Obecné informace

 

 

POHÁDKA, BRNO, Běloruská 4, přísp.org. – BOHUNICE

 

Mateřská škola“ Pohádka“ se svojí vizí“ návrat k tradiční rodinné výchově“ a filozofií MŠ „Šťastné děti – spokojení rodiče“ je otevřená rodičům a jejich spojení s prostředím  a životem  mateřské školy.

Mateřská škola „Pohádka“ je čtyřtřídní účelová sídlištní škola, umístěná uprostřed sídliště Bohunice, v těsném sousedství základní školy a zdravotního střediska, v blízkosti nákupního střediska a Úřadu městské části Brno – Bohunice. Od 1.1.2003 má škola právní subjektivitu. Původně trojtřídní mateřská škola zvýšila kapacitu v březnu 2010 otevřením čtvrté třídy, která vznikla rekonstrukcí bývalé kotelny, vzdálené zhruba 30 m od mateřské školy se jménem „Chaloupka“.

Mateřská škola má 4 smíšené třídy s celodenní docházkou s názvy - zajíčci, myšky, žabky a veverky. Každou třídu mateřské školy naplňujeme do počtu 28  dětí,podle kapacity MŠ a s ohledem na platnou legislativu při začleňování dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. V každé třídě se věnují dětem dvě učitelky a podle potřeby asistent pedagoga, případně školní asistent. Dále se na péči o děti podílí  školnice a  provozní pracovnice, o dobré jídlo se starají zkušené  kuchařky spolu s vedoucí školní kuchyně.

Zaměření mateřské školy je - prostřednictvím pohádkových hrdinů budovat mravní základy. Na těchto základech byl vytvořený i Školní Vzdělávací Program s názvem "Pojďte s námi za pohádkou" se záměrem využívat estetických aktivit k rozvoji dětské tvořivosti, fantazie a talentu ve výtvarných a pohybových činnostech. Učit děti poznávat  okolní svět, své kamarády, vést děti k samostatnosti. Uplatňujeme didaktický styl s založený na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě a aktivní účasti dětí. Využíváme moderní metody a formy práce - kooperativní učení hrou  a činností dětí , založené na přímých zážitcích dětí, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat, podněcující radost dětí z učení. Návrat k  tradiční rodinné výchově.

Upřednostňujeme prožitkové učení hrou a nápodobou, pozorujeme přírodu a dáváme prostor pro pokusy a objevování. Denně zařazujeme pro děti motivovaná zdravotní cvičení a relaxaci jako prevenci vadného držení těla, pro radost z pohybu a procvičení všech svalových skupin.

Co nabízíme:

Kroužek Povídálek probíhá formou logopedických cvičení a slovních her pro děti s vadami výslovnosti 1x týdně. Je veden kvalifikovaně pod vedením logopedického asistenta ve spolupráci s LOGOPEDIÍ LÍSKOVEC. Toto centrum zabezpečuje pravidelnou depistáž našich dětí se souhlasem rodičů.

Keramické tvoření z hlíny: využíváme pro rozvoj jemné motoriky a tvořivosti dětí ve spolupráci s CVČ Lány.

 Kroužek Tvořílek :výtvarné a kreativní tvoření pro děti  z každé třídy.

Hra s anglickými slovíčky: hravé seznamování s cizím jazykem pro děti, 1x týdně – lektorka anglického jazyka.

Kroužek joga pro nejmenší vedená zkušenou lektorkou 1x týdně .

S předškoláky navštěvujeme ZŠ  Arménská a  Vedlejší, kde se seznamují s prostředím školy a tříd, pedagogy ZŠ i způsobem výuky v 1. třídě.

Podle zájmu rodičů pořádáme 1x ročně školu v přírodě.

Toulky za poznáním: nepravidelné, společné výlety učitelek s dětmi po zajímavých místech Brna a okolí .

Odpolední tradiční  posezení s rodiči zaměřené na společné tvoření dětí a rodičů s různou tematickou náplní 3-4x ročně.

Vánoční a velikonoční jarmarky , zahradní slavnosti „ Dýňování a štrúdlování“ a „Den rodiny“

Pestrá nabídka kulturních akcí, návštěvy divadelních představení, výstav a výletů, .