Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování se řídí Vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování.

 

Výdej obědů do jídlonosiče :                          11.30 – 11.45 hod

 

Obědy v době nemoci :                                   strávník může odebrat oběd pouze v první den  nemoci

Odhlašování obědů :                                      

obědy se odhlašují den předem do 13.00 hod (výjimečně do 16.00 hod), pondělí do 7.00 hod.

 

Platba obědů:                                                 do 10. dne v měsíci musí být platba na našem účtu

 

Cena obědů , dle věkových kategorií:              (zařazení do věkové kategorie, je dáno dovršením věku v daném školním roce 1.9.2019- 31.8.2020 , příklad : dovrší-li dítě věku 7 let  27.8.

2020  celý školní rok však již spadá do kategorie 7-10 let  - Vyhláška 107/2005 Sb. ) 

Platba stravného a školného:

Číslo účtu školy:  33334621/0100 

·         trvalým příkazem z běžného účtu.  Variabilní symbol Vám bude sdělen v kanceláři ŠJ. .Variabilní symbol je číslo    důležité, identifikuje strávníka, pokud toto číslo zadáte nesprávně, může se stát, že vaše platba bude zaúčtována na konto jiného strávníka. Dalším vodítkem pro identifikaci je už jen příjmení strávníka (dítěte), které bývá mnohdy nečitelné (doporučuji zadávat bez diakritiky). Trvalý příkaz  -   od září do června - prázdniny neplatit!!!

  • poštovní poukázkou , která je vydávána  do 3 dnů po skončení  měsíce

 

            Pokud se rozhodnete během roku pro jinou platbu, informujte prosím vedoucí školní jídelny.

 

Ceny oběda:

Děti 3-6 let    34,-      / trvalým příkazem 720- Kč/

Děti 7-10 let  38,-      / trvalým příkazem 800,- Kč/

 

Přeplatky stravy  vracíme na účet 1 x ročně (srpen, září )

(Změnu bankovního účtu je nutné oznámit vedoucí školní jídelny, aby nevznikl problém při vracení přeplatků)

Dítě má nárok na dotovaný oběd (rodiče platí jen finanční normu potravin) podle školského zák. č. 561/2004 Sb. pouze v době pobytu ve školském zařízení podle  § 117 odst. 1. písm. b) a c).

Dítě (strávník), které se z důvodu nepřítomnosti v mateřské škole nebude stravovat, musí být ze stravování odhlášeno den  předem do 13 hod. (výjimečně do 16.00 hod), telefonicky na  tel.: 547 240 809, 730 807 463 či písemně ve školce. Rodiče si mohou odebrat dotované jídlo do jídlonosiče, nikoli jiných nádob pouze v první den nemoci.

Není-li dítě ze stravy na další dny nemoci řádně odhlášeno, uhradí rodiče za oběd ve školní jídelně plnou cenu,  i když si oběd ve škole nevyzvednou (tj. včetně osobních a věcných nákladů!). Rodiče jsou povinni dle výše citované vyhlášky tyto nedoplatky školní jídelně doplatit. Za neodhlášenou či neodebranou stravu se finanční náhrada neposkytuje.

Při opakovaném neuhrazení stravného, má ředitelka MŠ po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte, právo rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání (dle zákona č. 561/2004 Sb. školský zákon  §35 odst. 1, písm.d.).

MŠ´poskytuje dietní stravování.Pokud má dítě ze zdravotních důvodů nařízenou úpravu stravy , je nutno tuto skutečnost doložit lékařským potvrzením od registrujícího lékaře v oboru praktického lékařství pro děti  dorost, kde je vymezeno, které potraviny může vyloučit z jídelníčku. Každou úpravu stravy si rodiče dohodnou s vedoucí školní jídelny a vedoucí kuchařkou. Pokud si dítě přináší vlastní stravu z důvodu diety, školní jídelna neodpovídá za nezávadnost této stravy. V havarijních případech si školní jídelna vyhrazuje právo dietní stravování zrušit, zákonní zástupci budou o této záležitosti předem upozorněni.

 

Veškeré informace a odhlašování obědů na tel. čísle 547 240 809, 730 807 463

 

PŘIHLÁŠKU  KE  STRAVOVÁNÍ  ODEVZDEJTE  V MŠ. Informace pro rodiče si ponecháte.

Cena školného na rok 2019/2020 je 420,-Kč.

 

TOPlist