Školní řád MŠ

@page { margin: 2cm } p { margin-bottom: 0.21cm }

Š k o l n í   ř á d   m a t e ř s k é   š k o l y

 

P O H Á D K A

 

1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy po projednání v pedagogické radě tento školní řád.

 

1.2 Závaznost školního řádu

Školní řád mateřské školy je určen rodičům, jejichž děti navštěvují mateřskou školu "Pohádka" a „Chaloupka“ /i zmocněným osobám/.

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem s ním  byli seznámeni všichni zaměstnanci školy. MŠ informuje o jeho vydání a obsahu zákonné zástupce nezletilých dětí.

 

1.3 Obsah školního řádu

1. Vydání, závaznost a obsah školního řádu

2. Cíle předškolního vzdělávání

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí a zákonných zástupců ve škole

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

5. Provoz a vnitřní režim školy

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

 

2. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a je zveřejněn na přístupném místě ve škole (na webových stránkách školy).

Mateřská škola spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení mateřské školy, rodiny a společnosti.

 

3. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců ve škole

 

3.1 Práva dítěte:

 • na kvalitní předškolní vzdělání v rozsahu poskytovaném mateřskou školou podle jeho schopností a na podporu rozvoje jeho osobnosti.

 • na bezpečnost a ochranu zdraví během všech činností školy.

 • na fyzicky a psychicky bezpečné prostředí při jeho pobytu v mateřské škole.

 • zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, ke které bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav.

 • při nástupu do mateřské školy na individuálně přizpůsobený adaptační  režim (zákonní zástupci dítěte dohodnou s ředitelem školy a pedagogickými pracovníky nejvhodnější postup).

 

3.2 Povinnosti dítěte:smiley

 

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ

 • dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců školy

 • šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami

 • vzájemně si pomáhat a neubližovat si

 • dodržovat osobní hygienu, být hygienicky soběstačný

 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv přání, potřebu

 • oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům školy jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel

 • dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ, plnit pokyny zaměstnanců školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni.

 

3.3 Zákonní zástupci mají právo:

 

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte

 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte, přičemž jejich vyjádřením musí být věnována pozornost

 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dítěte

 • na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců školy

 • na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života

 • konzultovat výchovné i jiné problémy svého dítěte s pedagogickými pracovníky školy

 • spolurozhodovat při plánování programu mateřské školy, při řešení vzniklých problémů

 • přispívat svými nápady a náměty k obohacení vzdělávacího programu školy

 • projevit jakékoli připomínky k provozu MŠ, učitelce nebo ředitelce školy.

 

3.4 Povinnosti zákonných zástupců:

 

 • informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

 • oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte, a změny v těchto údajích

 • řídit se školním řádem a vnitřním řádem školní jídelny a respektovat další vnitřní předpisy školy

 • provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za stravné dle daných pravidel, dodržovat řádně platební termíny

 • zákonní zástupci dítěte jsou odpovědni za to, že přivádějí do MŠ dítě zdravé

 • oznámí ihned infekční onemocnění dítěte

 • mají povinnost neprodleně každou změnu související s dítětem sdělit učitelce (změny bydliště, telefony, zdravotní stav,..).

 • rodiče , zákonní zástupci dětí s povinnou předškolní docházkou jsou povinni v případě nepřítomnosti dítěte delší než 5 dnů zajistit včasnou omluvu omluvenkou , která je k dispozici na okně před vstupem do každé třídy a zapsat do omluvenkového sešitu.

 

4. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

 

 • Všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností.
 • Zaměstnanci školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.
 • Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů a v souvislosti nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Memorandum je k dispozici na webových stránkách školy.
 • Pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

5. Provoz a vnitřní režim školy

 

 • Pohádka, Běloruská 4, má provoz od 6.15 do 16.30 hod.
 • Do 7.30 hod. se děti schází v přízemí v A třídě,
 • od 7.30 hod. ve svých třídách.
 • Od 15.30 jsou děti B a C třídy spojeny v přízemí v A třídě nebo na školní zahradě.
 • Chaloupka, Běloruská 4a má provoz od 6.30 do 16.15 hodin.

Opakované pozdní vyzvedáváníí dítěte z MŠ je vážné porušení školního řádu.

 • Pro vstup do budovy mají rodiče k dispozici čipy k otevření vstupních dveří v době od 6.15 /6.30/ hod. do 8.30 hod.,
 • od 12.30 hod. do 13.00 hod.vyzvedávání dětí z MŠ děti jdoucích po obědě
 • od 15.00 hod. do 16.30 /16.15/ hod.vyzvedávání všech ostatních dětí z MŠ
 • Mimo uvedenou dobu rodiče nemají volný vstup do MŠ umožněn.
 • Pokud chtějí rodiče odvést dítě v jinou dobu, uvědomí písemně učitelku zápisem do sešitu na okně v předšatně třídy.

Rodiče zodpovídají za dítě v šatně a převlečené dítě osobně předají učitelce. Učitelky zodpovídají za bezpečnost dětí od doby převzetí dětí od rodičů nebo jimi pověřené osoby, až do doby předání rodičům nebo pověřeným osobám. Rodiče, jejichž dítě bude z MŠ odvádět dítě mladší 15 let nebo jiná pověřená osoba, odevzdají v MŠ "Pověření". Je-li manželství rozvedeno, předloží rodič k nahlédnutí ředitelce MŠ rozsudek s rozhodnutím svěření dítěte do péče a určením kontaktu s druhým rodičem. Rodiče oznámí MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Není-li nepřítomnost dítěte známá předem, učiní tak neprodleně.

N á p l ň d n e:

P O H Á D K A                                                                                        C H A L O U P K A

 

6.15 -7.30  -scházení dětí z A.B.C.v A třídě

7.30 - 8.00 -scházení dětí A,B,C tř.                                                             od 6.30 – scházení dětí

 do     8.30 -scházení dětí A,B,C tř. ve svých třídách

 8:30-8:45 - pohybové aktivity, spontánní pohyb

od 8:45-9:15-postupná svačina s ovocem a zeleninou

dopoledne - pracovní, hudební  a výtvarné vyžití

               -spontánní  volné hry dětí

               - individuální, skupinová nebo kolektivní práce - hra

10.00 - 12.00 - pobyt venku

12.00 - 12.45 - oběd

               - odpoledne - odpočinek

               - individuální práce s předškoláky

od 14.30  - svačina

do 16.30 - pohybové aktivity, volné hry dětí                                     do 16.15 – zájmové činnosti

               - zájmové činnosti

                - pobyt venku za příznivého počasí

 

Třída MŠ se naplňuje do 28 dětí /na základě povolení výjimky/ smyslově, tělesně a duševně zdravých ve věku zpravidla od tří do šesti let /výjimečně netříleté dítě po dohodě s ředitelkou MŠ/.

Při nástupu dítěte do MŠ se mohou rodiče dohodnout s třídními učitelkami na vhodném adaptačním postupu.

Do mateřské školy patří dítě zcela zdravé, učitelky mají právo,v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jinými infekčními nemocemi.

Dítě v MŠ potřebuje - hrací kalhoty, tričko s kr. rukávem, ponožky, papuče, sportovní oblečení na školní zahradu, pyžamo s poutky, náhradní oblečení, pláštěnku. Je vhodné všechny osobní věci dětí označit jménem dítěte. Ztrátu podepsaných osobních věcí dítěte oznámí rodiče ihned učitelce třídy.

Zprávy pro učitelky zapisují rodiče do sešitu v předšatně jednotlivých tříd. Z důvodu ochrany osobních údajů a nařízení GDPR prosíme rodiče aby při zapisování do omluvných sešitů psali jen křestní jména dětí a počáteční zkratku příjmení ( např.Eva S.půjde po obědě).

Didakticky cílené individuální, spontánní a řízené činnosti vedené učitelkou probíhají v průběhu celého dne, vycházejí ze zájmu a potřeb dětí. Pobyt venku je přizpůsoben podle počasí přibližně 2 hodiny. V zimě je pobyt omezen při nepřízni počasí (vítr, mlha, znečištěné ovzduší nebo teploty pod - 10ºC.) V letních měsících se aktivity přesouvají ven s využitím zahrady.

Po obědě je vymezena doba na odpočinek (spánek). Děti nejsou do spánku nuceny, jsou respektovány jejich biologické potřeby. Mohou jen odpočívat. Odpočinek je součástí režimu dne. Učitelka respektuje individuální potřeby dětí.

Mateřská škola informuje zákonné zástupce v dostatečném předstihu o akcích pořádaných  mateřskou školou … (písemným sdělením na nástěnkách, webových stránkách školy a ústním sdělením pedagogickým pracovníkem).

Souhlas s účastí dítěte na mimoškolních akcích podá zákonný zástupce písemně prostřednictvím stanoveného formuláře školy. Poplatek za účast na těchto akcích hradí zákonní zástupci.

 

Organizace stravování dětí

Při přijetí dítěte do mateřské školy stanoví ředitelka po dohodě se zákonným zástupcem dítěte rozsah stravování tak, aby se dítě je-li v době podávání jídla v mateřské škole stravovalo vždy.

V MŠ Pohádka se děti stravují:

 

před 8.00 hod. - čaj, ovoce nebo zelenina

od 8.45 -9:15hod. - postupná svačina/mléčná nebo čaj, pečivo s pomazánkou, ovoce nebo zelenina/

od 12.00 hod. - oběd

od 14.30 hod. - svačina

Systém podávání svačin: předškolní děti – samoobslužný, dětem 3 – 5 let pomáhá učitelka nalít pití.

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny ve vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na okně v předšatně každé třídy.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v mateřské škole má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, minerálky). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlašování a odhlašování obědů zajistí rodiče den předem do 13.00 hod. zápisem do sešitu na okně

v předšatně každé třídy nebo telefonicky na tel.č:

 

547 240 809, 730 807 463 školní kuchyně

547 210 876, 731 595 071 mateřská škola -Pohádka

730 807 462 odloučené pracoviště - Chaloupka

Nestačí-li rodiče oběd odhlásit, lze oběd 1. den vyzvednout ve školní kuchyni /hlavní vchod do MŠ/ od 11.30 - 11.45 hod. Do přinesených jídlonosičů. Neodhlášený a nevyzvednutý oběd je započítáván do poplatku za stravné.

Přihlášku na stravování vyplňují rodiče při nástupu dítěte do MŠ. Stravné je splatné převodem z účtu nebo složenkou za uplynulý měsíc vždy nejpozději do 10. dne v měsíci. Složenku si rodiče vyzvednou po 1. dni v měsíci i v případě nemoci nebo jiného důvodu nepřítomnosti dítěte.

Děti, které v příslušném školním roce dovrší 7 let věku /školním rokem se rozumí období od 1.září do 31. srpna/, platí po celý školní rok vyšší částku z důvodu zařazení do věkové skupiny 7 – 10 let.

 

Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Kriteria elektronického přijímacího řízení pro následující školní rok stanoví Odbor školství Magistrátu města Brna. V určeném termínu si rodiče po přihlášení do programu stáhnou „Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání“ /případně vyzvednou v MŠ/ a vrátí vyplněnou do vybrané mateřské školy. Přijetí či nepřijetí dítěte rodiče sledují po přihlášení do programu. Do 30 dnů informuje ředitelka rodiče dítěte e-mailovou poštou o termínu převzetí "Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ" nebo „Rozhodnutí o nepřijetí do MŠ“ a domluví se s rodiči na osobním vyzvednutí nebo zaslání poštou. Ředitelka může stanovit zkušební pobyt dítěte, který nesmí přesáhnout 3 měsíce.

Děti se přijímají do MŠ i během školního roku, je-li volné místo.

Ředitelka školy může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato informace bude potvrzená ošetřujícím lékařem na žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně podle § 20 zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce dítěte povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ. Po vyrozumění ředitelkou školy se zákonní zástupci přijatých dětí dostaví do MŠ na informační schůzku, kde si vyzvednou další dokumenty k vyplnění a dostanou informace o provozu MŠ.

Do mateřské školy mohou být přijaty děti se zdravotním postižením. K posouzení podmínek pro přijetí dětí se zdravotním postižením, je nutné písemné vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také registrujícího lékaře.

Zápis k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání se bude konat v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a

místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je formou propagačních

materiálů, na vývěsce mateřské školy, zveřejněním na www stránkách mateřské školy, na www stránkách

Magistrátu města Brna, na www stránkách MČ Bohunice a v Informačním bulletinu městské části /Naše

Bohunice/, v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná.

 

Rozsah povinného předškolního vzdělávání v mateřské škole

1) Počínaje 1. lednem 2017 bude předškolní vzdělávání „povinné od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte, není-li dále stanoveno jinak.".

2) Povinné předškolní vzdělávání je v MŠ Pohádka stanoveno na 4 hodiny, v termínu od 8:30 -12:30 hod.

3) Povinné předškolní vzdělávání se nebude vztahovat na děti s hlubokým mentálním postižením.

5) Povinné předškolní vzdělávání se bude vztahovat na státní občany České republiky, kteří pobývají na území České republiky déle než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání bude vztahovat na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

6) Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání řeší § 34a a 34b školského zákona.

 

Povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole

1) Po1)Počínaje 1. lednem 2017 je předškolní vzdělávání „povinné od počátku školního roku, který

násle   následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky dítěte.

ne

Poov 2)Povinné předškolní vzděláván íje stanoveno v rozsahu 4 hodin denně.

3         Ředitel mateřské školy stanoví u povinného předškolního vzdělávání začátek doby podle odst.2

v ča     v časovém ovém rozmezí od 7 hodin do 9 hodin.

4) Po 3)Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

 

5) Po 4)Povinné předškolní vzdělávání se bude vztahovat na státní občany ČR, kteří pobývají na území ČR

déle       než 90 dnů, a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území ČR pobývají déle než

90         90  dnů. Dále se povinné předškolní vzdělávání bude vztahovat na jiné cizince, kteří jsou opráněni

pobý      pobývat na území ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení

mezi      mezinárodní ochrany.

 

6) Po   5)  Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání řeší § 34a a 34b školského zákona.

7) Ve        podle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinného

pře           předškolního vzdělávání – individuální vzdělávání, vzdělávání v přípravné třídě (přípravném stupni

zákla       základní školy speciální) a v zahraniční škole. Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro některou

z alte       alterrnativních forem plnění povinného předškolního vzdělávání, musí to oznámit mateřské škole,

do k         do které ré je dítě zapsáno, nejpozději tři měsíce před začátkem školního roku, ve kterém se má dítě

povin       povinněně vzdělávat (tzn. do konce května).

 

Ozn     6)Oznámení o individuálním vzdělávání obsahuje identifikační údaje dítěte (jméno a příjmení, rodné číslo,

číslo,      místo trvalého pobytu), období po které bude dítě individuálně vzděláváno a důvody pro

indivi       individuální vzdělávání.

 

Po to     7)Potom co ředitel obdrží oznámení o individuálním vzdělávání, doporučí zákonnému zástupci oblasti

z rá         rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, ve kterých má být dítě rozvíjeno.

 

Mateř    8) Mateřská škola ověřuje, jak si dítě osvojuje očekávané výstupy (schopnosti a dovednosti)

v dop       doporučených oblastech. Pokud dítě zaostává v osvojování potřebných schopností a dovedností,

prac         pracovníci mateřské školy doporučí rodičům, jak dále postupovat při vzdělávání í, aby jejich dítě bylo co

nejl n        nejvíce podpořen

 

Ověř     9)   Ověřování dovedností, vědomostí a návyků v určených oblastech při individuálním předškolním

vzděl           vzdělávání dítěte bude prováděno po výzvě rodiče nebo zákonného zástupce. Zákonný zástupce se

musí    10)ve stanoveném termínu dostavit s dítětem do MŠ. Doba ověření je stanovena v tříměsíčních

inter           intevalech: v naší MŠ Pohádka třetí týden v listopadu(např. 21.11. , 21.2., 21.5.), nebo náhradní termín

vždy           vždy po dohodě s rodiči dítěte.

 

Poku    11)Pokud se zákonný zástupce s dítětem nedostaví k ověření v řádném ani náhradním termínu   ,

ředit     ředitel MŠ ukončí individuální vzdělávání. Dítě tak musí neprodleně zahájit docházku do mateřské

školy    školy ve které je zapsáno, a to i v případě, že se rodič proti ukončení individuálního vzdělávání

odvol   odvolá. Pokud bylo individuální vzdělávání ze strany ředitele MŠ ukončeno, není již možné dítě

povin    individuálně vzdělávat.

 

Podp    Podpora vzdělávání dětí se speciálními potřebami

 

Dítět  1) Dětem se speciálními vzdělávacími potřebami je dítě, které k naplnění svých vzdělávacích možností

nebo   se k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje poskytnutí

podp   podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských

služb  osnovách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo jiným životním podmínkám dítěte.

Děti   2) Dětise speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření

mate    mateřskou školou a školským zařízením.

Podp  3) Podpůrná opatření se člení do pěti stupňů podle organizační, pedagogické a finanční náročnosti.

Podp    podpůrná opatření různých druhů nebo stupňů lze kombinovat. Podpůrná opatření vyššího stupně lze

použ    uplatnit , shledá-li školské poradenské zařízení, že vzhledem k povaze speciálních vzdělávacích potřeb

dítěte   dítěte nebo k průběhům a výsledkům poskytování dosavadních podpůrných opatření by podpůrná

opat     opatřeníí nižšího stupně nepostačovala k naplňování vzdělávacích možností dítěte a uplatnění jeho

práv    potřeb  na vzdělání. Začlenění podpůrných opatření do jednotlivých stupňů stanoví prováděcí právní

před    předpis. Vyžaduje-li to zájem dítěte, doporučí MŠ nebo školské zařízení jeho zákonnému zástupci,

aby v   aby vyhledal pomoc školského poradenského zařízení. Škola nebo školské zařízení spolupracuje před

přizn   projednáváním  podpůrného opatření dítěti zejména se školským poradenským zařízením, se zřizovatelem,

léka    a orgánem sociálně – právní ochrany dětí.

 

Vzdě  Vzdělávání nadaných dětí

 

Mat     Mateřská škola vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí. Ředitelka mateřské školy může s písemným

dopo  doporučením školského poradenského zařízení povolit dítěti se speciálními potřebami nebo s

mi     mimořádným nadáním na žádost jeho zákonného zástupce vzdělávání podle individuálního vzdělávacího

plánu.

Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání na základě § 35 odst.1 písm. a) až d) z. č. 561/2005 Sb. školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, jestliže

a) se dítě bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy a opakovaně porušuje školní řád

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady.

Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka.

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školy, oprávněné orgány státní správy a samosprávy s přihlédnutím k ustanovení §8 ,zákona o ochraně osobních údajů č. 110/2019 Sb.,a v souvislosti s Nařízením evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 (dále jen GDPR), které je na území ČR účinné od 25.5.2018.

Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu, zpravidla 6 týdnů a v době vánočních prázdnin. Rozsah omezení nebo přerušení provozu mateřské školy oznámí ředitel mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem na přístupném místě ve škole.

Provoz v měsíci červenci a srpnu bude omezen dle dohody se zřizovatelem a ostatními MŠ v obci Bohunice. Omezení bude rodičům oznámeno na třídních schůzkách nebo vývěsce nejméně 2 měsíce předem. Docházku do náhradní MŠ si rodiče zajistí sami ve spolupráci s ředitelkou náhradní MŠ.

Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena směrnicí „O úplatě za předškolní vzdělávání“, která je vyvěšena na nástěnce v šatně MŠ.

Výše stravného je stanovena ve Vnitřním řádu školní jídelny, který je zveřejněn na nástěnce v šatně MŠ.

Způsob platby

Úplata za předškolní vzdělávání a stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb v mateřské škole je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do mateřské školy (zákon 561/2004 Sb., školský zákon, § 35, odst. 1 d).

Všechny platby probíhají bezhotovostním převodem na číslo účtu: 33334621/0100 do 15. dne příslušného měsíce nebo v hotovosti po nedodržení data splatnosti.

Osvobozen od úplaty bude:

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče,

pokud tuto skutečnost prokáže každé čtvrtletí ředitelce mateřské školy.

6. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Každá učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost dětí od doby jejich převzetí od zákonného zástupce nebo jím pověřenou osobou do doby jejich předání zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Dítě předá učitelka pouze pověřené osobě zákonným zástupcem dítěte /viz pověření/. Při hře a pohybových aktivitách dětí dbá učitelka na bezpečnost dětí, upozorňuje děti na nebezpečí a vede je k předcházení konfliktů. Seznamuje děti s pravidly bezpečného chování na ulici. V případě úrazu poskytne kterákoliv pracovnice MŠ dítěti první pomoc.

Rodiče nepouští do budovy ani z budovy cizí lidi, dbají na uzavření dveří při příchodu i odchodu z budovy a na uzavření branky vedle budovy. Ztrátu čipu zákonný zástupce oznámí neprodleně učitelce.

Z bezpečnostních důvodů nedávejte dětem prstýnky, řetízky a jiné ozdoby, které mohou způsobit zranění samotnému dítěti nebo jiným dětem. Za ozdoby /zvláště z drahých kovů/ nenese mateřská škola odpovědnost.

Zajíždění osobních automobilů k mateřské škole Pohádka ani Chaloupka z důvodu přivážení a odvážení dětí je zakázáno městskou policií, jelikož se obě budovy MŠ nachází v klidové zóně bez přístupové silnice. Povolen je pouze vjezd dopravní obsluze.

7. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy

Děti jsou přiměřenou formou průběžně seznamovány se zdravým životním stylem, nebezpečím úrazů a nemocí a s prevencí sociálně patologických jevů /příloha č. 5 Školního Vzdělávacího Programu/.

8. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany dětí

Děti jsou vedeny k ohleduplnému zacházení s majetkem mateřské školy, k bezpečnému zacházení s hračkami, hlavně sportovním nářadím a náčiním. Úmyslně poškozený nebo zničený majetek mateřské školy bude předložen rodičům k opravě nebo přiměřené úhradě vzniklé škody. Veďte i vy své děti k ohleduplnosti.

9. Poučení o povinnosti dodržovat školní řád

Je žádoucí, aby se rodiče seznámili s programem dětí v mateřské škole a respektovali ho. Rodiče mohou kdykoliv během dne přijít do mateřské školy a seznámit se s organizací pobytu dětí v MŠ, rovněž se zúčastňují schůzek a besídek pořádaných výborem SRPMŠ a ředitelstvím MŠ. Připomínky a stížnosti rodičů je vhodné řešit prostřednictvím ředitelky MŠ, případně členů výboru SRPMŠ.

Rodiče se stávají členy "Sdružení rodičů a přátel mateřské školy Pohádka, Běloruská 4“ přijetím jejich dítěte do MŠ a zaplacením členského příspěvku.

 

Konzultační hodiny ředitelky - aktuálně na vývěsce, předem lze domluvit schůzku se všemi zaměstnanci školy ,

 

 

 

Tento „Školní řád“ ruší „Řád mateřské školy“ ze dne 1.9.2016.

Účinnost „Školního řádu“ od 1.9.2017.

„Školní řád“ projednán na pedagogické radě dne 25.8.2017.

„Školní řád“aktualizován 28.8.2018

V Brně dne 24.8.2017

ředitelka MŠ

 

TOPlist