahrady, za děti v tuto dobu plně zodpovídají rodiče.

 • Při zjištění negativity může rodič odvést dítě do určené třídy.

 • Jiný den než v tyto určené dny testování v MŠ je možné jen po předchozí domluvě , nebo si rodiče musí zajistit testování sami a prokázat se potvrzením o negativním antigenním testu, nebo RT – PCR testu , ne starším 48 hodin, který byl proveden poskytovatelem zdravotních služeb , podle aktuálně platného mimořádného opatření MZČR .

 • Děti , které prodělaly onemocnění Covid 19 (laboratorně potvrzené) s potvrzení pravdivosti od pediatra a uplynula doba izolace podle platného mimořádného opatření 14 dní ,mohou nastoupit do MŠ a po dobu 90 dní jsou chráněni a nemusejí se testovat .

 

Provoz tříd od 12.4.2021:

Zajíčci zůstávají ve své kmenové třídě: 6:30 -16:15

Myšky a Žabky budou spojené ve třídě Myšek: 6:30 -16:15

Veverky budou ve třídě Žabek : 6:30 -16:15

 

Ve třídách budou homogenní skupiny po 15 dětech plnící povinné předškolní vzdělávání a děti rodičů , kteří jsou zaměstnaní jako:

 

 1. zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,

 2. pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006

Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

 

-Děti, které přicházejí do MŠ Pohádka v době od 6:30 do 8:00 se prokázání negativity antigenního testu scházejí v předem určené třídě

- děti, pro které si rodiče přicházejí v době do 16:15, jsou k vyzvednutí ve stejné určené třídě , nebo při hezkém počasí na školní zahradě. V 16:15 se školka uzamyká, probíhá dezinfekce všech prostor.

 • Děti z odloučeného pracoviště Chaloupka třída Veverek, budou docházet na hlavní budovu do třídy Žabek (hlavní vchod u ředitelny) provoz nezměněn od 6:30- 16:15 hod.

 • Děti ze žabek budou vstupovat vedlejším vchodem u Zajíčků Myšek a věci budou ukládat v šatně Myšek

 • Příchod do mateřské školy bude nejpozději do 8:00, po té se škola uzamkne a vydezinfikují se vstupní prostory. Pokud budete potřebovat přivést dítě později, je nutno se domluvit předem.

 • Budova školy bude otevřená opět v době 12:30 – 13:00,obědy se vyzvedávají od 11:30 – 11:45, dále od 14:30 -16:15 ve třídě nebo na školní zahradě.

Pobyt v mateřské škole

 • Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, které musí sledovat a dodržovat každý občan sám.

 • Doprovázet dítě do MŠ, třídy bude jen jedna osoba, tak aby se v šatně při převlékání setkaly nejvíce 2 dospělé osoby ,které musí být seznámeny s podmínkami provozu (týká se všech osob uvedených v pověření pro vyzvedávání dítěte), doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v respirátoru FF P2 , (pokud nebude opatřením MZČR stanoveno jinak), a to pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí(Nesmí vstupovat do prostor určených výhradně pro zaměstnance.).

 • Děti zdravotnickou obličejovou roušku v prostorách MŠ nosit nemusí !!!!!

 • Hračky z domu nejsou z hygienických důvodů v MŠ povoleny

 • Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Pokud bude potřeba, budeme měřit teplotu dítěte.

 • Každé dítě bude mít v samostatném uzavíratelném sáčku čistou podepsanou zdravotnickou roušku pro případ podezření na infekční onemocnění jeho nebo jiného dítěte.

 • Dítě se přezuje a převlékne v šatně, nesmí do třídy vstoupit v oblečení, ve kterém přišlo. Ve skříňce bude mít oblečení na pobyt na zahradu a náhradní čisté oblečení - vše podepsané (spodní prádlo, tričko, hrací oblečení, oblečení na ven). Prosíme udržovat pořádek ve skříňkách, aby mohla být provedena dezinfekce těchto prostor.

 • Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem. Po té bude používat ručník, v případě vyšší nemocnosti dětí pak jednorázový ručník.

 • Pitný režim je v MŠ zajištěn , tekutiny dětem dolévá pracovník MŠ průběžně po celý den do podepsaných , označených hrníčků donesených z domu.

 • Rodiče zajistí, aby si dítě s sebou přineslo PODEPSANOU půllitrovou láhev s pitím, ze které bude pít během dne a při pobytu venku. Ke každému jídlu dítě dostane jako vždy pití ve školce.

 • Dítě musí zvládnout umývání rukou po dobu 20-30s a samostatné vysmrkání.

 • Trénujte s dětmi prosím používání jednorázových kapesníků pro kašlání a vysmrkání, které se po té ihned vyhodí a dítě si následně umyje ruce.


 


 

Epidemiologická opatření

 • Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekčního onemocnění (ani nemocný doprovod). Děti, které mají kašel, rýmu a další příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, popř. atopický ekzém (užití dezinfekce) zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.

 • Pokud se u dětí objeví některý z  příznaků COVID-19 (zvýšená teplota nad 37st. C ,kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne a ihned bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dle pokynů ministerstva v případě pouhého podezření na výskyt nákazy ve škole, škola sama krajskou hygienickou stanici nekontaktuje.

 • V případě potvrzeného výskytu onemocnění covid -19 musíte školu ihned informovat, popř. školu kontaktuje KHS a rozhodne o protiepidemiologických opatřeních. Následně škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy všechny zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.

 • Rodič musí být dostupný na telefonu, pokud to jeho práce nedovoluje, musí dát škole takový telefonický kontakt, aby škola mohla zajistit výše uvedené nařízení MŠMT.

 • Pokud by došlo k uzavření školy z důvodu nařízení karantény, zajistí škola distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Při přerušení provozu déle než 5 dní bude úplata za vzdělávání ponížena podle délky omezení provozu.


 

Před prvním vstupem do mateřské školy zákonný zástupce dítěte podepíše, že se seznámil a plně respektuje tyto podmínky provozu školy. Zákonný zástupce zajistí, aby se s podmínkami provozu seznámily také ostatní osoby, které jsou pověřeny pro vyzvedávání dítěte.

Hygienická opatření

 • Za dezinfekci rukou při vstupu do budovy odpovídá doprovod dítěte. Děti budou vedeny jako vždy k důkladnému mytí rukou a dodržování základních hygienických pravidel.

 • Prostory MŠ budou často a intenzivně větrány.

 • Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

 • Úklid a dezinfekce všech místností včetně toalet a umýváren bude prováděn vícekrát denně.

 • Nejméně 3x denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla).

 • Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

Stravování

 • Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

 • Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití. Vše připraví a jídlo budou servírovat pracovnice školní jídelny.

 

 

 

S platností od 12.4.2021