Školní vzdělávací program

Vzdělávací program

Motto:   "Co může být krásnějšího

                 než-li dětské oči, 

                jako potůček se lesknou,

                jako hvězdy v noci."

 

Téma:   Pojďte s námi za pohádkou - Za vrátky naší zahrádky

Školní vzdělávací program je vlastní, vychází z Rámcového vzdělávacího programu. Při jeho tvorbě jsme čerpaly rovněž z Manuálu k přípravě ŠVP, Programu Zdravá mateřská škola a jiné dostupné literatury.

Filozofie MŠ

„Šťastné děti – spokojení rodiče“

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvíjet každé dítě po stránce fyzické, psychické i sociální a vést je tak, aby na konci předškolního období bylo jedinečnou a relativně samostatnou osobností, schopnou zvládat takové nároky života, které jsou na něj kladeny a zároveň i ty, které ho v budoucnu očekávají.

Zaměření programu

Prostřednictvím pohádkových hrdinů budovat mravní základy. Využívat estetických aktivit k rozvoji dětské tvořivosti, fantazie a talentu ve výtvarných a pohybových činnostech. Učit děti poznávat okolní svět, své kamarády, vést děti k samostatnosti.

Dlouhodobé cíle:

 • architektonické řešení školní zahrady a její realizace 

 • dokončení zastínění dětských pískovišť

 • vytvoření pěstitelských koutků pro děti - zrenovování květinového záhonku, 

Vzdělávací cíle:

 • všestranně rozvíjet dětí v prostředí jim blízkém, plném pohody a porozumění
 • doplňovat rodinnou výchovu a společně usilovat o šťastné a spokojené prožití dětství

 • vést děti k ochraně přírody, rozvoj ekologické výchovy, třídění odpadu

 • formou dětské hry připravovat děti na další vzdělávání

 • usilovat o to, aby čas prožitý v mateřské škole byl pro dítě radostí

 • využívat přirozené touhy dítěte poznávat, tvořit a učit se nové věci k rozvoji osobnosti

Metody práce:

 • slovní, názorné, praktické

 • individuální, skupinové, frontální

 • spontánní hry, řízené činnosti

 • prožitkové učení, experimenty

Rámcové cíle předškolního vzdělávání:

 • rozvíjení dítěte, jeho učení a poznávání

 • osvojení základů hodnot, na nichž je založena naše společnosti

 • získání osobní samostatnosti a schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

Rámcové cíle se promítají do pěti vzdělávacích oblastí:

 1. Dítě a jeho tělo

 2. Dítě a jeho psychika

 3. Dítě a ten druhý

 4. Dítě a společnosti

 5. Dítě a svět

Klíčové kompetence pro etapu předškolního vzdělávání:

 1. kompetence k učení

 2. kompetence k řešení problémů

 3. kompetence komunikativní

 4. kompetence sociální a personální

 5. kompetence činnostní a občanské

TOPlist