Dodatek č. 1 ke školnímu řádu


Dodatek č.1 ke školnímu řádu MŠ Pohádka,Brno, Běloruská 4, přísp.org.

vypracoval:Ulbrichová Simona

dne: 14.5.2020

účinnost od :18.5.2020

Změny ve školním řádu jsou prováděny formou číslovaných písemných dodatků, které tvoří součást tohoto předpisu 

 

Změny v podmínkách pobytu dítěte v MŠ při epidomiologickém nebezpečí šíření onemocnění nemoci COVID 19 zpracované dle metodiky MŠMT 2019/2020 ze dne 30.4.2020

 

1.Podmínky přijetí dítěte do MŠ

Dítě může být přijato pouze bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dítě ani osoby ve společné domácnosti nemají v daném čase nařízeno karanténní opatření a nemají rizikové faktory stanovené Ministerstvem zdravotnictví, kterými jsou :

 • Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami
 • Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou

 • Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze

 • Porucha imunitního systému, např.

 1. při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
  1. při protinádorové léčbě,

  2. po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,

 • Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2)

 • Farmakologicky léčený diabetes mellitus

 • Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza)

 • Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

 

2.Povinnosti zákonného zástupce dítěte:

Zákonný zástupce poskytne písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů, bez tohoto prohlášení (samostatná příloha) nemůže být dítě přijato. Zákonný zástupce poučil svoje dítě o nutnosti dodržovat zásady osobní hygieny .

 

a).Upravená organizace provozu MŠ

 • provoz MŠ Pohádka je zajištěn v pracovní dny od 6:30 do 16:30 hodin

 • provoz ve třídě Veverek Chaloupka pracovní dny od 6:30 do 16:15 hodin

 • děti odevzdáváte i vyzvedáváte ve své třídě, kde zůstávají po celý den se svými kmenovými učitelkami (odpoledne každá třída na své školní zahradě-podle počasí)

b)Příchod do školky:

 • Dítě je přiváděno pouze jednou dospělou osobou a doporučuje se nevyužívat osoby starší 65 let, které mohou být náchylné k nákaze (dále doprovod).

 • Doprovod i dítě je na cestě do školky povinno mít roušku/ústenku a při vstupu do objektu použijí dezinfekci nebo pokud tak stanoví vedení mateřské školy, může být doprovodu zakázán vstup do objektu a dítě je převzato pověřeným zaměstnancem školy

 • Současně je nutno ze strany rodičů minimalizovat shromažďování osob před školou; mateřská škola je povinna zajistit případnou organizaci pohybu osob před školou a rodiče s dětmi po ukončení docházky odchází domů a neshlukují se před budovou MŠ a plně respektují požadavek zaměstnanců mateřské školy.

 • Před školou dodržovat odstupy 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (tedy není nutné např. u doprovodu dítěte/členů společné domácnosti)

 • V prostoru šaten, je-li povolen doprovodu vstup je omezen na co možno nejkratší dobu a může být řízeno tak, aby se v šatně vyskytovaly naráz maximálně 2 děti s doprovodem

   

3.Organizace předškolního vzdělávání v prostorách mateřské školy

 • Ze strany vedení Mateřské školy budou organizovány aktivity tak, že bude-li to možné stráví děti větší než obvyklou část dne strávit venku v areálu MŠ.(podle podmínek počasí)

 • Doprovázející osoba se v prostorách mateřské školy pohybuje vždy v roušce a to pouze po nezbytně nutnou dobu (zejména předání, vyzvednutí dítěte).

 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí. V případě potřeby nebo požadavku pedagogického pracovníka z důvodu ochrany jeho zdraví, může být rouška 

 • Pro pobyt venku se využívá pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, hřiště školy. Dle místních podmínek se skupiny dětí intervalově střídají nebo je určen prostor pro jednotlivé skupiny.

 • Rukavice pro běžné činnosti nejsou nutné ale v případě dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů budou ze strany pedagogických a dalších zaměstnanců používány.

4.Preventivní hygienické opatření v MŠ

 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut), přičemž bude brán ohled na počasí apod.

 • zákonný zástupce je povinen zajistit, že v době trvání nouzového stavu a vydaných epidemiologických opatření je zakázáno vnášet osobní hračky a bere na vědomí, že ke hrám dětí ve třídě budou využívány pouze hračky, které lze dezinfikovat a otřít. Dítě si nesmí přinášet jakékoli „plyšáky, měkké hračky“ apod. Při vyzvednutí dítěte ze školky nezůstanou v prostorách šatny žádné osobní věci s výjimkou uloženého náhradního oblečení a toto musí být uloženo v obalu (igelitový pytlík, igelitová taška apod.).

 • každé dítě bude mít samostatný uzavíratelný igelitový sáček na roušku se kterou do školky přišlo a současně rodič zajistí, aby dítě mělo v druhém, uzavíratelném sáčku se jménem dítěte čistou roušku pro případ podezření na možnou nákazu.

 • Neprodleně po přezutí, převlečení a příchodu do třídy si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem a může být následně použita dezinfekce. Mytí probíhá zpravidla pod dohledem pedagogického pracovníka. V každé třídě bude minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut prováděno větrání.

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.

 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice.

 • Ostatní děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit výuku na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného dítěte.

 • Zákonný zástupce souhlasí, že v případě podezření nebo rozhodnutí vedení mateřské školy jsou pedagogičtí nebo jiní pověření zaměstnanci školky oprávněni bezkontaktně měřit dítěti teplotu.

 • Pokud by se u zaměstnance mateřské školy objevily příznaky v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase s použitím roušky a požadovaného odstupu. Děti je pak vhodné umístit do jiné místnosti nebo změnit aktivitu na pobyt venku s povinným nošením roušky, dokud není známý zdravotní stav indisponovaného zaměstnance školy.

5.Provozní informace

 

 • Předškolní zařízení zajišťuje každodenní úklid a provádí dezinfekce dle sanitačního a dezinfekčního plánu (průběžná dezinfekce povrchů, madel, klik)

 • Po ukončení doby, která je stanovena pro nástup dětí do školky, bude provedena dezinfekce povrchů ve společných prostorách školky (podlaha, madla, kliky, vnější část šatních skříněk apod.)

 • Po ukončení provozu bude provedena kompletní dezinfekce prostředí tříd, dezinfekčním prostředkem jsou otřeny hračky a předměty sloužící dětem, při stravování je dětem servírováno jídlo určeným zaměstnancem, který je vybaven rouškou a jednorázovými rukavicemi, současně pedagogický zaměstnanec při manipulaci s rouškou nebo jiné dopomoci dítěti je možno předpokládat použití jednorázových rukavic a zákonný zástupce souhlasí s tím, že pečující osoby budou mít tyto ochranné prostředky při převzetí dětí, výdeji stravy a při pobytu venku a dotyk

 • Předškolní zařízení zajišťuje prostředky pro dezinfekci rukou ve třídách a při vstupu do objektu

 • Předškolní zařízení zajistí pravidelné praní a žehlení ložního prádla. Ložní prádlo bude skladováno v igelitovém pytli a manipulace bude probíhat pouze v roušce a rukavicích

 • Dodávka stravy je zajištěna osobami, které jsou vybaveny potřebnými prostředky (rouška, ochranné rukavice

 

 

 

 

Aktualizováno : 14.5.2020

ředitelka MŠ Pohádka, Brno, Běloruská 4,p.o.Simona Ulbrichová

TOPlist