COVID-19

Provoz mateřské školy Běloruská 4, Brno , příspěvková organizace pro školní rok 2020/21 v souvislosti s s epidemiologickou situací dle manuálu MŠMT vydaného 17.8.2020

Provoz mateřské školy

Provoz tříd:

- Děti, které přicházejí do MŠ Pohádka v době od 6:15 do 7:15se scházejí ve třídě Zajíčků, děti, pro které si rodiče přicházejí v době od 15:30, popř. od 15:45 – 16:30 jsou opět k vyzvednutí ve třídě Zajíčků, při pěkném počasí na zahradě. V 16:30 je škola uzamyká, probíhá dezinfekce.

- Děti z odloučeného pracoviště Chaloupka třída Veverek má provoz nezměněn od 6:30- 16:15 hod.

- Příchod do mateřské školy bude nejpozději do 8:30, po té se škola uzamkne a vydezinfikují se vstupní prostory. Pokud budete potřebovat přivést dítě později, je nutno se domluvit předem. Budova školy bude otevřená opět v době 12:30 – 13:00, pak od 14:30 -16:30. V 16:30 je škola uzamyká, probíhá dezinfekce.

Pobyt v mateřské škole

- Při cestě do školy a ze školy, mimo prostory MŠ se na děti a doprovod vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, které musí sledovat a dodržovat každý občan sám.

- Doprovázet dítě bude nejlépe jen jedna osoba, která musí být seznámena s podmínkami provozu (týká se všech osob uvedených v pověření pro vyzvedávání dítěte), doprovázející osoba se bude v prostorách mateřské školy pohybovat vždy v roušce (pokud nebude opatřením MZČR stanoveno jinak), a to pouze po nezbytně nutnou dobu, prostory MŠ vždy ihned opustí. Nesmí vstupovat do prostor určených výhradně pro zaměstnance.

- Doprovod nově zapsaných dětí může s dětmi vždy v roušce a s dodržením všech hygienických pravidel vstoupit do třídy a pobýt po nezbytně nutnou dobu.

- Hned po vstupu do budovy MŠ si dítě i doprovázející osoba vydezinfikují ruce. Pokud bude potřeba, budeme měřit teplotu dítěte.

- Každé dítě bude mít v samostatném uzavíratelném sáčku čistou podepsanou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

- Dítě se přezuje a převlékne v šatně, nesmí do třídy vstoupit v oblečení, ve kterém přišlo. Ve skříňce bude mít oblečení na pobyt na zahradu a náhradní čisté oblečení - vše podepsané (spodní prádlo, tričko, hrací oblečení, oblečení na ven). Prosíme udržovat pořádek ve skříňkách, aby mohla být provedena dezinfekce těchto prostor.

- Po přezutí a převléknutí v šatně si dítě pod dohledem přítomné pracovnice školy důkladně (20-30 sekund) umyje ruce vodou a mýdlem. Po té bude používat látkový ručník, v případě vyšší nemocnosti dětí pak jednorázový ručník.

- Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí.

- Pitný režim je v MŠ v zimních měsících zajištěn , tekutiny dětem dolévá pracovník MŠ průběžně po celý den do podepsaných , označených hrníčků donesených z domu.

- V letním období (duben -září) rodiče zajistí, aby si dítě s sebou přineslo PODEPSANOU půllitrovou láhev s pitím, ze které bude pít během dne a při pobytu venku. Ke každému jídlu dítě dostane jako vždy pití ve školce.

- Dítě musí zvládnout umývání rukou po dobu 20-30s a samostatné vysmrkání.

- Trénujte s dětmi prosím používání jednorázových kapesníků pro kašlání a vysmrkání, které se po té ihned vyhodí a dítě si následně umyje ruce.

 

Epidemiologická opatření

- Do školy nesmí vstoupit NIKDO s příznaky infekčního onemocnění (ani nemocný doprovod). Děti, které mají kašel, rýmu a další příznaky, nebudou do mateřské školy přijaty. Pokud má dítě alergický kašel či alergickou rýmu, popř. atopický ekzém (užití dezinfekce) zákonný zástupce toto doloží potvrzením lékaře.

- Pokud se u dětí objeví některý z příznaků COVID-19 (zvýšená teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiné příznaky akutní infekce dýchacích cest) během dne, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce, který dítě neprodleně vyzvedne a ihned bude telefonicky kontaktovat praktického lékaře, který rozhodne o dalším postupu. Dle pokynů ministerstva v případě pouhého podezření na výskyt nákazy ve škole, škola sama krajskou hygienickou stanici nekontaktuje.

- V případě potvrzeného výskytu onemocnění covid -19 musíte školu ihned informovat, popř. školu kontaktuje KHS a rozhodne o protiepidemiologických opatřeních. Následně škola neprodleně informuje o vzniklé situaci a následných krocích v provozu školy všechny zákonné zástupce dětí a svého zřizovatele.

- Rodič musí být dostupný na telefonu, pokud to jeho práce nedovoluje, musí dát škole takový telefonický kontakt, aby škola mohla zajistit výše uvedené nařízení MŠMT.

- Pokud by došlo k uzavření školy z důvodu nařízení karantény, zajistí škola distanční vzdělávání pro děti s povinným předškolním vzděláváním. Při přerušení provozu déle než 5 dní bude úplata za vzdělávání ponížena podle délky omezení provozu.

 

Před prvním vstupem do mateřské školy zákonný zástupce dítěte podepíše, že se seznámil a plně respektuje tyto podmínky provozu školy. Zákonný zástupce zajistí, aby se s podmínkami provozu seznámily také ostatní osoby, které jsou pověřeny pro vyzvedávání dítěte.

Hygienická opatření

- Za dezinfekci rukou při vstupu do budovy odpovídá doprovod dítěte. Děti budou vedeny jako vždy k důkladnému mytí rukou a dodržování základních hygienických pravidel.

- Prostory MŠ budou často a intenzivně větrány.

- Pracovnice mateřské školy budou zvýšenou měrou dbát o dodržování hygienických zásad a důkladný úklid MŠ.

- Úklid a dezinfekce všech místností včetně toalet a umýváren bude prováděn vícekrát denně.

- Nejméně 3x denně provedou pracovnice MŠ dezinfekci povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí (např. kliky dveří, zábradlí, stoly, spínače světla, baterie u umyvadel, splachovadla).

- Pracovnice MŠ budou používat jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při úklidu a likvidaci odpadů.

 

Stravování

- Stravování dětí bude probíhat ve třídách v běžné podobě.

- Děti si samy nebudou připravovat jídlo ani pití. Vše připraví a jídlo budou servírovat pracovnice školní jídelny.